ROMANIA

JUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

- CONSILIUL LOCAL -

 

H O T Ă R Ā R E

pentru aprobarea preţului local pentru energia termică  facturată  populaţiei, cu valabilitate de la 01 iulie 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 60/CLM/2010, prin care se propune aprobarea preţului local pentru energia termică facturată populaţiei prin sisteme centralizate īn scopul īncălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere, cu valabilitate de la 01 iulie 2010;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 3, alin. (1) şi art. 4, alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Ordinul comun nr. 21/514/2006 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei şi preşe-dintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia nr. 151 din 04 decembrie 2009 a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice  privind stabilirea preţului local de referinţă pentru municipiul Buzău;

- prevederile art. 1, pct. 44, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiare.

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1.- Se aprobă preţul local de 185,24 lei/Gcal., inclusiv 24% taxa pe valoarea adăugată, pentru energia termică furnizată populaţiei municipiului Buzău prin sisteme centralizate, īn scopul īncălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere. 

Art.2.- Se aprobă subvenţia unitară de 148,29 lei/Gcal., inclusiv 24% taxa pe valoarea adăugată, subvenţie care se va asigura din bugetul local al municipiului Buzău pentru compensarea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău şi preţul local de referinţă, după compensarea unitară de 109,00 lei/Gcal. de la bugetul de stat a combustibilului folosit pentru producerea de energie termică destinată populaţiei.

Art.3.- Compensarea unitară de 109,00 lei/ Gcal. inclusiv 24% taxa pe valoarea adăugată, reprezintă valoarea maximă care poate fi acordată, urmānd ca suma efectiv alocată să fie recalculată īn funcţie de suma prevăzută īn bugetul de stat cu această destinaţie.

Diferenţa dintre suma maximă şi suma efectiv alocată de la buge-tul de stat pentru compensarea combustibilului utilizat la producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate va fi acoperită integral din bugetul local al municipiului Buzău.

Art.4.- Prevederile prezentei hotărāri se aplică īncepānd cu data de 01 iulie 2010 şi pānă la data modificării preţului local al energiei termice   ca  urmare  a   sistării  de  către  Regia  Autonomă  Municipală

"R.A.M." Buzău  a producerii energiei termice īn C.A.F.-uri.

Cu data de 01 iulie 2010 Hotărārea nr. 260/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului şi Serviciului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier Ilie Dinu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 29 iulie 2010   

Nr.128

 

 

Hotărarea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, ­­­- voturi īmpotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie.