HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU 2017

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

pagina editata la data de Mar 27, 2017 la ora 16:37

Ianuarie

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/16.01.2017 Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016
2/16.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
3/16.01.2017 Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis Serv” S.R.L Buzău
4/16.01.2017 Hotărâre privind numirea provizorie a unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis Serv” S.R.L Buzău
5/16.01.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.237/2016 privind apobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobil situat pe str.col.Ion Buzoianu, nr.109
6/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău
7/26.01.2017 Hotărâre privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2017 de una din persoanele majore apte de muncă din famillile, beneficiare de ajutor social
8/26.01.2017 Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce se va executa în anul 2017 de persoanele majore apte de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău
9/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Restaurarea Domului Central din Cimitirul Eroilor – municipiul Buzău, judetul Buzău”
10/26.01.2017 Hotărâre privind stabilirea cotei-părţi din veniturile realizate din închirieri şi concesiuni ale bunurilor imobile proprietate publică ale Municipiului Buzău, pe care instituţiile publice şi întreprinderile publice au obligaţia să o vireze la bugetul local al municipiului Buzău
11/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea modificării articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.201/2016 privind desemnarea auditorului financiar extern al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
12/26.01.2017 Hotărâre privind realizarea unui schimb de locuinţă şi repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
13/26.01.2017 Hotărâre privind încheierea în formă scrisă a contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2, judeţul Buzău, proprietate de stat, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
14/26.01.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Piaţa Teatrului
15/26.01.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului nr. 35A
16/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Plesea Anatoli a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 148, cartier Orizont
17/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Vlad Cosmin-Mihai a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 68, cartier Orizont
18/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Teodor Ciprian a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 66, cartier Orizont
19/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Jilavu Dănuţ Emil a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 8, cartier Orizont
20/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal, „Restaurarea, conservarea si modernizarea Centrului Turistic si Cultural de Interes, situat în b-dul Nicolae Bălcescu, nr.40, municipiul Buzău, judeţul Buzău (fostul Spital „I.C.Brătianu”) municipiul Buzău, judeţul Buzău”
21/26.01.2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău şi Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
22/26.01.2017 Hotărâre privind împuternicirea persoanei care va îndeplini formalităţile legale pentru dizolvarea şi lichidarea Societăţii Comerciale „Aquafor” S.A. Buzău
23/26.01.2017 Hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Februarie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
24/02.02.2017 Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2017 pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
25/02.02.2017 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008”, în vederea  initierii/analizării/ parcurgerii procedurilor legale privind sistarea plătii apei meteorice la nivelul UAT – Municipiul Buzău, preluată în sistemul de canalizare, până la finalizarea studiului privind modalitatea de calcul a cantităţii de apă meteorică în conformitate cu prevederile art. 215, alin. 1 si 2 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, studiu neexistent la acest moment, respectiv art. 11, alin. 1, pct. 3 din Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
26/02.02.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA)
S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017
27/02.02.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a
S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017
28/23.02.2017 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Marin Ion
29/23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Buzău şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local privind implementarea unei platforme de management educaţional în scopul monitorizării şi creşterii performanţei şcolare pentru nivelurile de şcolarizare primar, gimnazial, profesional şi liceal
30/23.02.2017 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a doamnei Ionescu Maria
31/23.02.2017 Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Buzău
32/23.02.2017 Hotărâre privind revocarea mandatului domnului Sălcuţan Alexandru Lucian de reprezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău şi numirea în această calitate a altui reprezentant
33/23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de asociere al Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 şi a Actului adiţional privind aportul financiar şi material al părţilor în cadrul asocierii
34/23.02.2017 Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
35/23.02.2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
36/23.02.2017 Hotărâre privind aderarea comunei Cilibia, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
37/23.02.2017 Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului, precum şi scoaterea din funcţiune în vederea transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestora
38/23.02.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent aleii de acces din strada Transilvaniei la imobilele cu nr. 237 – 239b, denumită ”Intrarea Transilvaniei”
39/23.02.2017 Hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanţat prin POS Mediu 2007–2013 ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”
40/23.02.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
41/23.02.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „MCM Petrol” S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent pompei distribuţie şi rezervorului motorină, situate în municipiul Buzău, strada Veteranilor nr. 107
42/23.02.2017 Hotărâre pentru aprobarea unor precizări la Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Buzău în fază reactualizată, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
43/23.02.2017 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru
perioada martie – mai 2017
44/23.02.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău, a unor terenuri limitrofe Bulevardului Industriilor
45/23.02.2017 Hotărâre privind modificarea prin diminuare a preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru agenţii economici, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău
46/23.02.2017 Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141-142, aflat în domeniul public al Municipiului Buzău

Martie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
47/22.03.2017 Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului David Gheorghe prin care să reprezinte municipiul Buzău şi să voteze în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. „RER Ecologic Service” S.A. Buzău, din luna martie 2017
48/22.03.2017 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016 – 2020
49/22.03.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să propună şi să voteze suplimentarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” cu probleme de interes pentru asociaţie şi operatorul regional
50/22.03.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 28.03.2017, ora 17.00 sau în data de 29.03.2017, ora 9.00, în caz de reconvocare
  
  

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

pagina editata la data de Mar 27, 2017 la ora 16:37

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă în platformele Google Play şi App Store.

2,023 vizite totale, 2 vizite astăzi