HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU 2017

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

pagina editata la data de Mai 16, 2017 la ora 12:33

Ianuarie

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/16.01.2017 Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016
2/16.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Buzău
3/16.01.2017 Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis Serv” S.R.L Buzău
4/16.01.2017 Hotărâre privind numirea provizorie a unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis Serv” S.R.L Buzău
5/16.01.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.237/2016 privind apobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobil situat pe str.col.Ion Buzoianu, nr.109
6/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiuni privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău
7/26.01.2017 Hotărâre privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2017 de una din persoanele majore apte de muncă din famillile, beneficiare de ajutor social
8/26.01.2017 Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce se va executa în anul 2017 de persoanele majore apte de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău
9/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Restaurarea Domului Central din Cimitirul Eroilor – municipiul Buzău, judetul Buzău”
10/26.01.2017 Hotărâre privind stabilirea cotei-părţi din veniturile realizate din închirieri şi concesiuni ale bunurilor imobile proprietate publică ale Municipiului Buzău, pe care instituţiile publice şi întreprinderile publice au obligaţia să o vireze la bugetul local al municipiului Buzău
11/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea modificării articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.201/2016 privind desemnarea auditorului financiar extern al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
12/26.01.2017 Hotărâre privind realizarea unui schimb de locuinţă şi repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
13/26.01.2017 Hotărâre privind încheierea în formă scrisă a contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi 2, judeţul Buzău, proprietate de stat, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
14/26.01.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Piaţa Teatrului
15/26.01.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Aleea Sporturilor, adiacent imobilului nr. 35A
16/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Plesea Anatoli a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 148, cartier Orizont
17/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Vlad Cosmin-Mihai a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru nr. 68, cartier Orizont
18/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Teodor Ciprian a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 66, cartier Orizont
19/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Jilavu Dănuţ Emil a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 8, cartier Orizont
20/26.01.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal, „Restaurarea, conservarea si modernizarea Centrului Turistic si Cultural de Interes, situat în b-dul Nicolae Bălcescu, nr.40, municipiul Buzău, judeţul Buzău (fostul Spital „I.C.Brătianu”) municipiul Buzău, judeţul Buzău”
21/26.01.2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău şi Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău
22/26.01.2017 Hotărâre privind împuternicirea persoanei care va îndeplini formalităţile legale pentru dizolvarea şi lichidarea Societăţii Comerciale „Aquafor” S.A. Buzău
23/26.01.2017 Hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Februarie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
24/02.02.2017 Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2017 pâna la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
25/02.02.2017 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008”, în vederea  initierii/analizării/ parcurgerii procedurilor legale privind sistarea plătii apei meteorice la nivelul UAT – Municipiul Buzău, preluată în sistemul de canalizare, până la finalizarea studiului privind modalitatea de calcul a cantităţii de apă meteorică în conformitate cu prevederile art. 215, alin. 1 si 2 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, studiu neexistent la acest moment, respectiv art. 11, alin. 1, pct. 3 din Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
26/02.02.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA)
S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017
27/02.02.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Sălcuţan Alexandru Lucian prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a
S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 06.02.2017
28/23.02.2017 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Marin Ion
29/23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Buzău şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local privind implementarea unei platforme de management educaţional în scopul monitorizării şi creşterii performanţei şcolare pentru nivelurile de şcolarizare primar, gimnazial, profesional şi liceal
30/23.02.2017 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a doamnei Ionescu Maria
31/23.02.2017 Hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Buzău
32/23.02.2017 Hotărâre privind revocarea mandatului domnului Sălcuţan Alexandru Lucian de reprezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău şi numirea în această calitate a altui reprezentant
33/23.02.2017 Hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de asociere al Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 şi a Actului adiţional privind aportul financiar şi material al părţilor în cadrul asocierii
34/23.02.2017 Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
35/23.02.2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
36/23.02.2017 Hotărâre privind aderarea comunei Cilibia, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
37/23.02.2017 Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului, precum şi scoaterea din funcţiune în vederea transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestora
38/23.02.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent aleii de acces din strada Transilvaniei la imobilele cu nr. 237 – 239b, denumită ”Intrarea Transilvaniei”
39/23.02.2017 Hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanţat prin POS Mediu 2007–2013 ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”
40/23.02.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
41/23.02.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „MCM Petrol” S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent pompei distribuţie şi rezervorului motorină, situate în municipiul Buzău, strada Veteranilor nr. 107
42/23.02.2017 Hotărâre pentru aprobarea unor precizări la Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Buzău în fază reactualizată, aprobat prin Hotărârea nr. 235/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
43/23.02.2017 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru
perioada martie – mai 2017
44/23.02.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău, a unor terenuri limitrofe Bulevardului Industriilor
45/23.02.2017 Hotărâre privind modificarea prin diminuare a preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru agenţii economici, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău
46/23.02.2017 Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141-142, aflat în domeniul public al Municipiului Buzău

Martie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
47/22.03.2017 Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului David Gheorghe prin care să reprezinte municipiul Buzău şi să voteze în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. „RER Ecologic Service” S.A. Buzău, din luna martie 2017
48/22.03.2017 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru aria de operare – Judeţul Buzău 2016 – 2020
49/22.03.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să propună şi să voteze suplimentarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” cu probleme de interes pentru asociaţie şi operatorul regional
50/22.03.2017 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 28.03.2017, ora 17.00 sau în data de 29.03.2017, ora 9.00, în caz de reconvocare
51/28.03.2017
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2017
52/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2017
53/28.03.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea unor taxe prevăzute în Hotărârea nr. 259 din 21 decembrie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi  taxelor locale pentru anul fiscal 2017
54/28.03.2017 Hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Buzău de a stabili structura de guvernanţă corporativă pentru întreprinderile publice potrivit legislaţiei în vigoare
55/28.03.2017 Hotărâre privind constituirea Autorității Urbane a Municipiului Buzău
56/28.03.2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2016 – 2017
57/28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2017
58/28.03.2017 Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală
59/28.03.2017 Hotărâre privind procedura de eliberare a abonamentelor pentru persoanele care beneficiază de reduceri şi gratuităţi pe mijloacele de transport local de persoane din municipiul Buzău
60/28.03.2017 Hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport “DUBLU G”  S.R.L.
61/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2017
62/28.03.2017 Hotărâre privind încetarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale Buzău
63/28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
64/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în căminul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău
65/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea sublocaţiunii parţiale a unor spaţii cu destinaţia sediu partid, situate în municipiul Buzău, strada Unirii Nord, bloc 20, parter, strada Unirii Nord, bloc 22, parter şi strada Uniri, bloc B13-B14, parter
66/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea sublocaţiunii parţiale a unui spaţiu cu destinaţia sediu partid, situat în municipiul Buzău, b-dul Unirii, nr. 203, bloc C1, parter
67/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere perfectat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „IRISH SPORTS” SRL Buzău
68/28.03.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru atribuirea denumirii unor artere de circulaţie din municipiul Buzău
69/28.03.2017 

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, aleea Industriilor, adiacent nr. 17

70/28.03.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în  b-dul Unirii, lângă blocul C2, micro 3
71/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Miclea Ovidiu Costin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent construcţiei situată în municipiul Buzău, strada Depoului nr. 1A
72/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Neagu Alexandra Arabela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 248, cartier Orizont
73/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenele Hîrsu Valentina  şi Alexandrescu Elena – Georgeta a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent construcţiilor situate în municipiul Buzău, strada Caraiman nr. 8
74/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Mărăcineanu Neculae şi Mărăcineanu Ecaterina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent halei de producţie, situată în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 5
75/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Nica Maria a terenului proprietate privată a municipiului, indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul P 5, parter
76/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Panait Elena, a terenurilor proprietate privată a municipiului, indivize şi aferente spaţiului comercial situat în  municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 29 C, parter
77/28.03.2017 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 5113 situat în municipiul Buzău, str. Pietroasele, nr. 15
78/28.03.2017 Hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil , respectiv dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 66763 situat în municipiul Buzău, str. Aleea Sporturilor
79/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unor spații situate în municipiul Buzău, b.dul Unirii, cart. Micro 3, bloc 20 și bloc 22
80/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unor  spații situate în municipiul Buzău, b.dul Unirii, cart. Micro 3, bloc E1 și bloc E2
81/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unor spații situate în municipiul Buzău, b.dul Unirii, bloc B13 parter și adiacent blocului B14
82/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău, a unui imobil situat pe aleea Castanilor, nr. 3
83/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu, limitrof Parohiei Sfântul Spiridon
84/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
85/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi în vederea înscrierii acestora în cartea funciară
86/28.03.2017 Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău
87/28.03.2017 Hotărâre la proiectul de hotărâre pentru completarea componenţei nominale a Comisiei de validare, precum şi a unei comisii de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău
88/28.03.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren situat în Şoseaua Nordului
89/28.03.2017 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Buzău

Aprilie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
90/12.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Autorităţii Urbane a municipiului Buzău
91/12.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Acordului de Delegare a atribuţiei de selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020
92/28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2016
93/28.04.2017 Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului e personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016
94/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017
95/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
96/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
97/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
98/24.04.2017 Hotărâre privind eliberarea domnului Sava George din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Ecogen Energy” S.A. Buzău
99/28.04.2017 Hotărâre privind eliberarea doamnei Preda Anișoara din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău
100/28.04.2017 Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Piețe Târguri și Oboare” S.A Buzău
101/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
102/28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzău 2016-2030”
103/28.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econimici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Buzău”
104/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură Buzău-Nord-Bd.Mareșal Al.Averescu din municipiul Buzău”
105/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Reabilitare străzi neasfaltate din municipiul Buzău, Județul Buzău”
106/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău
107/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 206/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de resedintă din municipiul Buzău
108/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat  taxi în municipiul Buzău
109/28.04.2017 Hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum din municipiul Buzău
110/28.04.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
111/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere perfectat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „DIFCART” S.A. Buzău
112/28.04.2017 Hotărâre pentru prelungirea dreptului de folosință cu titlu gratuit, a Casei Județene de Pensii Buzău, asupra unor suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Ambulatoriului de Specialitate, situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18
113/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare  a unor spaţii situate în tribuna 1 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5
114/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare  a unor spaţii situate la parterul tribunei 2 din cadrul Complexului Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5
115/28.04.2017

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Mărăşti nr. 8 bis
116/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Muşetescu Vlad Iustin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 172, cartier Orizont
117/28.04.2017 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău între S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”
118/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale nr. 7 Buzău, atât pentru nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
119/28.04.2017 Hotărâre pentru aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Reabilitare integrală (rezistență, arhitectură, instalații) interior și exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Național Mihai Eminescu,municipiul Buzău”

Mai

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
120/11.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău
121/11.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Buzău
122/11.05.2017 Hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
123/11.05.2017 Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A Buzău
124/11.05.2017 Hotărâre privind numirea unui membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Ecogen Energy” S.A Buzău
125/11.05.2017 Hotărâre privind prelungirea mandatelor provizorii ale unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L Buzău
126/11.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
127/11.05.2017 Hotărâre privind stabilirea cotei-părţi din veniturile realizate din închirierea bunurilor imobile proprietate publică a Municipiului Buzău aflate în administrarea unor persoane juridice
128/11.05.2017 Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Muzeul Judeţean Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local Noaptea Muzeelor 2017
129/11.05.2017 Hotărâre privind aderarea comunei Colţi, judeţul Buzău, prin consiliul local, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”
130/11.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii

131/11.05.2017

Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire Hipermarket; Amplasare container IMBISS comert produse tip fast-food, Amenajari exterioare in incinta : Rezerva PSI; Post Trafo; Imprejmuire parţiala ;Totemuri si elemente de signalistica ; Modificare functiune zona din Industrie si depozite in Institutii si Servicii” municipiul Buzău, județul Buzău
132/11.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire hală depozitare, comercializare materiale de construcţii, birouri (supantă), dotări specifice activităţii propuse în incintă (împrejmuire, parcare, racorduri utilităţi)

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

pagina editata la data de Mai 16, 2017 la ora 12:33

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă în platformele Google Play şi App Store.

4,753 vizite totale, 50 vizite astăzi