HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2018

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

pagina editata la data de Apr 4, 2018 la ora 11:24

Ianuarie

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/29.01.2018 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Bârlă Fănică și declararea ca vacant a locului consilierului în cauză
2/29.01.2018 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Anica Mihai
3/29.01.2018 Hotărâre privind desemnarea domnului consilier Anica Mihai în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului Buzau
4/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor definitive ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2017
Anexe
5/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al creşelor din Municipiul Buzău
Anexe
6/29.01.2018 Hotărâre privind aprobarea planurilor de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2018 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
Anexe
7/29.01.2018 Hotărâre la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate din incinta Cimitirului Eroilor din municipiul Buzău”
8/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul Unirii și strada Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău, municipiul Buzău”
9/29.01.2018 Hotărâre privind realizarea repartizării unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
10/29.01.2018 Hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Buzău destinat a fi folosit în toate formele de comunicare vizuală
11/29.01.2018 Hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău
12/29.01.2018
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău
13/29.01.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
14/29.01.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău
15/29.01.2018 Hotărâre pentru schimbarea denumirii Grădiniței cu Program Normal nr. 18 Buzău
16/29.01.2018 Hotărâre pentru acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Buzău
17/29.01.2018 Hotărâre privind oportunitatea investiţiei „Construire ansamblu de clădiri cu funcţiuni mixte” tarlaua 32, parcelele 430, 432 – 436,municipiul Buzău, judeţul Buzău
18/29.01.2018 Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Buzău
Anexe
19/29.01.2018 Hotărâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău
20/29.01.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, strada Unirii, adiacent nr. 160, în vecinătatea blocului C2 din Micro 3
21/29.01.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 98 bis
22/29.01.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum de exploatare
23/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului Buzău
24/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 64632, situat în strada Transilvaniei nr. 271 din municipiul Buzău, județul Buzău, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea soţilor Băducu Dragoş Marian şi Băducu Veronica Luminiţa, cu domiciliul în strada Bucegi nr. 18 din municipiul Buzău, judeţul Buzău
25/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acţionariatului societăţii a comunei Vadu Paşii
26/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Vadu-Paşii, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vadu Paşii, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
27/29.01.2018 Hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, a unor baze materiale sportive, proprietate publică a municipiului Buzău

Februarie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
28/15.02.2018

(caracter normativ)

Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
Anexe
29/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2018
Anexe
30/15.02.2018 Hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Buzău pentru activitatea desfășurată în anul 2017
31/15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018
Anexă
32/15.02.2018 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2017 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2017 – 2018
33/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor financiare în activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA Buzău
Anexe
34/15.02.2018 Hotărâre pentru emiterea acordului prealabil în vederea încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău și Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial
Extras
Acord parteneriat
35/15.02.2018 Hotărâre pentru acordarea avizului consultativ unor colegii naționale/colegii din municipiul Buzău în vederea menținerii titlului de colegiu național/colegiu
36/15.02.2018 Hotărâre privind acordarea avizului pentru numirea în funcția de director executiv al Societății Comerciale “Urbis Serv” S.R.L Buzău, precum şi pentru acordarea avizului în vederea stabilirii drepturilor sale de salarizare
37/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2018 ce va fi plătită de municipiul Buzău către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
38/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ţinteşti, Gălbinaşi, Berca şi Stâlpu, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ţinteşti, Gălbinaşi, Berca şi Stâlpu, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
39/15.02.2018 Hotărâre pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
40/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Realizare trotuare și piste de bicicliști pe Bd. Unirii – tronson Centura Buzău – Nord – Bd. Mareșal Al. Averescu din municipiul Buzău”
41/15.02.2018

(caracter normativ)

Hotărâre privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta
42/15.02.2018

(caracter normativ)

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău
Anexă
43/15.02.2018 Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău
44/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea închirierii, fără licitaţie, a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul 1 Decembrie 1918, bloc 6 E, H, Punctul Termic 40
45/15.02.2018 Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.453 situat în municipiul Buzău, strada Lunei nr. 47
46/15.02.2018 Hotărâre pentru darea unui teren proprietate publică a municipiului în folosinţă gratuită parohiei „Sfânta Treime” Buzău – Simileasca din municipiul Buzău, pentru amenajarea unui cimitir parohial
47/15.02.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren intravilan situat în tarlaua 61, cu acces din strada Primăverii
48/15.02.2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2018
49/15.02.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 47 din 30 martie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea rețelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017
50/15.02.2018 Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma privind modalitatea în care să voteze punctele 1, 8 și 9 ale ordinii de zi a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 20.02.2018, ora 11.00, și respectiv, ora 11.30
51/22.02.2018 Hotărâre privind aprobarea a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Buzău” (Bloc 3A Hasdeu, Bloc 3B Hasdeu, Bloc Integral 1, Bloc 19A, Bloc 19B, Bloc 19F si Bloc 19G Unirii) în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 Regiuni, POR/2017/3/3.1/A/2/BI şi POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”
Anexă
52/23.02.2018 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 27.02.2018, ora 12.00

Martie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii
54/26.03.2018 Hotărâre privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” doamnei Irina Vlăducă – Marghiloman
57/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
58/26.03.2018 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2017 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2017 – 2018, cu modificările ulterioare
61/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în căminul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău
62/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar-transformare în sediu administrativ al Primăriei municipiului Buzău”
63/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitarea și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzău”
64/26.03.2018

(caracter normativ)

Hotărâre privind  modificarea tarifelor pentru  serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
65/26.03.2018

(caracter normativ)

Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău
66/26.03.2018 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unui imobil reprezentând teren cu construcţie situat în municipiul Buzău, str. Dreaptă, nr. 26, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
67/26.03.2018 Hotărâre privind recalcularea chiriei pentru unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
68/26.03.2018 Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale
69/26.03.2018 Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
70/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Vernești, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vernești, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
71/26.03.2018 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 67099 situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii
72/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea trecerii unor bunuri, proprietate publică a municipiului Buzău, din administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
73/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Pompiliu Ștefu
74/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unei alei de acces din strada Gogu Vicatus
75/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului situat în vecinătatea celui înscris în cartea funciară nr. 67.099 cu nr. cadastral 67.099, tronsonul cuprins între Kaufland-Sud şi şoseaua Nordului
76/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri indiviz, aferente construcţiilor Telekom Romania Communications S.A. situate în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc PTTR 2, parter
77/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Urziceni, nr. 27
78/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului indiviz, aferent unui spațiu comercial situat pe strada Unirii, bloc P8, parter, din municipiul Buzău
79/26.03.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Bistriței lângă blocul 1 Hașdeu
80/26.03.2018 Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă »  S.A Buzău, din data de 29.03.2018, ora 12.00, și respectiv 30.03.2018, ora 12.00
81/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal ” Construire centru comercial cu funcţiuni conexe”, b-dul Unirii, nr. 10 municipiul Buzău, judeţul Buzău
82/26.03.2018 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire locuinţe individuale şi  colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2 şi locuinţe colective mari cu regim de înălţime P+5, P+6, intravilan, Cvartal 32, Nr. Cad. 63304 -63321,63183 – 63200, 14855, 14844, 61493 – 61497, 63493, 63494, 61499 -61504 şi nr. cad. drumuri 63202, 63322, UTR 12, UTR 20 municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi regulamentul de urbanism aferent, la solicitarea cetăţenilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga cu domicilul în Str. Pietroasele, Bl. 12, Sc. B, et. 2, ap. 30, municipiul Buzău, judeţul Buzău

Aprilie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Mai

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Iunie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Iulie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

August

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Septembrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Octombrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Noiembrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Decembrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

pagina editata la data de Apr 4, 2018 la ora 11:24

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă în platformele Google Play şi App Store.