HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2018

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

pagina editata la data de Feb 5, 2018 la ora 12:18

Ianuarie

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1/29.01.2018 Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Bârlă Fănică și declararea ca vacant a locului consilierului în cauză
2/29.01.2018 Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Anica Mihai
3/29.01.2018 Hotărâre privind desemnarea domnului consilier Anica Mihai în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului Buzau
4/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea bugetelor definitive ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2017
Anexe
5/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al creşelor din Municipiul Buzău
Anexe
6/29.01.2018 Hotărâre privind aprobarea planurilor de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2018 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
Anexe
7/29.01.2018 Hotărâre la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate din incinta Cimitirului Eroilor din municipiul Buzău”
8/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul Unirii și strada Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău, municipiul Buzău”
9/29.01.2018 Hotărâre privind realizarea repartizării unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
10/29.01.2018 Hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Buzău destinat a fi folosit în toate formele de comunicare vizuală
11/29.01.2018 Hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău
12/29.01.2018
(caracter normativ)
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău
13/29.01.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
14/29.01.2018
(caracter normativ)
Hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău
15/29.01.2018 Hotărâre pentru schimbarea denumirii Grădiniței cu Program Normal nr. 18 Buzău
16/29.01.2018 Hotărâre pentru acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Buzău
17/29.01.2018 Hotărâre privind oportunitatea investiţiei „Construire ansamblu de clădiri cu funcţiuni mixte” tarlaua 32, parcelele 430, 432 – 436,municipiul Buzău, judeţul Buzău
18/29.01.2018 Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Buzău
Anexe
19/29.01.2018 Hotărâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău
20/29.01.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, strada Unirii, adiacent nr. 160, în vecinătatea blocului C2 din Micro 3
21/29.01.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 98 bis
22/29.01.2018 Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum de exploatare
23/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului Buzău
24/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 64632, situat în strada Transilvaniei nr. 271 din municipiul Buzău, județul Buzău, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea soţilor Băducu Dragoş Marian şi Băducu Veronica Luminiţa, cu domiciliul în strada Bucegi nr. 18 din municipiul Buzău, judeţul Buzău
25/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acţionariatului societăţii a comunei Vadu Paşii
26/29.01.2018 Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Vadu-Paşii, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vadu Paşii, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”
27/29.01.2018 Hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, a unor baze materiale sportive, proprietate publică a municipiului Buzău

Februarie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Martie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Aprilie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Mai

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Iunie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Iulie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

August

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Septembrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Octombrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Noiembrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

Decembrie

Nr. hotărâre /data Titlul hotărârii

pagina editata la data de Feb 5, 2018 la ora 12:18

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă în platformele Google Play şi App Store.