Convocare a şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Buzău în data de 29.11.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea în şedinţă de îndată a
Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;
În temeiul art. 39, alin. (4), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă de îndată pentru miercuri , 29 noiembrie 2017, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala 24, Stan Săraru.

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Educaţional Culturală pentru Tineret şi Sport “Buzăul Sportiv”, a-V-a ediţie a Trofeului “Buzăul Sportiv” – Winter Cup, 14-16 decembrie 2017;
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,
Eduard Pistol

Buzău, 28 noiembrie 2017
Nr. 1476

623 vizite totale, 0 vizite astazi