A N E X A  Nr.1

la Hotărârea nr.  190  din  25 noiembrie 2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

T A B L O U L

CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011

 

 

 

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale

 

 

VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.251  ALIN.(3),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE  CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI care se indexează/ajustează anual, în condiţiile art.292 şi respectiv art.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.297 ALIN.(7)

 

 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI

 

VALORILE  IMPOZABILE

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art.251 alin.(3)

 

 

 

Tipul clădirii

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

(conform  H.G. 956/2009)

Valoarea impozabilă

- lei/m˛ -

Valoarea impozabilă

- lei/m˛ -

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

0

1

2

3

4

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

806

478

806

478

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

219

137

219

137

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

137

123

137

123

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

82

54

82

54

E. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cea de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

 

*) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

 

**) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul II al municipiului Buzău şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate în tabel cu coeficientul de corecţie prevăzut prin Legea nr. 343/2006: zona A=2,40; zona B=2,30; zona C=2,20; zona D=2,10.

 

NOTĂ: In cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătreţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor art. 151, alin. (1) - (7) Cod fiscal, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

 

 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art.258 alin.(2) 

 

Zona în cadrul localităţii

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

                            - lei/ha **) -

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

(conform  H.G. 956/2009)                 

                            - lei/ha **) -

 

A

6508

6508

B

4540

4540

C

2874

2874

D

1519

1519

 

IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art.258 alin.(4)                                                                                                                                                                          

Nr.

crt.

              

 

                 Zona                               

Categoria de

folosinţă

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

                            - lei/ha **) -

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

(conform  H.G. 956/2009)                 

                            - lei/ha **) -

  

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

24

18

16

13

24

18

16

13

2

Păşune

18

16

13

11

18

16

13

11

3

Fâneaţă

18

16

13

11

18

16

13

11

4

Vie

40

30

24

16

40

30

24

16

5

Livadă

46

40

30

24

46

40

30

24

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

24

18

16

13

24

18

16

13

7

Teren cu ape

13

11

7

x

13

11

7

x

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha.

NOTĂ: Impozitul prevăzut la art. 258, alin. (4) se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corenţie 4,00, corespunzător rangului municipiului Buzău.

 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                        - lei/ha -

Nr.

crt.

                                                                                 Zona

 

 

Categoria de folosinţă

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

                            - lei/ha **) -

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

(conform  H.G. 956/2009)                 

                            - lei/ha **) -

Zona

Zona

 

0

 

1

 

A

 

B

 

C

 

D

 

A

 

B

 

C

 

D

1

Terenuri cu construcţii **)   subcategoriile de folosinţă :CD, CA, CP, CI,CS, CT,CPJ, CPZ, CFF, CMP, CAT

27

24

22

19

27

24

22

19

2

Teren arabil

43

41

39

36

43

41

39

36

3

Păşune

24

22

19

17

24

22

19

17

4

Fâneaţă

24

22

19

17

24

22

19

17

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

48

46

43

41

48

46

43

41

  5.1

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

x

x

x

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

48

46

43

41

48

46

43

41

   6.1

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

x

x

x

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1

14

12

10

7

14

12

10

7

   7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

x

x

x

x

x

x

x

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

5

4

2

1

   8.1

Teren cu amenajări piscicole

29

26

24

22

29

26

24

22

9

 Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

10

 Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

 

*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

**)- Conform art.5 din prezenta hotărâre, terenurile din extravilanul municipiului Buzău având subcategoria de folosinţă curţi-construcţii  constituie trupuri aferente intravilanului şi se încadrează în zona D a intravilanului.

     - Conform pct. 80 din H.G. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile cu construcţii au următoarele subcategorii de folosinţă: curţi construcţii= CC, diguri=CD; cariere=CA; parcuri=CP; cimitire=CI; terenuri de sport=CS; pieţe si târguri=CT; pajişti şi ştranduri=CPJ; taluzuri pietruite=CTZ; fâşie de frontieră=CFF; exploatări miniere şi petroliere=CMP; alte terenuri cu construcţtii=CAT.

 

NOTĂ: Coeficientul de corecţie corespunzător zonei în cadrul localităţii: zona A=2,40; zona B=2,30; zona C=2,20; zona D=2,10.

 

 

 

CAPITOLUL IV  - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

 

 

Art.263 alin.(2)   

                                          

 

 Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

 

- lei/ 200 cmł sau fracţiune din aceasta –

 

- lei/ 200 cmł sau fracţiune din aceasta-

 

Tipuri de autovehicule

 

conform  H.G. 956/2009

- până la 30.06.2010

conform O.U.G. 59/2010)             

-începând cu 01.07.2010

 

(conform  O.U.G. 59/2010)                 

 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

8

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

18

18

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

36

72

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

72

144

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

145

290

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

24

24

7. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

30

30

8. Tractoare înmatriculate

18

18

18

 

 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone1

 

 

Art.263 alin.(4)                 

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

(conform  H.G. 956/2009)                 

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si international

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si international

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

 Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone                                 

0

102

0

127

x

x

x

x

 

2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone                                 

102

282

127

352

x

x

x

x

 

3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone                                 

282

396

352

495

x

x

x

x

 

4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone                                 

396

897

495

1121

x

x

x

x

 

   Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar  mai mică de 13 tone

x

x

x

x

0

102

0

127

 

2.

Masa de cel puţin 13 tone, dar  mai mică de 14 tone

x

x

x

x

102

282

127

352

 

3.

Masa de cel puţin 14 tone, dar  mai mică de 15 tone

x

x

x

x

282

396

352

495

 

4.

Masa de cel puţin 15 tone, dar  mai mică de 18 tone

x

x

x

x

396

897

495

1121

 

5.

Masa de cel puţin 18 tone

x

x

x

x

897

897

1121

1121

II.

Vehicule cu trei axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone                                  

102

177

127

221

x

x

x

x

 

2.  Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone                                 

177

364

221

454

x

x

x

x

 

3.  Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone                                 

364

472

454

589

x

x

x

x

 

4.  Masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone                                 

472

727

589

908

x

x

x

x

 

5.  Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone                                 

727

1129

908

1412

x

x

x

x

 

6.  Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone                                 

727

1129

908

1412

x

x

x

x

 

  Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Masa de cel puţin 15 tone, dar  mai mică de 17 tone                                 

x

x

x

x

102

177

127

221

 

2.

Masa de cel puţin 17 tone, dar  mai mică de 19 tone                                 

x

x

x

x

177

364

221

454

 

3.

Masa de cel puţin 19 tone, dar  mai mică de 21 tone                                 

x

x

x

x

364

472

454

589

 

4.

Masa de cel puţin 21 tone, dar  mai mică de 23 tone                                 

x

x

x

x

472

727

589

908

 

5.

Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 tone                                 

x

x

x

x

727

1129

908

1412

 

6.

Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de 26 tone                                 

x

x

x

x

727

1129

908

1412

 

7.

Masa de cel puţin 26 tone                                 

x

x

x

x

1129

1129

1412

1412

III.

Vehicule cu patru axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone                                  

472

478

589

598

x

x

x

x

 

2.  Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone                                 

478

747

598

933

x

x

x

x

 

3.  Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone                                 

747

1185

933

1481

x

x

x

x

 

4.  Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone                                 

1185

1758

1481

2197

x

x

x

x

 

5.  Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone                                  

1185

1758

1481

2197

x

x

x

x

 

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 tone                                  

x

x

x

x

472

478

589

598

 

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de 27 tone                                 

x

x

x

x

478

747

598

933

 

3.

Masa de cel puţin 27 tone, dar  mai mică de 29 tone                                 

x

x

x

x

747

1185

933

1481

 

4.

Masa de cel puţin 29 tone, dar  mai mică de 31 tone                                 

x

x

x

x

1185

1758

1481

2197

 

5.

Masa de cel puţin 31 tone, dar  mai mică de 32 tone                                 

x

x

x

x

1185

1758

1481

2197

 

6.

Masa de cel puţin 32 tone                                  

x

x

x

x

1758

1758

2197

2197

 

 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă

cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone2

Art.263 alin.(5)                

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

(conform  H.G. 956/2009)                 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si international

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern

Impozitul, în lei,pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si international

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone                                 

0

0

0

0

x

x

x

x

 

2.  Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone                                 

0

0

0

0

x

x

x

x

 

3.  Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone                                 

0

46

0

58

x

x

x

x

 

4.  Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone                                 

46

105

58

131

x

x

x

x

 

5.  Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone                                 

105

246

131

307

x

x

x

x

 

6.  Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone                                 

246

318

307

397

x

x

x

x

 

7.  Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone                                  

318

573

397

716

x

x

x

x

 

8.  Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone                                 

573

1005

716

1256

x

x

x

x

 

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar  mai mică de 14 tone

x

x

x

x

0

0

0

0

 

2.

Masa de cel puţin 14 tone, dar  mai mică de 16 tone

x

x

x

x

0

0

0

0

 

3.

Masa de cel puţin 16 tone, dar  mai mică de 18 tone

x

x

x

x

0

46

0

58

 

4.

Masa de cel puţin 18 tone, dar  mai mică de 20 tone

x

x

x

x

46

105

58

131

 

5.

Masa de cel puţin 20 tone, dar  mai mică de 22 tone

x

x

x

x

105

246

131

307

 

6.

Masa de cel puţin 22 tone, dar  mai mică de 23 tone

x

x

x

x

246

318

307

397

 

7.

Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 tone

x

x

x

x

318

573

397

716

 

8.

Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de 28 tone

x

x

x

x

573

1005

716

1256

 

9.

Masa de cel puţin 28 tone

x

x

x

x

1005

1005

1256

1256

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone                                 

99

230

123

287

x

x

x

x

 

2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone                                 

230

377

287

471

x

x

x

x

 

3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone                                 

377

553

471

692

x

x

x

x

 

4. Masa nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone                                 

553

668

692

835

x

x

x

x

 

5. Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone                                 

668

1097

835

1371

x

x

x

x

 

6. Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone                                 

1097

1522

1371

1902

x

x

x

x

 

7. Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone                                  

1522

2311

1902

2888

x

x

x

x

 

8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone                                 

1522

2311

1902

2888

x

x

x

x

 

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar  mai mică de 25 tone

x

x

x

x

99

230

123

287

 

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar  mai mică de 26 tone

x

x

x

x

230

377

287

471

 

3.

Masa de cel puţin 26 tone, dar  mai mică de 28 tone

x

x

x

x

377

553

471

692

 

4.

Masa de cel puţin 28 tone, dar  mai mică de 29 tone

x

x

x

x

553

668

692

835

 

5.

Masa de cel puţin 29 tone, dar  mai mică de 31 tone

x

x

x

x

668

1097

835

1371

 

6.

Masa de cel puţin 31 tone, dar  mai mică de 33 tone

x

x

x

x

1097

1522

1371

1902

 

7.

Masa de cel puţin 33 tone, dar  mai mică de 36 tone

x

x

x

x

1522

2311

1902

2888

 

8.

Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone

x

x

x

x

1522

2311

1902

2888

 

9.

Masa de cel puţin 38 tone

x

x

x

x

2311

2311

2888

2888

III.

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone                                 

1211

1686

1514

2107

x

x

x

x

 

2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone                                 

1686

2291

2107

2863

x

x

x

x

 

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone

x

x

x

x

1211

1686

1514

2107

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar  mai mică de 40 tone

x

x

x

x

1686

2291

2107

2863

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone

x

x

x

x

2291

2291

2863

2863

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone                                 

1070

1486

1338

1857

x

x

x

x

 

2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone                                 

1486

2055

1857

2569

x

x

x

x

 

3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone                                  

2055

3040

2569

3800

x

x

x

x

 

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone

x

x

x

x

1070

1486

1338

1857

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar  mai mică de 40 tone

x

x

x

x

1486

2055

1857

2569

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar  mai mică de 44 tone

x

x

x

x

2055

3040

2569

3800

 

4.

Masa de cel puţin 44 tone

x

x

x

x

3040

3040

3800

3800

V.

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone                                 

609

737

761

921

x

x

x

x

 

2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone                                 

737

1100

921

1375

x

x

x

x

 

3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone                                  

1100

1751

1375

2189

x

x

x

x

 

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar  mai mică de 38 tone

x

x

x

x

609

737

761

921

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar  mai mică de 40 tone

x

x

x

x

737

1100

921

1375

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar  mai mică de 44 tone

x

x

x

x

1100

1751

1375

2189

 

4.

Masa de cel puţin 44 tone

x

x

x

x

1751

1751

2189

2189

 

Art.263  alin.(6)              Remorci, semiremorci sau rulote*)

 

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

 NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

(conform  H.G. 956/2009)                 

Impozitul, în lei

Impozitul, în lei

a. Până la 1 tonă inclusiv  

8

8

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

29

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone

45

45

d. Peste 5 tone

55

55

 

*) tractate de autoturisme sau tractoare

 

Art.263 alin.(7)                Mijloace de transport pe apă

 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

18

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

48

48

3. Bărci cu motor

181

181

4. Nave de sport şi agrement *)

Intre 0 si 964

Intre 0 si 964

5. Scutere de apă

181

181

6. Remorchere şi împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP inclusiv

482

482

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

783

783

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1205

1205

d) peste 4.000 CP

1928

1928

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

157

157

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

157

157

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv

241

241

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

422

422

 

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

 

 

Art.267 alin.(1)

 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

(conform  H.G. 956/2009)                  

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

-lei-

-lei-

a) Până la 150 m˛ inclusiv

5

5

b) Între 151 şi 250 m˛ inclusiv

6

6

c) Între 251 şi 500 m˛ inclusiv

8

8

d) Între 501 şi 750 m˛ inclusiv

10

10

e) Între 751 şi 1.000 m˛ inclusiv

12

12

f) Peste 1.000 m˛

12 + 0,01 lei/m˛ pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m˛

12 + 0,01 lei/m˛ pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m˛

Art.267 alin.(4)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări            

7 pentru fiecare m2 afectat

7 lei inclusiv pentru fiecare m2 afectat

Art.267 alin.(7)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

7 pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

7 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art.267 alin.(11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu (şi internet-numai pana in 2009 inclusiv).

11 pentru fiecare racord

11 lei pentru fiecare racord

Art.267 alin.(12)

Taxa  pentru avizarea certificatului  de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului local

 

13

13

Art.267 alin.(13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă           

8

8

Art.268 alin.(1)

Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru desfăşurarea unei activităţi economice

 

69

 

69

Art.268 alin.(2)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare  de  funcţionare

 

20

20

 

Art.268 alin.(3)

 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local

28 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

28 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

Art.268 alin.(4)

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de  producător

 

70

 

70

H.G. 661/2001,

cu modificările

şi completările

ulterioare   

 

Taxa pentru viza trimestrială a certificatului de producător

20

20

Art.268 alin.(5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică:

(clasa CAEN 5.610 – restaurante şi clasa CAEN 5.630 – baruri )

 

(clasa CAEN 5.610 – restaurante şi clasa CAEN 5.630 – baruri, cafenele )

 

a)   până la 50 locuri, inclusiv

100

100

b)   între 51 şi 100 locuri, inclusiv

250

250

c)   între 101 şi 200 locuri, inclusiv

500

500

d)   între 201 şi 300 locuri, inclusiv

1500

1500

e)   peste 300 locuri

2000

2000

 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

Art.271 alin.(2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

(conform  H.G. 956/2009)                 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică       

28

28

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

20

20

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE *

 

Art.275 alin.(2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

(conform  H.G. 956/2009)                 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

(conform  H.G. 956/2009)                 

- lei/m2

- lei/m2 -

a)   în cazul videotecilor

 

 

0,5

 

0,3

b)   în cazul discotecilor

 

0,75

0,5

 

     Impozitul se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei videotecii sau discotecii cu suma stabilită.

Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite, potrivit art 275 alin(2), cu coeficientul de corectie  4,00 corespunzator rangului localitatii II.

 

ALTE TAXE LOCALE 

 

 

TAXA

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010

 

NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2011

 

 

Art. 282, alin.(1)

 

Taxa pentru obţinerea de avize si acorduri privind autorizaţiile de construire

 

25% din totalul taxelor stabilite de avizatori pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate

25% din totalul taxelor stabilite de avizatori pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate

Art. 283, alin.(1)  

Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi private fără forme legale

 

18 lei/m.p./zi

 

3 lei/m.p./zi

Art. 283, alin.(2)  

Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi            utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc  infrastructura publică locală

 

17 lei/zi

 

17 lei/zi

Art. 283, alin.(3)

Taxa anuală pentru vehicule lente*

43 lei/an   

43 lei/an   

 

Taxa extrajudiciara de timbru – pentru certificat fiscal sau alte înscrisuri privind evidenţa fiscală

 

5 lei