A N E X A  Nr.2

la Hotărârea nr. 190 din  25 noiembrie 2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

FACILITĂŢI FISCALE

acordate de Consiliul Local al Municipiului Buzău persoanelor fizice şi juridice în anul 2011

 

 

În afara scutirilor şi facilităţilor prevăzute în mod expres de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2011, Consiliul Local al Municipiului Buzău acordă următoarele scutiri şi facilităţi fiscale:

 

1.- FACILITĂŢI PENTRU PERSOANELE FIZICE

 

Facilităţile acordate sunt următoarele:

  a) scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului pentru terenul aferent de la adresa de domiciliu pentru copii orfani de ambii părinţi, în vârstă de până la 18 ani, sau până la 25 de ani, dacă aceştia urmează cursurile unei instituţii de învăţământ;

b) scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului pentru terenul aferent de la adresa de domiciliu pentru contribuabilii care deţin titlu de "Cetăţean de onoare al municipiului Buzău" sau "Omul Anului";

c) scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului pentru terenul aferent de la adresa de domiciliu al contribuabililor persoane fizice, în următoarele situaţii:

- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară;

 - în cazul persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din indemnizaţia de şomaj;

- în cazul persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate în ajutor social;

d) scutirea de la plata majorărilor de întârziere evidenţiate la data de 31 decembrie 2010 pentru contribuabilii ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, cu obligaţia achitării integrale a creanţelor fiscale restante.

Contribuabilii care beneficiază de facilităţile prevăzute la punctul d) care  nu îşi achită integral creanţelor fiscale restante datorate bugetului local nu vor beneficia de  facilităţi fiscale prevăzute în prezenta anexă.

În cazul în care contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutire de impozitul pe clădiri şi impozitul pentru teren, dar care deţin locuinţa şi terenul aferent acesteia în indiviziune, scutirea se calculează în mod proporţional cu cota - parte indiviză deţinută în proprietate.

Scutirea de impozitul pe clădiri  şi impozitul pe teren nu se acordă în condiţiile în care contribuabilii persoane fizice (soţ/soţie şi copii minori) deţin în proprietate mai mult de o locuinţă sau cote-părţi în indiviziune în afara locuinţei de la adresa de domiciliu, cu excepţia cotelor-părţi în indiviziune obţinute prin succesiune legală.

Scutirea de impozit se acordă  în baza cererii, numai  pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent, după verificarea fiscală, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilii prezintă actele care atestă situaţia respectivă.

Criteriile pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice ale căror venituri cumulate sunt mai mici decât venitul minim brut pe economie sau ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social sunt următoarele:

a) să nu fi deţinut în ultimii doi ani şi să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de la adresa de domiciliu pentru care se solicită scutirea;

b) să nu depăşească suprafaţa utilă a locuinţei, astfel cum este regle-mentată de Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de numărul de persoane din familie cu acelaşi domiciliu: 37 mp pentru 1 persoană,  52 mp pentru 2 persoane, 66 mp pentru 3 persoane, 74 mp pentru 4 persoane, 87 mp pentru 5 persoane şi 93 mp pentru 6 persoane;

c) să nu deţină mijloace de transport cu capacitatea cilindrică mai mare de 1600 cm3 sau mai multe mijloace de transport;

d) să nu deţină terenuri agricole mai mari de 2000 mp teren arabil (grădină de zarzavat) sau 2 ha teren arabil în extravilan.

 

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice:

 

Dosarul pentru acordarea scutirii de impozit va cuprinde:

1)         cerere prin care se solicită scutirea de la plata impozitului pe cladirea utilizată ca locuinţă de domiciliu şi pe terenul aferent acesteia, înregistrat la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii;

2)         documente justificative: copie după actul de identitate al solicitantului şi al celorlalţi membri din familie ( acolo unde este cazul ), actul de proprietate privind imobilul în cauză, documente privind venitul solicitantului şi al celorlalţi membri din familie ( acolo unde este cazul ) - adeverinţă din care să rezulte că indemnizaţia de şomaj sau ajutor social, adeverinţă de la locul de muncă sau de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău din care  rezultă venitul brut realizat, cupon de pensie, alocaţie de stat pentru copii, adeverinţa de elev sau student -, declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că nu deţine alte proprietăţi în afara celei de domiciliu, că nu realizează alte venituri decât cele pentru care a depus actele susmenţionate, precum şi în cazul în care intervin modificări cu privire la veniturile sale sau ale membrilor de familie se obligă să înştiinţeze Direcţia Economică în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs modificările respective; orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii.      

În situaţiile în care, cu ocazia verificării, se constată că soţul/soţia şi copii minori ai acestora mai deţin în proprietate altă locuinţă sau cote - părţi indivize dobândite prin alte moduri decât succesiunea legală, scutirea pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia nu se acordă. Nu se acordă scutire nici în situaţiile în care se constată că contribuabilii realizează venituri suplimentare faţă de cele declarate pe bază de documente.

 

2.- FACLITĂŢI PENTRU PERSOANELE JURIDICE

 

Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi terenurile aferente deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.

Pentru celelalte persoane juridice, Consiliul Local al Municipiului Buzău poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în condiţiile prevăzute de art. 286, alin. (6) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pe baza unor scheme individuale de ajutor de minimis, cu avizul Consiliului Concurenţei.

 

Scutirile şi facilităţile fiscale, prevăzute în mod expres de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în prezenta anexă se aprobă de către:

-directorul executiv sau directorul executiv adjunct din cadrul Direcţiei Economice, în cazul scutirilor şi facilităţilor fiscale prevăzute în mod expres de lege, precum şi în prezenta anexă;

- Consiliul Local al Municipiului Buzău, în cazul scutirilor prevăzute de art. 286, alin. (4) şi alin. (6) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.