ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru modificarea Hotărārii nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 10.593/2010, prin care se propune modificarea Hotărārii nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău; 

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului  şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 41 şi 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 128, alin. (1), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin.(6), lit. a-13), art. 45, alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R ĂŞ T E :

 

Art.I.- Litera a) a articolului 2 din Hotărārea nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău, modificată prin Hotărārea nr. 227/2007 şi Hotărārea nr. 281/2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) strada Transilvaniei (pānă la intersecţia cu b-dul Nicolae Titulescu), īn ambele sensuri de circulaţie" numai pentru vehiculele care aprovizionează/prestează servicii de transport marfă pentru societăţile de pe platforma Societăţii Comerciale "Romcarbon" S.A. şi Societatea Comercială "Ursus Breweries" S.A. Buzău.

Accesul va fi permis numai pe baza unui permis de liberă trecere eliberat de Serviciul Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău, altul decāt cel prevăzut la art. 3, alin. (1) din Hotărārea nr. 20/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.II.- Prezenta hotărāre intră īn vigoare īncepānd cu data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei municipiului Buzău, publicare īn presa locală şi pe pagina de internet.

Art.III.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, cu sprijinul ofiţerilor şi subofiţerilor din cadrul Biroului Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINTEI,

consilier Ilie Dinu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 24 iunie 2010

Nr. 102

 

Hotărārea a fost adoptată cu 22  voturi pentru,____ voturi īmpotrivă şi ___ abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie