ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind abrogarea Hotărârii nr.140/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind instituirea unor restricţii de circulaţie parţială pentru vehicule pe strada Lt. Godeanu din municipiul Buzău, precum şi modificarea art. 3, lit. r) din Hotărârea nr.18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al municipiului Buzău , judeţul Buzău , întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea  de  motive a primarului municipiului Buzău , înregis-trată sub nr. 2.719/2010, prin  care se propune abrogarea Hotărârii nr. 140/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind instituirea unor restricţii de circulatie parţială pentru vehicule pe strada Lt. Godeanu din municipiul Buzău,precum şi modificarea art. 3, lit. r) din Hotărârea nr.18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- raportul Direcţiei Tehnice, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consilului Local al municipiului Buzău.

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. 6, lit. a-7), art. 45, alin. (1) şi art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.- Hotărârea nr. 140/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind instituirea unor restricţii de circulatie parţială pentru vehicule pe strada Lt. Godeanu din municipiul Buzău se abrogă.

Art.2.- Articolul 3, lit. r) din Hotărârea nr.18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la Normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"r) oprirea şi/sau staţionarea autovehiculelor în perioadele de restricţie a circulaţiei pe bulevardul Nicolae Bălcescu şi strada Cuza Vodă sau alte artere de circulaţie pentru care autoritatea publică locală a interzis accesul, oprirea sau staţionarea;"

Art.3.– Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la cunoştinţa publică prin intermediul presei locale şi postare pe site-ul Primăriei municipiului Buzău www.primariabuzau.ro.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei Comunitare, Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială "Urbis - Serv" S.R.L. Buzău vor aduce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Marioara Giugula

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

 

 

 

Buzău, 25 februarie  2010

Nr. 30

 

Hotărarea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, ­­­7 voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.