ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat cu autobuzele  Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară şi īn acelaşi timp īn adunare generală extraordinară a acţionarului unic al Societăţii Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău; 

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 56/CLM/2010, prin care se propune modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat cu autobuzele Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău;   

- raportul Biroului Control Comercial şi Transporturi Locale,  auditul Compartimentului Audit Public Intern, Hotărārea nr. 22/2010 a consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 17, alin. (1), lit. m) şi art. 18, alin. (1), lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- prevederile art. 5 din contractul de concesiune al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze nr. 15.917/2007;

- prevederile art. 17, alin. (14), lit. i) din actul constitutiv al Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău, aprobat prin Hotărārea nr. 60/1998 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile 110, alin. (1) şi 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi comple-tările ulterioare.

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se modifică tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat cu autobuzele Societăţii Comer-ciale "Trans-Bus" S.A. Buzău, conform anexei care face parte inte-grantă din prezenta hotărāre.  

Art.2.- Prezenta hotărāre intră īn vigoare īncepānd cu data de 01 septembrie 2010, dată la care Hotărārea nr. 250/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Corpului de Control Comercial, Transporturi Locale, Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Societatea Comercială "Trans - Bus" S.A. Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Gabriel Mihalaşcu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 26 august 2010

Nr.137

 

Hotărārea a fost adoptată cu 14 voturi pentru, - voturi [mpotrivă şi 4 abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie.

 

 

A N E X A

la Hotărārea nr. 137 din  26 august 2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

T A B E L

cu tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat cu autobuzele Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău

 

 

Nr.

crt.

Categoria biletelor şi abonamentelor

Valabilitate

Tarif aprobat, inclusiv T.V.A.

1.

Bilet pentru o călătorie

pe un traseu

1,50

2.

Abonamente lunare pentru persoane cu handicap grav, īnsoţitorii şi asistenţii per-sonali ai acestora, nevăzători, veteranii de război, persoanele strămutate, deţinuţii politici, urmaşii celor decedaţi, răniţii şi luptătorii din Revoluţia din decembrie 1989

pe toate traseele

35,00

3.

Abonamente lunare pentru văduvele nere-căsătorite ale veteranilor de război 

pe un traseu

35,00

4.

Abonamente lunare pentru pensionarii cu domiciliul īn municipiul Buzău 

pe un traseu

35,00

5.

Abonamente lunare pentru populaţie

pe un traseu

35,00

6.

Abonamente ½ lună pentru populaţie

pe un traseu

18,00

7.

Abonamente lunare pentru populaţie

pe toate trasele

70,00

8.

Abonamente ½ lună pentru populaţie

pe toate traseele

40,00

9.

Abonamente lunare pentru elevi şi studenţi

pe un traseu

30,00

10.

Abonamente ½ lună pentru elevi şi studenţi

pe un traseu

15.00

11.

Abonamente lunare pentru elevi şi studenţi

pe toate traseele

60,00

12.

Abonamente ½ lună pentru elevi şi studenţi

pe toate traseele

30,00