ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind stabilirea şi ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare din municipiul Buzău

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avnd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 17.300/2010, prin care se propune stabilirea şi ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare, care se vor practica de Societatea Comercială "Rer Ecologic Service " S.A. Buzău īncepānd cu data de 01 decembrie 2010;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 8, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008, modificată prin Legea nr. 329/2009;  

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 şi Legea nr. 224/2008.

Īn temeiul art. 36, alin.(2), lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se stabilesc şi se ajustează tarifele pentru serviciile publice de salubrizare care se vor practica de Societatea Comercială " Rer Ecologic Service " S.A. īn municipiul Buzău īncepānd cu data de 01 decembrie 2010, tarife prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.2.- Contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare nr. 3.450 din 02 martie 2006 se modifică prin act adiţional īn mod corespunzător prevederilor prezentei hotărāri.

Art.3.- Hotărārile nr. 331/2007, şi respectiv nr. 210/2008 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău īşi īncetează aplicabilitatea.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială " Rer Ecologic Service " S.A. Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier  Iulian – Sorin Lazăr

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 25 noiembrie 2010

Nr. 193

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu 20 voturi pentru,-voturi īmpotrivă şi 1 abţineri din numărul total de 22 consilieri īn funcţie.

 

 

 

 

A N E X A

la Hotărārea nr. 193 din 25 noiembrie 2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

T A R I F E L E

pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul  Buzău, valabile īncepānd cu data 01 decembrie 2010

 

 

 

Nr. crt.

Denumire operaţiune

Unitate de măsură

Tarif

anterior

-lei-

Tarif aplicabil cu 01.12.2010

-lei-

I.

Măturatul şi spălatul căilor publice:

 

 

 

1.

măturat manual carosabil

lei/1000 m.p.

14,80

15,58

2.

măturat manual trotuar

lei/1000 m.p.

24,74

25,98

3.

răzuit rigola

lei/m.p.

0,23

0,25

4.

curăţat guri de scurgere

lei/buc.

22,42

23,54

5.

colectat, transportat, depozitare gunoi stradal

lei/tonă

85,01

95,00

6.

măturat mecanizat carosabil

lei/km

29,72

31,20

7.

stropit carosabil

lei/m.p.

0,0051

0,0054

8.

īncărcat manual reziduuri īn auto

lei/to

6,92

7,26

9.

īntreţinere curăţenie spaţii verzi şi trotuare

lei/1000 m.p.

6,31

6,62

10.

spălat carosabil

lei/m.p.

tarif nou

0,26

11.

aspirat carosabil

lei/1000 m.p.

tarif nou

35,00

II.

Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special:

 

 

 

1.

agenţi economici, instituţii

lei/m.c.

54,46

63,43

2.

abonaţi casnici

lei/pers./lună

4,79

5,65

III.

Activităţi conexe:

 

 

 

1.

vidanjare ape pluviale

lei/m.c.

24,98

26,23

2.

colectat, transportat, depozitare gunoi-depozite necontrolate

lei/tonă

85,01

95,00

IV.

Dezinsecţie, deratizare, aviotratament:

 

 

 

1.

dezinsecţie la sol

lei/m.p.

0,021

0,024

2.

dezinsecţie - aviotratament

lei/m.p.

0,035

0,041

3.

dezinfecţie spaţii īnchise

lei/m.p.

tarif nou

0,930

4.

deratizare

lei/m.p.

0,019

0,022

V.

Deszăpezire manual şi mecanic:

 

 

 

1.

sărăriţă (cu apa caldă şi sare)

lei/oră funcţionare

266,15

323,10

2.

sărăriţă (cu sare şi nisip)

lei/oră funcţionare

237,93

288,84

3.

sărăriţă*

lei/oră funcţionare

129,97

144,00

4.

curăţat manual zăpada

lei/m.p.

0,71

0,84

5.

curăţat manual gheaţa

lei/m.p.

0,83

0,98

6.

īmprăştiat manual material antiderapant

lei/1000 m.p.

1,55

1,87

7.

pluguit mecanic

lei/oră funcţionare

103,01

125,05

8.

utilaj cu RSP şi lamă (cu apă caldă şi sare)

lei/oră funcţionare

tarif nou

460,00

9.

utilaj cu RSP şi lamă (cu sare şi nisip)

lei/oră funcţionare

tarif nou

430,00

VI.

Tarif utilaje:

 

 

 

1.

īncărcător ifron

lei/oră funcţionare

93,05

108,00

2.

īncărcător wola

lei/oră funcţionare

107,87

126,00

3.

tractor cu 2 remorci

lei/oră funcţionare

69,63

81,00

4.

autobasculantă 16 tone

lei/oră funcţionare

122,88

125,00

5.

autobasculantă 8 tone

lei/oră funcţionare

105,17

120,00

6.

abrollkiper

lei ora/funcţionare

136,70

159,00

7.

autocurăţitor canalizare

lei ora/funcţionare

168,60

222,00

8.

excavator

lei/oră funcţionare

105,00

113,06

9.

cilindru compactor

lei/oră funcţionare

81,00

87,22

VI.

Tarife chirie recipienţi colectare selectivă:

 

 

 

1.

pubela 120 l

lei/lună

tarif nou

15,00

2.

pubela 240 l

lei/lună

tarif nou

20,00

3.

container 1,1 m.c.

lei/lună

tarif nou

45,00

4.

container 2,1 m.c.

lei/lună

tarif nou

130,00

 

* La acest tarif pentru sărăriţă se adaugă materialul antiderapant solicitat (clorură de calciu, agent deszăpezire-ADD Protect), material care va fi inclus distinct īn situaţia de lucrări

 

La tarife se adaugă TVA conform legislaţiei īn vigoare.