ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de  operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 17.894/2010, prin care se propune aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de  operatorii de transport în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor;

- referatul Corpului de Control Comercial, Transporturi Locale, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico - financiare, patrimoniu si agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 1.892/2006 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul nr. 830.513/2010 al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Buzău.

In temeiul art. 36, alin (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1), art. 49, alin (2) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1- Se aprobă traseele care vor fi folosite în municipiul Buzău de  operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călăto-rilor, după cum urmează:

a) autovehiculele deservite de autogara Buzău - Nord vor circula  pe următoarele rute:

-         autovehiculele care sosesc din zona de nord a judeţului  Buzău (peste râul Buzău) vor circula pe traseul: pod Mărăcineni - str. Unirii (până la "XXL") - autogara Buzău - Nord şi retur;

-         autovehiculele care sosesc din zona de vest a judeţului Buzău (D.N.10) vor circula pe traseul: str. Transilvaniei până la intersecţia cu str. Unirii – str. Unirii - autogara Buzău - Nord şi retur;

b) autovehiculele deservite de autogara din b-dul Republicii (piaţa "24 Ianuarie") vor utiliza următoarele rute de circulaţie:

-         autovehiculele care sosesc pe D.N.2B (şoseaua Brăilei) vor circula pe traseul: şoseaua Brăilei - pasaj superior str. Horticolei - b-dul Republicii - autogară şi retur;

-         autovehiculele care sosesc pe D.N.2 B (şoseaua  Spătarului) vor circula pe traseul: pod "Drăgaica" - aleea Industriilor - şoseaua Brăilei - pasaj superior str. Horticolei - b-dul Republicii - autogară si retur;

-         autovehiculele care sosesc de pe D.J. 203 D (şoseaua Pogonele) vor circula pe traseul: pod "Drăgaica" - aleea Industriilor - şoseaua Brăilei - pasaj superior str. Horticolei - b-dul Republicii - autogară si retur;

-         autovehiculele care sosesc de pe D.N. 1B (Ploieşti) vor circula pe traseul: pod Nehoiu - b-dul Unirii - b-dul 1 Decembrie 1918 - b-dul Republicii - autogară şi retur.

c) autovehiculele deservite de autogara din str. Dorobanţi nr. 260, aparţinănd Societăţii Comerciale "Eurocar Service" S.A. vor utiliza următoarele trasee:

-         autovehiculele care sosesc din zona de nord a judeţului vor circula pe traseul : pod Mărăcineni – strada Unirii-Nord – strada Obor – strada Mesteacănului – aleea Sporturilor – strada Alexandru Marghiloman - str. Horticolei - autogară şi retur.

-         autovehiculele care sosesc din zona de vest a judeţului (D.N. 10) vor circula pe traseul: str. Transilvaniei - şoseaua Nordului (centură) - b-dul 1 Decembrie 1918 - b-dul Republicii - str. Horticolei - autogară şi retur.

-         autovehiculele care sosesc de pe D.N. 1B (Ploieşti) vor circula pe traseul: pod Nehoiu - b-dul Unirii - b-dul 1 Decembrie 1918 - b-dul Republicii - str. Horticolei- autogară şi retur.

-         autovehiculele care sosesc de pe D.J. 203 D (şoseaua Pogonele) vor circula pe traseul : pod "Drăgaica" - aleea Industriilor - şoseaua Brăilei (pasaj) – str. Horticolei - autogară şi retur.

-         autovehiculele care sosesc de pe D.N. 2B (şoseaua Brăilei)  vor circula pe traseul: şoseaua Brăilei (pasaj) - str. Horticolei - autogară şi retur.

-         microbuzele care deservesc zona de nord a judeţului autorizate pentru traseele cu capăt de linie miniautogara apartinând Societăţii Comerciale "Denis Com" S.R.L. situată în municipiul Buzău, strada Alexandru Marghiloman nr. 145 vor circula pe traseul str. Unirii Nord - str. Obor - str. Al. Marghiloman - miniautogară şi retur.

Art.2.- Îmbarcarea/debarcarea călătorilor în alte staţii din municipiul Buzău, exceptând autogările legal aprobate, este interzisă.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la cunoştinţă publică în condiţiile prevăzute de lege, dată la care Hotărârea nr. 92/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă.

Art. 4  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Corpului de Control Comercial, Transporturi Locale şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, cu sprijinul Autorităţii Rutiere Române – Agenţia A.R.R. Buzău şi Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE SEDINTEI,

consilier Iulian – Sorin Lazăr

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 25 noiembrie 2010 

Nr. 196

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21  voturi pentru,- voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 22 consilieri în funcţie.