ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011 în municipiul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 19493/2010, prin care se propune aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011 în municipiul Buzău;

- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind  nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi  amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin (2), lit.b) şi alin.(4), lit.c), art.45, alin.(2), lit. c), art.49 alin. (1) şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011 în municipiul Buzău, niveluri prevăzute în anexa nr. 1.

Art.2.- Cotele de impozitare prevăzute în Codul fiscal, cu modificările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) cota de impozitare pentru clădirile persoanelor fizice, prevăzută de art. 251, alin. (1), în cuantum de 0,1%; impozitul pe clădiri se majorează cu 65%, 150% şi 300% pentru prima, a doua, respectiv a treia şi următoarele clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu ( art. 252, alin (1) din Codul fiscal);

b) cota de impozitare pentru clădirile reevaluate ale persoanelor juridice, prevăzută de art. 253, alin. (2), în cuantum de 1,8 % , cotă menţinută conform art. 287 din Codul Fiscal;

c) cota de impozitare pentru clădirile persoanelor juridice nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal curent, prevăzută de art. 253, alin. (6), în cuantum de 12%, cotă menţinută conform art. 287 din Codul Fiscal;

d) cota de impozitare pentru serviciile de reclamă şi publicitate, prevăzută de art.270, alin. (4), în cuantum de 3%;

e) cota de impozitare pentru spectacole, prevăzută de art. 274, alin.(2), lit.a), în cuantum de 2%;

f) cota de impozitare pentru spectacole, prevăzută de art. 274, alin.(2), lit.b), în cuantum de 5%;

g) cota taxei hoteliere, prevăzută de art. 279, alin. (2), în cuantum de 1%.

 

Art.3.- Nivelul taxelor prevăzute în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dar neevidenţiate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, sunt următoarele:

a) 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă sau anexă la locuinţă (art. 267, alin. 3);

b) 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire (art. 267, alin. 5);

c) 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri (art. 267, alin. 6);

d) 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii, inclusiv instalaţiile aferente, pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute la lit. a) din prezentul articol (art. 267, alin. 8);

e) 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, respectiv porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată, pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii  (art. 267, alin. 9) ;

f) 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire ( art. 267, alin. 10).

Art.4.- Pentru anul fiscal 2011 nivelurile taxelor judiciare de timbru sunt cele stabilite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, iar nivelurile taxelor extrajudiciare de timbru sunt cele stabilite prin Legea 117/1999, cu modificările ulterioare şi prevăzute la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 956/2009.

Pentru eliberarea pe C.D. de către aparatul de specialitate al primarului a unor documente existente in arhivă se stabileşte o taxă extrajudiciară de timbru de 1 leu pentru fiecare pagină, la care se adaugă contravaloarea C.D.-ului în sumă de 1,5 lei.

 

Art.5. În anul 2011 se menţine delimitarea zonelor din intravilanul si extravilanul municipiului Buzău, delimitare aprobată prin Hotarârea nr. 246/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Clădirile şi terenurile libere aferente din extravilanul municipiului Buzău, având subcategoria de folosinţă curţi-construcţii (simbol CC), constituie trupuri aferente intravilanului şi se încadrează în zona D a intravilanului.

 

Art.6.- Conform prevederilor art. 255, alin. (1), 260, alin. (1) şi 265, alin. (1) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi respectiv 30 septembrie inclusiv.

Potrivit prevederilor art. 255, alin. (3), 263, alin. (3) şi 265, alin. (3) din actul normativ prevăzut la alin. (1) din prezentul articol, impozitul anual pe clădiri, pe teren şi pe mijlocul de transport de până la 50 lei inclusiv, datorat de contribuabili persoane fizice sau juridice, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art.7.- Bonificaţia prevăzută la art. 255, alin. (2), 260, alin. (2) şi 265, alin. (2) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2011, a impozitului/taxei pe clădiri pe teren şi pe mijlocul de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, se stabileşte în cuantumul maxim de 10%  prevăzut de lege.

  Art.8.- Persoanele fizice sau juridice autorizate care ocupă temporar şi sub orice formă, pe baza aprobărilor legale, terenuri proprietate publică sau privată a municipiului, datorează în anul fiscal 2011, în funcţie de suprafaţa terenului ocupat, următoarele taxe :

 

 

-lei / zi / m.p.-

a) construcţii provizorii pentru vânzarea de mărfuri, prestarea de servicii sau confecţionarea de produse diverse;

1.62

b) construcţii provizorii cu destinaţie comercială situate pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare la stradă;

1.51

c) construcţiile provizorii cu destinaţie comercială situate pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare în incintă;

0.97

d) construcţii provizorii pentru vânzarea ziarelor, revistelor, cărţilor şi publicaţiilor;

0.92

e) terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie publică în perioada  01 aprilie – 31 octombrie 2011;

1.51

f) panouri şi corpuri de publicitate şi reclamă amplasate provi zoriu;

1.51

g) alei de acces la spaţii comerciale sau sedii de firmă, fără utilizarea spaţiilor verzi;

0.70

h) materiale diverse depozitate provizoriu în faţa imobilului (cu excepţia organizărilor de şantier sau punctele de lucru)

1.51

 

 

Art.9.– Prevederile art. 8 din prezenta hotărâre nu se aplică construcţiilor şi terenurilor aflate în administrarea Regiei Autonome Municipale “R.A.M.” Buzău, construcţiilor şi terenurilor aflate în capitalul social  sau concesionate societăţilor comerciale “Compania de Apă” S.A., “Prestcom Serv” S.A.,  "Trans-Bus" S.A. şi "Pieţe Târguri şi Oboare" S.A. Buzău, precum şi construcţiilor şi terenurilor date în folosinţă gratuită şi temporară Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, societăţi care vor stabili tarife proprii ale chiriei prin consiliile de administraţie.

Pentru subconcesionarea sau închirierea construcţiilor şi terenurilor proprietate publică unor terţe persoane, în scopul folosirii de către acestea pentru activităţi economice, persoanele juridice prevazute la alin (1) din prezentul articol vor achita trimestrial o cotă-parte de 20% din redevenţa sau chiria stabilită prin contractul de subconcesionare sau închiriere la bugetul local.

Art.10.– Ocuparea temporară a terenurilor proprietate publică sau privată prevăzute la art. 8 din prezenta hotărâre, prin amplasarea de chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere sau obiecte de mobilier urban, astfel cum sunt definite prin Hotărârea Guvernului nr. 584/2001, cu excepţia suprafeţelor din faţa unităţilor de alimentaţie publică ( terase provizorii în perioada 01 aprilie – 31 octombrie 2011 ), aleilor de acces la spaţiile comerciale, de prestări servicii sau sedii de firmă, precum şi a terenurilor care se utilizează pentru depozitarea justificată a materialelor diverse în faţa imobilului se face după obţinerea certificatelor de urbanism solicitate de persoanele fizice şi juridice interesate, precum şi, după caz, adjudecarea folosinţei temporare a terenurilor prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile prevăzute de lege, pe risc şi cheltuială proprie.

Amplasarea panourilor de publicitate pe terenurile situate în zonele A şi B din intravilanul municipiului, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale este interzisă, cu excepţia panourilor tip L.C.D.   

 

Art. 12.- Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute de art. 8, lit. a), d), e), f), g) şi h), precum şi redevenţele stabilite prin contractele de concesiune existente în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, actualizate anual în funcţie de rata inflaţiei,  se fac venit la bugetul local şi se achită la Direcţia Economică .

Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute la art. 8, lit. b) şi c) se încasează de către centrele financiare la care sunt arondate unităţile de învăţământ din municipiul Buzău şi se utilizează în regim extrabugetar de către fiecare unitate de învăţământ în parte, conform bugetelor de venituri şi cheltuieli legal aprobate.

Plata de către contribuabili a taxelor pentru utilizarea locurilor publice se face anticipat, în situaţia în care perioada de utilizare a locurilor publice este mai mică de o lună şi lunar, în cazul în care perioada de utilizare a locurilor publice este mai mare de o lună.

Art.13.- Taxele pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii prevăzute de articolul 8 din prezenta hotărâre nu îi exonerează pe contribuabili de plata impozitului pe clădiri stabilit în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art.14.- Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău fără perfectarea acordurilor de folosinţă temporară şi lipsa de folosinţă a acestor terenuri, persoanele fizice sau juridice în cauză vor fi sancţionate contravenţional conform Hotărârii nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, astfel cum a fost modificată şi completată, şi vor fi obligate, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, la plata unei despăgubiri către bugetul local în sumă de 3 lei/m.p./zi.

Art.15.- Contribuabilii care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia să depună la Directia Economică în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal sau de la amplasarea corpului de reclamă şi publicitate, declaraţia anuală pentru impozitare la care se anexează acordul de folosinţă temporară a terenului.

Art. 16. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, prevăzută la art. 268 alin (5) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se achită integral, anticipat eliberării autorizaţiei, indiferent de perioada ramasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv. Taxa nu se restituie chiar dacă autorizaţia de funcţionare a fost suspendată sau anulată, dupa caz.

Pentru viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, contribuabilii au obligaţia să depună la Directia Economică, până la data de 31 ianuarie 2011, declaraţia privind stabilirea taxei anuale pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. Formularul declaraţiei se găseşte pe site-ul www.primariabuzau.ro sau la registratura Direcţiei Economice. Nedepunerea declaraţiei dă dreptul organului fiscal de a stabili, din oficiu, taxa privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în sumă de 3600 lei.

Termenul de plată a taxei pentru viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este 31 martie 2011; după acest termen se vor calcula majorări de intârziere.

Art.17.- Nivelul taxelor speciale, stabilite în sumă fixă prin diferite hotărâri adoptate în anii anteriori de către Consiliul Local al Municipiului Buzău se indexează, după cum urmează :

 

A.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 3/1994, cu modificările ulterioare:

 

a)

taxa pentru ocuparea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului cu garaje (construcţii provizorii);

10,26 lei/m.p./an

b)

taxa pentru folosirea anuală a terenurilor pentru agricultură 

1,62  lei/m.p./an

c)

taxa  pentru verificarea în arhivă a situaţiei juridice a terenurilor din intravilan, în vederea atribuirii acestora în proprietate conform prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi eliberării actului administrativ care atestă dreptul de proprietate

23,00 lei

 

B.- Taxa stabilită conform art. 8 din Metodologia executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi, aprobată prin Hotărârea nr. 51/1995, cu modificările ulterioare:

 

- taxa unică pentru eliberarea agrementului                                  227,00 lei

- taxa pentru viza anuală a agrementului                                      136,00 lei

- taxă pentru modificarea sau completarea agrementului              71,00 lei

 

C.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 25/1996 pentru limitarea accesului cu autovehicule în parcul Crîng, cu modificările ulterioare:

 

- pentru accesul cu autovehicule proprietatea persoanelor fizice

7,00 lei/acces

- pentru accesul cu autovehicule proprietatea persoanelor juridice

9,00 lei/acces

- pentru accesul cu autovehiculele în vederea aprovizionării unităţilor de alimentaţie publică existente în parcul Crâng

227,00 lei/lună

- pentru eliberarea permisului de liberă trecere

35,00 lei/lună

 

Taxele prevăzute la pct. C din prezentul articol se încasează de Societatea Comercială "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, din veniturile lunare realizate un procent de 50% se face venit la bugetul local.

 

D.- Taxa stabilită prin Hotărârea nr. 65/1996 pentru ocuparea temporară a locurilor publice în vederea organizărilor de şantier sau punctelor de lucru, cu modificările ulterioare:

            2,16 lei/m.p./zi

 

E.- Hotărârea nr. 49/2000 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea activităţii de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Buzău:

 

- taxa pentru eliberarea autorizaţiei de traseu

1588,00 lei

- taxa pentru viza trimestrială a autorizaţiei de traseu

1588,00 lei

- taxa pentru eliberarea autorizaţiei de traseu după suspendare

794,00 lei

- taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de traseu

85,00 lei

- taxa pentru eliberarea siglei de traseu

43,00 lei

 

F.- Hotărârea nr.99/2002 privind stabilirea cuantumului taxei pentru revendicarea sau adopţia câinilor fără stăpân, modificată prin Hotărârea nr. 81/2005, cu modificările ulterioare:    

 

- taxa pentru revendicarea sau adopţia unui mascul         59,00 lei

- taxa pentru revendicarea sau adopţia unei femele          81,00 lei

 

G.- Art.3 din Hotărârea nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru autovehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare:

 

a)- pentru autovehiculele cu o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone pentru circulaţia pe străzile Cuza Vodă si lt.Constantin Godeanu

70,00 lei/zi

637,00 lei/an

b)- pentru autovehiculele cu o masă totală maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 12,0 tone pentru circulaţia pe străzile prevăzute în hotărâre

97,00 lei/zi

1.274,00 lei/an

c)- pentru autovehiculele cu o masă totală maximă autorizată cuprinsă între 12,0 tone şi 16,0 tone pentru circulaţia pe străzile prevăzute în hotărâre,

130,00 lei/zi

2.554,00 lei/an

d)- pentru autovehiculele cu gabarit depăşit şi pentru autovehiculele care transportă mărfuri şi produse periculoase, pe străzile prevăzute în hotărâre

319,00 lei/zi

3.186,00 lei/an

 

H.- Art. 51 din Hotărârea nr. 72/2008 privind reglementarea activităţilor de transport public în regim de taxi sau de închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău:

 

a)

eliberarea şi vizarea autorizaţie de transport în regim de taxi

626,00 lei

b)

eliberarea şi vizarea autorizaţie de transport în regim de închiriere

367,00 lei

c)

eliberarea şi vizarea autorizaţie de dispecerat

367,00 lei

d)

eliberarea autorizaţiei de taxi şi copii conforme

367,00 lei

e)

eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor de transport, autorizaţii taxi, a copiilor conforme şi a autorizaţiei de dispecerat

124,00 lei

f)

folosirea locurilor de parcare stabilite pentru taximetre

108,00 lei/autoturism/an

 

I.- Hotărârea nr. 174/2005 privind stabilirea taxei speciale pentru parcarea autoturismelor în parcările publice din municipiul Buzău, cu modificările ulterioare:               1,65 lei

 

J.- Hotărârea nr. 4/2006 privind stabilirea unor taxe speciale pentru finanţarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările ulterioare:

 

a)

taxa pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie, precum si inscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetatenilor romani

10,00 lei

b)

taxa pentru înregistrarea cererilor persoanelor fizice sau juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

10,00 lei

 

K.- Hotărârea nr. 131/2007 privind organizarea păşunatului pe păşunile şi terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău, cu modificările ulterioare:

 

a)- taxa de păşunat pentru bovine şi cabaline adulte

32,00 lei/cap

b)- taxa de păşunat pentru tineret bovin şi cabalin 1-2 ani

19,00 lei/cap

c)- taxa de păşunat pentru ovine şi caprine peste 1 an

14,00 lei/cap

d)- taxa de păşunat pentru tineret ovin şi caprin sub 1 an

8,00 lei/cap

e)- taxa anuală de stabulaţie

2,16 lei/m.p

 

L.- Hotărârea nr. 97/2005 privind înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării :               65,00 lei

 

Art.18.- Calcularea nivelurilor impozitelor şi taxelor prevăzute de prezenta hotărâre se face prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 0,50 lei se majorează la 1,00 leu.

Art.19.- Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2010, mai mici sau egale cu suma de 10 lei, se anulează.

Art.20.- Cuantumul amenzilor prevăzute de art. 294, alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute la cap. VIII din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.21.- In afara scutirilor prevăzute în mod expres în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2011 Consiliul Local al Municipiului Buzău acordă facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice, în condiţiile şi procedura de acordare, prevăzute în anexa nr. 2.

Art.22.- In măsura în care prezenta hotărâre nu dispune sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

Art.23.- Cu data intrării in vigoare a prezentei, Hotărârea nr. 245/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău , precum şi orice dispoziţie contrară se abrogă.  

Art.24.- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.25.- Prezenta hotărâre se comunică instituţiei Prefectului judeţului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică în condiţiile prevăzute de lege prin grija secretarului municipiului Buzău. 

Art.26.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate, Regiei Autonome Municipale “R.A.M.” Buzau, societăţilor comerciale "Compania de Apă" S.A., "Prestcom Serv" S.A., "Trans-Bus" S.A., "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. şi "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, precum şi centrele financiare la care sunt arondate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Iulian-Sorin Lazăr

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

Buzău,  25 noiembrie 2010

Nr. 190

 

Hotărârea a fost adoptată cu  21 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 22 consilieri în funcţie