ANEXA nr.2

la Hotărârea nr. 15  din 08 februarie 2007

a Consiliului Local al Municipiului  Buzău

 

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

 PE ANUL 2007

-CHELTUIELI-

 

                                                                                                                                                           -RON-

Capitol   Sub      Titlu

              capi

               tol                                                           

Denumirea indicatorilor

Proiect buget

2007

 

TOTAL CHELTUIELI

( I+II+III+IV+V),din care:

208.737.384

 

I. SERVICII PUBLICE GENERALE (1+2), din care:

18.998.000

51.02

             01            

                       01

                      

                       10                     

                       20                       

                       71

1.       AUTORITATI EXECUTIVE – TOTAL (A+B), din care:

A. Cheltuieli curente (a+b), din care:

        a) cheltuieli de personal

        b) bunuri şi servicii       

B. Cheltuieli de capital,din care:

      - active nefinanciare                     

 

16.513.0000

14.255.0001

0

11.255.0000

3.000.0000

2.258.0000

2.258.0001

54.02

 

                       

                     01

                     10

                     20

                     50

                     79

                     81

 

          

           05

 

                     50                         

           06                       

 

                     13

 

           10

                   

                     10

                     20  

            50

                       

                      20                                   

2.       ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE-TOTAL (A+C), din care:

A. Cheltuieli  curente (a+b+e)

       a) cheltuieli  de personal

       b) bunuri şi servicii

       e) fonduri  de rezervă

C. Operaţiuni financiare, din care:

       m) rambursări de credite

Din total capitol:

   2.1. FOND  DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIŢIA AUTORITĂŢILOR LOCALE , din care:

           e) fonduri de rezervă                  2.2.FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR BERD, din care:

       m) rambursări de credite    

   2.3. SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR,  din care:

       a) cheltuieli de personal

       b) bunuri şi servicii

   2.4. ALTE SERVICII PUBLICE – alegeri europarlamentare, din care:

        b) bunuri şi servicii

 

2.485.000

 

1.985.000

710.000

275.000

1.000.000

500.000

500.000

2.485.000

 

1.000.000

 

1.000.000

 

500.000

500.000

 

 

960.000

710.000

250.000

 

25.000

25.000

 

II. APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ( 3) din care:

 

8.827.000

61.02

        

                       01             

                       10

                       20

                       71

 

          03            

                                  

                       01

                       10

                       20

                       71

           05

 

                     01

                     20

                     71  

3.  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA    NATIONALA – TOTAL ( A+B),din care:

  A. Cheltuieli curente ( a+b), din care:

       a)  cheltuieli de personal

       b)  bunuri şi servicii

  B. Cheltuieli de capital

               Din total capitol:

3.1. POLITIA COMUNITARA

        TOTAL(A+B) , din care:

A.Cheltuieli curente ( a+b), din care:

a)       Cheltuieli de personal

b)       Bunuri şi servicii                             

 B. Cheltuieli de capital

3.2 PROTECTIE CIVILA– TOTAL (b) , din care:

  A. Cheltuieli curente (b), din care:

      b)  bunuri şi servicii

    B. Cheltuieli de capital

 

8.827.000

7.564.000

6.264.000

1.300.000

1.263.000

 

 

8.377.000

7.264.000

6.264.000

1.000.000

1.113.000

450.000

 

300.000

300.000

150.000

 

III. CHELTUIELI SOCIAL – CULTURALE (4+5+6+7) din care:

119.907.615

65.02

 

                     01

                       

                       10

                       20

 

                       51

                      55

                       59

                       71

 

          03

 

 

 

          04

 

 

 

 

 

           11

4. INVATAMINT – TOTAL

        (A + B), din care:

A.     Cheltuieli curente

       (a+b+f+g+i), din care:

a) cheltuieli de personal

b) bunuri şi servicii, din care:

        - obiecte de inventar

f) transferuri curente,

g) transferuri interne-Phare

i) alte cheltuieli

      B. Cheltuieli de capital

         Din total capitol:

 4.1 Invăţămînt preşcolar şi primar, din care:

           - invăţămînt preşcolar

           - învăţămînt primar

 4.2. Învăţămînt secundar, din care:

-învăţămînt secundar inferior

- învăţămînt secundar superior

- învăţămînt profesional

    4.3. Servicii auxiliare pentru educaţie,din care:

  - internate şi cantine       

88.997.015

 

86.987.015

 

61.363.000

25.000.000

900.000

5.000

119.015

500.000

2.010.000

 

 

31.900.000

14.900.000

17.000.000

56.797.015

23.000.000

31.797.015

2.000.000

 

300.000

300.000

66.02

                     01

                     20

                     51

                     57

 

           50

 

 

                       

                     20

                    

                      51

 

                      57                     

5. SANATATE– TOTAL (A), din care:

A.     Cheltuieli curente (b+h), din care:

b) bunuri şi servicii

     f) transferuri între unităţi

     h) ajutor social

      Din total capitol:

ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE TOTAL, din care:

 - Ambulatorul ‘’Nicolae Titulescu’’, din care:

 b)  bunuri şi srvicii

- Spitalul judeţean, din care:

 f) transferuri între unităţi

- Centrul de Transfuzie, din care:

 h) ajutoare sociale în natură

150.000

150.000

50.000

50.000

50.000

 

 

 

50.000

 

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

67. 02

                       

                     01

 

                     20

                     51

                     59

                     71

                       

                      

 

         03

                     51

 

 

         05.01

                     01

                     59

                     71

         05.03

 

 

                     01

                     20

 

                     71

          06

                    59

 

           50

   6.  CULTURA, RECREERE SI RELIGIE – TOTAL, (A+B ), din care:

A.     Cheltuieli curente  (b+f+i), din care:         

          b) bunuri şi servicii

          f) transferuri curente

          i) alte cheltuieli

   B. Cheltuieli de capital

         Din total capitol:

    SERVICII CULTURALE –TOTAL (f), din care:

6.1. CASE DE CULTURĂ, din care:

f) transferuri curente- anexa nr.7

     SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE

6.2. SPORT, din care:

A. Cheltuieli curente, din care:

  i) alte cheltuieli – anexa nr. 4

 B. Cheltuieli de capital

6.4.  ÎNTREŢINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE ŞI DE AGREMENT, din care,

A. Cheltuieli curente         

 b) bunuri şi servicii, din care:

      - Complex Gloria     

 B. Cheltuieli de capital

 6.5. SERVICII RELIGIOASE, din care:

 I)alte cheltuieli – anexa nr.

6.6. ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI, din care:

A.      Cheltuieli curente, din care:    

i)  alte cheltuieli – anexa nr. 6

 

15.394.700

 

12.764.700

6.600.000

490.000

5.674.700

2.630.000

 

490.000

 

490.000

490.000

 

14.404.700

3.500.000

3.500.000

3.500.000

-

 

9.230.000

 

6.600.000

6.600.000

500.000

2.630.000

700.000

700.000

 

1.474.700

 

1.474.700

1.474.700

68.02

 

                       01

 

                       10

                       20

                       55

                       55

                       55

                       57

                                                      

 

 

                       

                       

 

 

                      59

 

                     71

 

        04

 

 

                        57

 

                        57

 

       

     05

 

                      01

                      10

                       20

                       57

                       71

 

 

 

10

                       01

                       10

                       20

                       71

 

                        10

                       57                       

 

 

                     01

                     57

                     71

          11  

                     01                 

                      10

                      20

                      71

 

68.02

         15

 

    01

                      10

                      20

                      57

                      71

          01

 

          02

                       01

                       10

                       20

                       71

 50

 

 

                     01

 

                     10

                      20

                      55

                      55

                      57

                      59

                      71

 

 

 

                      01

                      10

                      20

                      57

                       59

 

                       71

 

                       55

                       55

 

                       71

7. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA –TOTAL,(A+B) din care:

A.     Cheltuieli curente       (a+b+g+h+i), din care:

a)       cheltuieli de personal, din care:

b)   bunuri şi servicii

g) transferuri interne , din care:

     Programe PHARE, Sf. Sava

      Redevenţe

 h) asistenţă  socială, din care:

    -ajutoare sociale în numerar,din care:

    - ajutor social- cămine

    - ajutor social şi ajutor pentru                încălzirea locuinţei

    - ajutoare pentru locuinţe

    - alte ajutoare – de urgenţă

    - indemnizatii

  i) alte cheltuieli, din care:

 - asociaţia ‘’O şansă pentru copii’’

B. Cheltuieli de capital

           Din total capitol:

    7.1. ASISTENŢĂ ACODATĂ PERSOANELOR ÎN VÎRSTĂ, din care:

     7.1.1. Cămin persoane vîrstnice-Rîmnicu Sărat

        - Ajutoare sociale  în numerar

    7.1.2. Cămin  ‘’Al Marghiloman     din care:

        - Ajutoare sociale în numerar

  7.2. ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE, TOTAL, (A+B), din care:

A. Cheltuieli curente, (a+b), din care:  

a)       cheltuieli de personal

     b) bunuri materiale şi servicii

     h)asistenta sociala

B. Cheltuieli de capital

       Din total subcapitol:

 

 7.2.1– Centrul de recuperare şi reabilitare, ‘’Speranţa’’ din care: 

A. Cheltuieli curente, (a+b), din care:

         a) cheltuieli de personal

b)       bunuri materiale şi servicii

B.      Cheltuieli de capital

7.2.2.-Directia de asist.soc,din care

     a)chelt.de personal-asistenti

     b)indemniz.pers.cu hand

7.3.AJUTOARE PENTRU LOCUINŢE, din care:

A.      Cheltuieli curente, din care:

       h)  ajutoare sociale în numerar

B.  Cheltuieli de capital

7.4.CREŞE, TOTAL(A+B) din care:

A.Cheltuieli curente, (a+b), din care:

a)       Cheltuieli de personal

b)       Bunuri şi servicii

B.      Cheltuieli de capital

 

   7.5. PREVENIREA EXCLUDERII SOCIALE, (A+B) ,din care:

A.      Cheltuieli curente, (a+b+h), din care:

 a)cheltuieli de personal

 b) bunuri şi servicii

 h) ajutor social în numerar

B. Cheltuieli de capital

        Din total subcapitol:

7.4.1. Ajutor social, din care:

         - ajutor social în numerar

7.4.2. Cantine de ajutor social, din care:

A. Cheltuieli curente, din care(a+b)

  a) cheltuieli de personal

  b) bunuri şi servicii

B. Cheltuieli de capital

 7.6. ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE, din care:

A.      Cheltuieli curente ,din care,         (a+b+f+h+i), din care:

a) cheltuieli de personal

b) bunuri şi servicii

 f) transferuri interne

 f) transferuri interne- redevenţe

 h) ajutor social de urgenţă

  i) alte cheltuieli

B. Cheltuieli de capital

        Din total subcapitol:

  7.6.1. Direcţia de Asistenţă Socială,  din care:

A. Cheltuieli curente,(a+b+h+i), din care:

 a) cheltuieli de personal

 b) bunuri şi servicii

 h) ajutor social - de urgenţă

 i) alte cheltuieli-Asociaţia ‘’O şansă pentru copii’’

  B. Cheltuieli de capital

 7.6.2. Primăria municipiului,din care:

  h) transferuri interne -  redevenţe

  h) transferuri interne – Fundaţia Sf.   Sava

A.      Cheltuieli de capital,din care:

  - Cantina de Ajutor Social

  - Complex ‘’Alexandru Marghiloman’’

 - Amenajare  centru social pentru adulţi

 

15.865.900

13.545.900

 

5.465.400

3.126.500

57.000

40.000

17.000

4.797.000

4.797.000

1.786.000

 

2.011.000

-

300.000

700.000

100.000

100.000

2.320.000

 

 

1.786.000

 

30.000

30.000

1.756.000

 

1.756.000

 

3.878.000

315.000

3.093.000

65.000

700.000

20.000

3.878.000

 

 

335.000

315.000

250.000

65.000

20.000

3.543.000

2.843.000

700.000

 

1.620.000

-

-

1.620.000

1.415.500

1.400.000

900.000

500.000

15.500

 

4.418.400

4.410.900

272.400

2.127.500

2.011.000

7.500

4.418.400

2.011.000

2.011.000

2.407.400

2.399.900

272.400

2.127.500

7.500

 

2.748.000

 

 

2.091.000

 

1.200.000

434.000

40.000

17.000

300.000

100.000

657.000

2.748.000

2.058.000

 

2.034.000

1.200.000

434.000

300.000

100.000

 

24.000

690.000

17.000

40.000

 

633.000

33.000

100.000

500.000

 

IV. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE , MEDIU ŞI APE (8+9)

 

24.442.300

70.02

 

 

                      01

                      20

                      55

                     71

           03

                     71 

           06

                       01

                      20

           07

                      

                     71

          50          

 

                       01

                       20

                       55

                       71 

8. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVLOTARE PUBLICA (A+B) , din care:

A. Cheltuieli curente (b+g), din care:

  b) bunuri şi servicii

  g) transferuri interne  - investiţii RAM

 B. Cheltuieli de capital

    8.1. LOCUINTE, din care:

  B. Cheltuieli de capital

    8.2. ILUMINAT PUBLIC, din care:

A.      Cheltuieli curente, din care:

b) bunuri şi servicii

    8.3. ALIMENTARE CU GAZE din care:

 B. Cheltuieli de capital   

    8.4. ALTE SERVICII IN DOMENIUL LOCUINTELOR din care:

 A. Cheltuieli curente, (b+g) din care:

   b) bunuri şi servicii

   g) transferuri interne – anexa 3a

B. Cheltuieli de capital, din care:

         - Majorare capital S.C. Pieţe

         - cadastru imobiliar

 

15.125.000

 

8.350.000

7.000.000

1.350.000

6.775.000

1.680.000

1.680.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

 

120.000

120.000

 

8.325.000

3.350.000

2.000.000

1.350.000

4.975.000

525.000

100.000

74.02

 

                       01  

                       20

                       55

                       71

 

           05       

 

                     01

                     20

 

 

 

 

 

 

        06

 

                      01

                       55

                        71

9.  PROTECTIA MEDIULUI, TOTAL (A+B) din care:

   A.  Cheltuieli curente (b+g), din care:   

  b) bunuri şi servicii

  g) transferuri interne – anexa 3a

   B. . Cheltuieli de capital

Din total capitol:

     9.1  SALUBRITATE SI GESTIUNEA DESEURILOR, din care:

A. Cheltuieli curente, din care:

    b) bunuri şi servicii  

din total subcapitol:

              9.1.  Salubritate din care;

                      b) bunuri şi servicii

              9.2. Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor, din care:

                     b) bunuri şi servicii

    9.2.  CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE, din care;

A. Cheltuieli curente, din care:

      g) transferuri interne- anexa 3a

          B. Cheltuieli de capital

 

9.317.300

9.317.300

7.700.000

1.617.300

-

 

7.700.000

 

7.700.000

7.700.000

 

7.000.000

7.000.000

 

700.000

700.000

 

1.617.300

 

1.617.300

1.617.300

V.

TOTAL ACTIUNI ECONOMICE(10+11)

36.062.469

81. 02

 

                     01

                     40

                     55

                     71

                     81

       06

                    01

                    40

 

         50

                     55

                     71

                     81

  10.  COMBUSTIBILI SI ENERGIE  din care:

 A.  Cheltuieli curente ( d+g), din care:

    d) subvenţii

    g) transferuri interne – anexa 3a

B.      Cheltuieli de capital 

 Rambursări de credite

   10.1 ENERGIE TERMICA ,din care:

A. Cheltuieli curente, din care:

     d) subvenţii

   10.2.  ALTE ACŢIUNI PRIVIND COMBUSTIBILII ŞI ENERGIA, din care:

g) transferuri interne

B. Cheltuieli de capital

    Rambursări de credite

 

19.512.469

12.302.469

10.702.469

1.600.000

110.000

7.100.000

10.702.469

10.702.469

10.702.469

 

8.810.000

1.600.000

110.000

7.100.000

84.02

                      

                     01

                    20

                     40

                     55

                    71       

         03.02

 

                     01

                     40

                     55

          03.03

                   01

                   20

                   71

  11. TRANSPORTURI ,TOTAL (A+B), din care:

Cheltuieli curente ( b+d+g), din care:

  b) bunuri şi servicii

  d) subvenţii

  g) transferuri interne

B. Cheltuieli de capital

Din total capitol:

11.2. TRANSPORT IN COMUN , din care:

Cheltuieli curente, din care:

d) subvenţii

g) transferuri interne- anexa 3a

11.3 STRAZI, din care:

Cheltuieli curente, din care:

             b) bunuri şi servicii

B. Cheltuieli de capital

 

16.550.000

16.550.000

9.850.000

4.200.000

2.500.000

-

 

6.700.000

6.700.000

4.200.000

2.500.000

9.850.000

9.850.000

9.850.000

-