ANEXA Nr.1

la Hotărârea nr. 15 din 08 februarie 2007

a Consiliului Local al Municipiului  Buzău

 

 

PROIECTUL BUGETULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

PE ANUL 2007

-VENITURI-

 

                                                                                                                                                         -lei   -

Cod Indicator

Denumirea       indicatorilor

Program

2007

00.01

TOTAL VENITURI (1.+2.+3.)

208.737.384

48.02

I.VENITURI PROPRII-TOTAL

(1.-A3.1+2.)

 

137.223.384

00.02

1.VENITURI CURENTE (A+B)

205.323.384

00.03

A.VENITURI FISCALE (A1.+A2.+A3.+A4.)

194.897.384

00.04

A1. IMPOZIT PE VENIT,PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (A1.1+A1.2+A1.3)

 

96.358.384

00.05

A1.1 IMPOZIT PE VENIT,PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

 

200.000

01.02

Impozit pe profit

200.000

01.02.01

    - Impozit pe profit de la agenţii economici

200.000

00.06

A1.2.IMPOZIT PE VENIT,PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (a)

 

96.058.384

04.02

(a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit

96.058.384

04.02.01

      - Cote defalcate din impozitul pe venit

95.759.384

04.02.04

    - Sume alocate de consiliul judeţean     pt.echilibrarea bugetelor locale

 

299.000

00.07

A1.3.ALTE IMPOZITE PE VENIT,PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL

 

100.000

05.02

Alte impozite pe venit,profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice

 

100.000

05.02.50

       - Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital

 

100.000

00.09

A2. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (A2.1)

24.700.000

07.02

A2.1. Impozite şi taxe pe proprietate

24.700.000

07.02.01

- Impozit pe clădiri

17.800.000

07.02.02

- Impozit pe teren

2.500.000

07.02.03

         - Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pt.activitatea notarială şi alte taxe de timbru

 

4.000.000

07.02.50

         - Alte impozite şi taxe pe proprietate

400.000

00.10

A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (A3.1.+A3.2.+A3.3.)

 

73.539.000

11.02

A3.1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

 

69.100.000

11.02.02

     - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor din care:

               - cheltuieli de personal din

                instituţiile de învăţământ

                 preuniversitar de stat

              - burse

              - obiecte de inventar şcolare

              - drepturile asistenţilor personali ai

                 persoanelor cu handicap

-          ajutor social şi încălzirea

                 locuinţei cu lemne, cărbuni şi

                 combustibil petrolier

              - servicii comunitare de evidenţă a

                 persoanelor

              - creşe

 

68.697.000

 

61.363.000

 

 

 

 

 

7.334.000

11.02.06

  - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

 

403.000

15.02

A3.2. Taxe pe servicii specifice

68.000

15.02.01

       - Impozit pe spectacole

68.000

16.02

A3.3. Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

 

4.371.000

16.02.02

         - Taxe asupra mijloacelor de transport

3.321.000

16.02.03

         -Taxe şi tarife pt. eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare

 

1.000.000

16.02.50

- Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi

 

50.000

00.11

A4. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

300.000

18.02

Alte impozite şi taxe fiscale

300.000

18.02.50

- Alte impozite şi taxe

300.000

00.12

B.VENITURI NEFISCALE (B1.+B2.)

10.426.000

00.13

B1.VENITURI DIN PROPRIETATE

3.001.000

30.02

Venituri din proprietate

3.001.000

30.02.01

       - Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale

 

1.000

30.02.03

        - Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi

 

300.000

30.02.05

        - Venituri din concesiuni şi închirieri

1.700.000

30.02.08

        - Venituri din dividende

500.000

30.02.50

        - Alte venituri din proprietate

500.000

00.14

B2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

(B2.1.+B2.2.+B2.3.+B2.4.+B2.5.)

 

7.425.000

33.02

B2.1.Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

 

2.725.000

33.02.08

           - Venituri din prestări servicii

2.300.000

33.02.10

           - Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pt. întreţinerea copiilor în creşe

 

50.000

33.02.12

           - Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

15.000

33.02.28

           -Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată

60.000

33.02.50

          - Alte venituri din prestări de srvicii

300.000

34.02

B2.2. Venituri din taxe administrative, eliberări permise

 

3.000.000

34.02.02

         - Taxe extrajudiciare de timbru

1.000.000

34.02.50

         - Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

 

2.000.000

35.02

B2.3. Amenzi,penalităţi şi confiscări

1.500.000

35.02.01

          - Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale

 

1.200.000

35.02.02

          -Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe

 

100.000

35.02.50

          - Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

200.000

36.02

B2.4.  Diverse venituri

200.000

36.02.50

           - Alte venituri

200.000

00.15

2. VENITURI DIN CAPITAL (2.1.)

1.000.000

39.02

2.1.Venituri din valorificarea bunurilor

1.000.000

39.02.01

           - Venituri din valorificarea unor bunuri

500.000

39.02.03

           - Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului

 

100.000

39.02.07

           - Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat

 

400.000

 

42.02.32

3.SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE, din care;

            -Compensari pentru cresterea preturilor la energia termica livrata populatiei, in sistem centralizat

2.414.000

    2.414.000