ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru ajustarea preţului la apă potabilă

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregis-trată sub nr. 8.919/2007, prin care se propune ajustarea preţului la apă potabilă, preţ care se va practica de către Regia Autonomă Muni-cipală "RAM" Buzău;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 32, lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 82, alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr.1.591/  2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi func-ţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

- avizul nr. 1.544 din 03 mai 2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile  Publice de Gospodărie Comunală.       

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. f), art. 45 alin. (1), art. 50 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă ajustarea preţului la apă potabilă care se va practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, după cum urmează:

 

 

Preţ pentru populaţie

Preţ pentru rest utilizatori

lei/mc

lei/mc

Apă potabilă

1,83

1,54

 

Art.2.- Preţul la apă potabilă pentru populaţie conţine taxa pe valoarea adăugată īn cota de 19% conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, iar preţul la apă potabilă pentru restul utilizatorilor nu conţine taxa pe valoarea adăugată.  

Art.3.- Prezenta hotărāre se aplică īncepānd cu data aducerii la cunoştinţă publică, dată la care preţul la apă potabilă stabilit prin Hotărārea nr. 207/2006 a Consliului Local al Municipiului Buzău īşi īncetează aplicabilitatea.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţia Publică Locală şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţie Mediului, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE SEDINŢEI,

consilier Alexandru Dunel

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 31 mai 2007

Nr.  120

 

Hotărārea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi - abţineri.