ROMANIA

JUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

-CONSILIUL LOCAL-

 

H O T Ă R Ā R E

privind stabilirea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregis-trată sub nr. 9790/2007, prin care se propune  stabilirea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul Buzău ;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativă, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospo-dărie comunală, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 21, lit. i)  din Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubritate, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 433/2004;

- prevederile art.14 ,  pct. 2 şi art.18 din contractul de concesiune  a serviciilor publice de salubrizare a municipiului Buzău nr.3450/2006.

Īn temeiul art. 36, alin.(2), lit.d), alin.(6), lit.a)-14, art. 45, alin(1), lit.c) şi art. 115, alin.(1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se stabilesc tarifele pentru serviciile publice de salubrizare practicate de Societatea Comercială "RER Ecologic Service" S.A. īn municipiul Buzău, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.2.- Prezenta hotărāre se aplică  īncepānd cu data aducerii la cunoştinţă publică, dată la care  orice dispoziţie contrară īşi īncetează aplicabilitatea.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţiei Publice Locale şi Serviciului Gospodărie Comunală, Locativă şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială "RER Ecologic Service" S.A. Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PREŞEDINTELE SEDINŢEI,

consilier Alexandru Dunel

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 31 mai 2007

Nr. 121

 

Hotărārea a fost adoptată cu 21 voturi pentru,- voturi īmpotrivă şi 1 abţineri.