ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

H O T Ă R Â R E

privind organizarea păşunatului pe terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Avînd în vedere :

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 7.525/2007, prin care se solicită organizarea păşunatului pe terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului;

- raportul Serviciului Agricol, Sanitar-Veterinar prin care se solicită stabilirea taxelor de păşunat pentru anul agricol 2007;

- prevederile art.18 alin.(1) şi (2) din Legea zootehniei nr.72/2002;

- efectivele de animale precum şi consumul de masă verde pe specii şi categorii de vârstă;

În temeiul art.45 alin.(1) lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, a  administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. – Se stabilesc taxele de păşunat pentru anul agricol 2007,

După cum urmează:

-   bovine şi cabaline adulte – 25 lei/cap.  

-   tineret bovin şi cabalin 1- 2 ani – 15 lei/cap.

-   ovine şi caprine peste 1 an – 10 lei/cap.

-   tineret ovin şi caprin sub 1 an    5 lei/cap.

-   Taxă anuală de stabulaţie -    1 leu /m.p.

Art.2.- Pentru suprafeţele de teren ocupate de saivane şi alte amenajări realizate din materiale demontabile taxa anuală se stabileşte la 1 leu /m.p.

Art.3. – Perioada de învoire la păşunat pe terenurile aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Buzău este cuprinsă între 01 mai şi 25 octombrie 2007.

Art.4. - Serviciul Agricol, Sanitar – Veterinar va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

consilier Alexandru Dunel

 

Avizat pentru legaliate,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 31.05.2007

Nr.131

 

Hotărârea a fost adoptatăcu 22 voturi pentru , - voturi împotrivăşi – abţineri.