ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

H O T Ă R Ā R E

privind modificarea şi completarea Hotărārii nr. 189/2003 a Consiliului Local al  Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport īn regim de taxi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 20.165/2006, prin care se propune modificarea şi completarea Hotărārii nr. 189/2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport īn regim de taxi;  

- raportul Corpului de Control Comercial, Autorizare Liberă Iniţiativă, Transporturi Locale şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- procesul verbal īncheiat īntre reprezentanţii Camerei Taximetriştilor din judeţul Buzău şi reprezemtanţii serviciului de specialitate al Primăriei Buzău, īnregistrat sub nr. 9.881/2007;

- prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul īn regim de taxi şi īn regim de īnchiriere;

- prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul īn regim de taxi şi īn regim de īnchiriere, aprobate prin Ordinul nr. 275/2003 al ministrului administraţiei publice.

Īn temeiul art. 38, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 46, alin. (1) şi art.1207, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.I.- Hotărārea nr. 189/2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport īn regim de taxi se modifică după cum urmează:

1.- Articolul 2 (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:

" Art.2 (1).- Serviciul public de transport de persoane sau bunuri īn regim de taxi poate fi executat de către operatorii de transport taxi şi de taximetriştii independenţi cu domiciliul pīn municipiul Buzău, pe baza unui număr de 500 autorizaţii taxi permanente, stabilit pentru o durată de 5 ani, din care 445 autorizaţii permanente pentru transportul de persoane şi 55 autorizaţii permanente pentru transportul de bunuri".

Art. II.- După articolul 2 (1) se introduce un nou articol, art. 2 (11) care va avea următorul conţinut:

"Cererile operatorilor de transport taxi şi taximetriştilor independenţi cărora le-au fost anulate autorizaţiile pentru executarea serviciului public de transport persoane īn regim de taxi, precum şi autorizaţiile taxi vor fi soluţionate cu prioritate, īn condiţiile īn care acestea vor avea anexate documentele prevăzute de lege".

Art.III.- Articolul 22, alin. (2) din Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport īn regim de taxi, aprobat prin Hotărārea nr. 189/2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, astfel cum a fost completat prin Hotărārea nr. 144/2005, se abrogă.

Art.IV.- Cu data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Consiliului Local Nr.4/25 ianuarie 2007.

Art.V.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Corpului de Control Comercial, Autorizare Liberă Iniţiativă, Transporturi Locale şi Protecţia Mediului şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativă, va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Alexandru Dunel

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău,  31 mai 2007

Nr.  132

 

Hotărārea a fost adoptată cu  21   voturi pentru,  - voturi īmpotrivă şi  1 abţineri