ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T A R Ā R E

privind aprobarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2007

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă extraordinară;

Avānd īn vedere:

- raportul primarului municipiului Buzău īnregistrat sub nr. 1.126/2007, prin care se propune aprobarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2007; 

- rapoartele Serviciului Evidenţă Venituri şi Cheltuieli şi Serviciu-lui Investiţii, Programe cu Finanţare Externă, referatul de opinie al Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico - financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

- adresa nr. 1.490/2007 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2007.

Īn temeiul art. 38, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi art. 46, alin. (2) şi art. 1207, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2007 se sta-bileşte la partea de venituri īn sumă de 208.737.384 lei, iar la partea de cheltuieli īn sumă de 208.737.384 lei.

Art.2.- Veniturile bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2007 se prezintă după cum urmează:

-lei-

 

Denumirea indicatorilor

   Program 2007

 

TOTAL VENITURI (I + II + III)

208.737.384

I

VENITURI CURENTE

205.323.384

 

      A. VENITURI FISCALE, din care:

194.897.384

 

          - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate

          - sume defalcate din T.V.A.pentru echilibrarea bugetelor locale

 

68.697.000

403.000

 

      B. VENITURI NEFISCALE

10.426.000

II

VENITURI DIN CAPITAL

1.000.000

III

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

          - compensarea preţurilor la energia termică       

2.414.000

2.414.000

 

Veniturile bugetului local pe anul 2007 sunt prezentate pe capitole şi subcapitole īn anexa nr. 1.

Art.3.- Cheltuielile prevăzute īn bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2007 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea şi efectuarea de cheltuieli pentru procurarea de bunuri şi servicii de către serviciile şi instituţiile finanţate din bugetul local al municipiului Buzău se face numai cu respectarea prevederilor legale, a statutelor şi regulamentelor aprobate şi īn limitele creditelor bugetare alocate.

Art.4.- In structura economică, cheltuielile bugetului local al mu-nicipiului Buzău pe anul 2007 se prezintă după cum urmează:

- lei -

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

208.737.384

I

CHELTUIELI CURENTE

183.771.384

 

Cheltuieli de personal

85.057.400

 

Bunuri şi servicii

63.901.500

 

      3. Subvenţii

14.902.469

 

4. Fonduri de rezervă

1.000.000

 

      5. Transferuri īntre unităţi

495.000

 

 

II.

 

III.

      6. Alte transferuri

      7. Asistenţă socială

      8. Alte cheltuieli

CHELTUIELI DE CAPITAL

      1. Active nefinanciare

      2. Active financiare

OPERAŢIUNI FINANCIARE

      1. Rambursări īmprumuturi

7.578.315

4.847.000

5.989.700

17.366.000

16.841.000

525.000

7.600.000

7.600.000

 

Art.5.- Pentru aparatul propriu al Primăriei municipiului Buzău, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul local al municipiului numărul posturilor bugetare va fi dimensionat la nivelul alocaţiei bugetare pe anul 2007, organigra-mele şi statele de funcţii ale acestora urmānd a se aproba īn şedinţa Consiliului Local din luna martie 2007.

Art.6.- Cheltuielile pentru "AUTORITATEA EXECUTIVĂ" se stabi-lesc īn sumă de 16.513.000 lei, din care 11.255.000 lei pentru cheltuieli de personal, 3.000.000 lei pentru bunuri şi servicii, 2.258.000 lei pentru active nefinanciare, conform obiectivelor de investiţii prezentate īn anexele nr. 3 şi nr. 3/1.

Art. 7.- Cheltuielile pentru "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"

se stabilesc īn sumă de 2.485.000 lei, din care cheltuieli de personal 710.000 lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii 275.000 lei, fond de rezervă bugetară īn sumă de 1.000.000 lei şi rambursări de credite externe īn sumă de 500.000 lei.

Art.8.- Cheltuielile pentru "ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ" se stabilesc īn sumă de 8.827.000 lei, din care cheltuieli de personal 6.264.000 lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii 1.300.000 lei şi cheltuieli de capital 1.263.000 lei, conform anexelor nr. 3 şi 3/2.

Art. 9.- Cheltuielile pentru "ĪNVĂŢĂM^NT" se stabilesc la suma de 88.997.015 lei, din care cheltuieli de personal 61.363.000 lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii 25.000.000 lei, transferuri curente 5.000 lei, transferuri interne 119.015 lei, alte cheltuieli (burse şcolare) 500.000 lei şi cheltuieli de capital īn sumă de 2.010.000 lei, conform anexelor nr. 3 şi 3/3.

Art.10.- Cheltuielile pentru "SĂNĂTATE" se stabilesc īn sumă de 150.000 lei, din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii 50.000 lei, transferuri pentru Spitalul Judeţean Buzău 50.000 lei şi cheltuieli pentru ajutoare sociale īn natură acordate donatorilor onorifici de sānge 50.000 lei.

Art.11.- Cheltuielile pentru "CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE" se stabilesc īn sumă de 15.394.700 lei, din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii īn sumă de 6.600.000 lei, transferuri curente pentru instituţii subordonate 490.000 lei alocate īn concordanţă cu programul prezentat īn anexa nr. 7, alte cheltuieli pentru destinaţiile prezentate īn anexele nr. 4, 5 şi 6 īn sumă de 5.674.700 lei şi cheltuieli de capital īn sumă de 2.630.000 lei conform anexei nr. 3.

Art.12.- Cheltuielile pentru "ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ" se stabilesc īn sumă de 15.865.900 lei, din care cheltuieli de personal 5.465.400 lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii 3.126.500 lei, transferuri interne 57.000 lei, asistenţă socială 4.797.000 lei, alte cheltuieli 100.000 lei şi cheltuieli de capital conform anexelor nr. 3 şi 3/4 īn sumă de 2.320.000 lei.

Art.13.- Cheltuieli pentru "LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ" se stabilesc īn sumă de 15.125.000 lei, din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii 7.000.000 lei, transferuri interne pentru investiţii ale Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău īn sumă de 1.350.000 lei conform anexei 3 a şi cheltuieli de capital īn sumă de 6.775.000 lei conform anexelor nr. 3 şi 3/5.

Art.14.- Cheltuielile pentru "PROTECŢIA MEDIULUI" se stabilesc īn sumă de 9.317.300 lei, din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii 7.700.000 lei şi transferuri interne pentru investiţii ale Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău īn sumă de 1.617.300 lei, conform anexei    nr. 3 a.

Art.15.- Cheltuielile pentru "COMBUSTIBIL ŞI ENERGIE" se stabilesc īn sumă de 19.512.469 lei, din care subvenţii pentru energie termică livrată populaţiei īn sumă de 10.702.469 lei, transferuri interne pentru investiţii ale Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău īn sumă de 1.600.000 lei conform anexei nr. 3 a, cheltuieli de capital īn sumă de 110.000 lei conform anexei nr. 3 şi rambursări de credite īn sumă de 7.100.000 lei.

Art. 16.- Cheltuieli pentru "TRANSPORTURI" se stabilesc īn sumă de 16.550.000 lei, din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii 9.850.000 lei,  subvenţii īn sumă de 4.200.000 lei, transferuri pentru investiţii ale S.C. "Trans-Bus" S.A. īn sumă de 2.500.000 lei conform anexei nr. 3 a.

Art. 17.- Cheltuielile bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2007 sunt prezentate conform anexei nr. 2 pe părţi, capitole, subca-pitole, paragrafe şi titluri.

Art.18.-(1) Se aprobă utilizarea fondului de rulment, īn valoare de 350.719 lei, rezultat din excedentul exerciţiului bugetar al anului 2006, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi cheltuielile anului 2007, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului financiar.

(2) Se aprobă utilizarea fondului de rulment īn valoarea de 765.184 lei pentru finanţarea obiectivelor de investiţii din īnvăţămāntul preuniversitar de stat īncepute īn anul 2006 şi prezentate īn anexa            nr. 3 b.

Art.19.- Anexele nr. 1, 2, 3, 3 a, 3 b, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.20.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Serviciului Inves-tiţii, Programe cu Finanţare Externă şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier Enache Netcu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Ştefan Nedelcu

 

Buzău, 08 februarie 2007

Nr. 15

 

Hotărārea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi - abţineri