ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind acordarea gratuităţii pentru transportul cu mijloacele de transport īn comun ale Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, precum şi īnsoţitorii şi asistenţii personali ale acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară:

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr.16.073/2007, prin care se propune acordarea gratuităţii pentru transportul cu mijloacele de transport īn comun ale Societăţii Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, precum şi īnsoţitorii şi asistenţii personali ale acestora ;

- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 21 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- prevederile Hotărārii nr. 137/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru stabilirea tarifelor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate efectuate de Societatea Comercială "Trans-Bus" Buzău;

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit.) d) şi alin. (6), lit. a-2), art. 45, alin. (2), lit.a), art.49 şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.l.- Īncepānd cu data de 01 septembrie 2007 se acordă gratuitate pentru transportul cu mijloacele de transport īn comun ale Societăţii  Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău următoarelor categorii de persoane, cu domiciliul sau reşedinţa īn municipiul Buzău:

- persoanelor cu handicap grav şi accentuat;

- īnsoţitorilor persoanelor cu handicap grav, īn prezenţa acestora;

- īnsoţitorilor copiilor cu handicap accentuat, īn prezenţa acesto-ra ;

- īnsoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, īn prezenţa acestora;

- asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

- asistenţilor personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Art.2.- In vederea acordării dreptului pentru gratuitatea trans-portului cu mijloacele de transport īn comun, Societatea Comercială "Trans - Bus" S.A. Buzău va elibera, pe baza comenzii emise de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, abonamente lunare pe toate liniile de transport concesionate, īn limita sumei de 30 lei/persoană/lună.

Abonamentul lunar este valabil numai īnsoţit de actul de identitate şi de legitimaţia de persoană cu handicap, de īnsoţitor sau asistent personal a persoanelor cu handicap grav şi accentuat.

Art.3.- Decontarea contravalorii abonamentelor lunare se face de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, īn limita cuantumului prevăzut la art. 2 din prezenta hotărāre, pe baza tabelelor nominale īntocmite de Societatea Comercială "Trans - Bus" S.A. Buzău.

Art.4.- Convenţia īncheiată īntre Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău şi Societatea Comercială "Trans - Bus" S.A. Buzău se modifică prin act adiţional conform prevederilor prezentei hotărāri.

Art.5.- Cu data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea nr. 174/2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău şi Societatea Comercială "Trans - Bus" S.A. Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Petrică Năstase

 

CONTRASEMNEAZĂ;

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 30 august 2007

Nr.201

 

Hotărārea a fost adoptată cu 22  voturi pentru, 0  voturi īmpotrivă, şi  0 abţineri