ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZAU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub nr. 3.343/2007, prin care se propune stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativă, auditul Compartimentului Audit Public Intern şi avizele comisiilor de speciali-tate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- avizul nr. 32.139/2006 al Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău;

- prevederile art. 41 şi 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 128, alin. (1), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/ 2006;

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art. 38, alin. (2), lit. d) şi alin. (6-13), art. 46, alin. (1), art. 50 şi art. 1207, alin. (1), lit. b) din Legea nr.  215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Cu data aducerii la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri se interzice:

a) circulaţia pe strada Cuza Vodă din municipiul Buzău a tuturor vehiculelor, cu excepţia celor a căror masă totală autorizată nu depăşeşte 3,5 tone;

b) circulaţia pe toate arterele de circulaţie din municipiul Buzău a vehiculelor de transport marfă a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, inclusiv a celor cu gabarit depăşit şi a celor care transportă mărfuri şi produse periculoase.

Art.2.- Prin excepţie de la prevederile art. 1, lit. b) din prezenta hotărâre, circulaţia vehiculelor care tranzitează municipiul Buzău este permisă pe următoarele drumuri publice:

a) şoseaua Brăilei, strada Horticolei, parţial strada Dorobanţi şi centura de Est a municipiului (până la podul Mărăcineni), în ambele sensuri de circulaţie;

b) strada Unirii (de la podul Mărăcineni până la intersecţia cu străzile Orizontului şi Frăsinet), în ambele sensuri de circulaţie;

c) strada Transilvaniei (până la intersecţia cu centura de Nord a municipiului), în ambele sensuri de circulaţie;

d) şoseaua Brăilei, aleea Industriilor, şoseaua Spătaru sau pod Drăgaica, parţial b-dul 1 Decembrie 1918 şi strada Unirii (până la ieşirea din municipiu spre Ploieşti) în ambele sensuri de circulaţie.

Art.3.- Circulaţia vehiculelor pe drumurile publice  pe strada Cuza Vodă cu o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, precum şi pe celelalte drumuri publice din municipiu cu o masă totală maximă autorizată de peste 7,5 tone este permisă numai pentru aproviziona-rea/desfacerea cu/de mărfuri şi prestărilor de servicii transport marfă, pe baza autorizaţiei speciale de transport (permis de liberă trecere), eliberată în condiţiile prevăzute de lege de către Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă din cadrul Primăriei municipiului Buzău.

Pentru transporturile efectuate cu vehicule care depăşesc 16 tone masă totală maximă autorizată, a celor cu gabarit depăşit, precum şi a celor care transportă mărfuri şi produse periculoase în autorizaţia specială de transport se va înscrie şi traseul de urmat pe raza municipiului Buzău.   

Art.4.- Pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport prevă-zută la art. 3 din prezenta hotărâre se percep taxe speciale anuale de utilizare a drumurilor publice din municipiu, fracţionate pe luni şi zile, după cum urmează:

 

Pentru vehiculele cu masa maximă autorizată până la 3,5 tone care circulă pe strada Cuza Vodă

50 lei/zi

500 lei/an

Pentru vehiculele cu masa maximă autorizată cuprin-să între 7,5 şi 12,0 tone

75 lei/zi

1.000 lei/an

Pentru vehiculele cu masa maximă autorizată cuprin-să între 12,0 şi 16,0 tone

100 lei/zi

2.000 lei/an

Pentru vehiculele cu gabarit depăşit,precum şi cele care transportă mărfuri şi produse periculoase    

 

250 lei/zi

 

Taxele speciale stabilite prin prezentul articol constituie venituri proprii ale bugetului local, se încasează de către Direcţia Economică a Primăriei municipiului Buzău într-un cont special şi se actualizează anual prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău în funcţie de rata inflaţiei, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de întreţinere a drumurilor publice din municipiul Buzău.

 

Se exceptează de la plata taxelor speciale prevăzute de prezentul articol vehiculele care aparţin Corpului Pompierilor Militari, Inspecto-ratului Judeţean Buzău al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Comandamentului Judeţean Buzău al Jandarmeriei, precum şi cele ale Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău şi Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău.

Art.5.- Incălcarea prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre cons-tituie contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, iar încălcarea prevederilor art. 3 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modi-ficări şi completări prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe lângă amenda contravenţională, operatorul de transport sau proprietarul vehiculului va plăti şi contravaloarea autorizaţiei speciale de transport.

Art.6.- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei municipiului Buzău, publicare în presa locală şi pe pagina de internet.

Art.7.- Cu data publicării prezentei hotărâri Hotărârea nr. 175/ 2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi prevederile art. 15, lit. H) din Hotărârea nr. 185/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă.

Art.8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  Gospodărie Comunală şi Locativă şi Direcţiei Economice, precum şi Societatea Comercială "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, cu sprijinul ofiţerilor şi subofiţerilor din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier Enache Netcu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 01 martie 2007

Nr. 20

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi     - abţineri