ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru ajustarea tarifelor la canalizare - epurare şi canalizare pluvială

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub nr. 2.359/2007,  prin care se propune ajustarea  tarifelor la canalizare – epurare şi canalizare pluvială, tarife care se vor practica de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativă, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 32, lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 82, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1.591/  2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

- avizul nr. 398 din 30 ianuarie 2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

În temeiul art. 38, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 46 alin. (1), art. 50 şi art. 1207, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă ajustarea tarifelor la canalizare – epurare şi canalizare pluvială care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, după cum urmează:

 

 

Tarif pentru populaţie

Tarif pentru rest utilizatori

 

lei/mc

lei/mc

Canalizare - epurare

0,76

0,64

Canalizare pluvială

-

0,34

 

Art.2.- Tariful la canalizare - epurare pentru populaţie conţine taxa pe valoarea adăugată în cota de 19%, iar tarifele la canalizare – epurare şi canalizare pluvială pentru restul utilizatorilor nu conţin taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3.- Prezenta hotărâre se aplică începând cu data aducerii la cunoştinţă publică, data la care Hotărârea nr. 180/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău îşi încetează aplicabilitatea.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţia Publică Locală şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativă, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier Enache Netcu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 01 martie 2007

Nr. 21

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi -abţineri