ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de

alimentare cu apă şi de canalizare – epurare şi canalizare pluvială

care se vor practica de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub nr. 17.356/2007, prin care se propune ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare – epurare şi canalizare pluvială care se vor practica de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 34, alin. (5) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;

- prevederile Ordinului nr.65/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor;

- prevederile Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară acordată prin ISPA pentru măsura nr. 2.002/RO/16/P/PE/021, aprobat prin Legea nr. 417/2003;

- avizul nr. 3.373 din 03 septembrie 2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile  Comunitare de Utilităţi Publice.

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d), alin. (4), lit. f) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45 alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare – epurare şi canalizare pluvială care se vor practica de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Serviciul/produs

Preţ/tarif

pentru populaţie cu TVA

Preţ/tarif

pentru rest utilizatori fără TVA

 

 

lei/mc

lei/mc

1.

Apă potabilă

1,86

1,56

2.

Canalizare-epurare

0,77

0,65

3.

Canalizare pluvială

-

0,35

 

Art.2.- Prezenta hotărâre se aplică începând cu data aducerii la cunoştinţă publică, dată la care preţul la apă potabilă stabilit prin Hotărârea nr. 120/2007 şi tarifele de canalizare – epurare şi canalizare pluvială stabilite prin Hotărârea nr. 21/2007 ale Consliului Local al Municipiului Buzău îşi încetează aplicabilitatea.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţia Publică Locală şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţie Mediului, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  SEDINŢEI,

consilier Petrică Năstase

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 27 septembrie 2007

Nr.  226

 

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 0 abţineri.