ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru modificarea Hotărārii nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie

pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 17.873/2007, prin care se propune modificarea Hotărārii nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău; 

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativă  şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 41 şi 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 128, alin. (1), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin.(6), lit. a-13), art. 45, alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. I.- Hotărārea nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău se modifică după cum urmează:

1.- Literele a) şi b) ale articolului 2 se abrogă, iar literele c) şi d) ale aceluiaşi articol devin literele a) şi b).

2.- Articolul 3, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

" Art.3.- Circulaţia vehiculelor pe strada Cuza Vodă cu o masă totală maximă autorizată de pānă la 3,5 tone, precum şi pe celelalte drumuri publice din municipiu cu o masă totală maximă autorizată de peste 7,5 tone este permisă numai pentru aprovizionarea/desfacerea cu/de mărfuri şi prestărilor de servicii cu vehicule de transport marfă, pe baza autorizaţiei speciale de transport (permis de liberă trecere), eliberată īn condiţiile prevăzute de lege de către Serviciul Gospodărie Comunală şi Locativă din cadrul Primăriei municipiului Buzău ".

Art.II.- Prezenta hotărāre intră īn vigoare īncepānd cu data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei muni-cipiului Buzău, publicare īn presa locală şi pe pagina de internet.

Art.III.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  Gospodărie Comunală şi Locativă, precum şi Societatea Comercială "Urbis-Serv " S.R.L. Buzău, cu sprijinul ofiţerilor şi subofiţerilor din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  SEDINŢEI,

consilier Petrică Năstase

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 27 septembrie 2007

Nr.  227

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu 20 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi              - abţineri.