ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea tarifului pentru prestarea serviciului de asistenţă tehnică, constatare şi verificare a instalaţiilor de apă şi canalizare efectuat de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău

 

 

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 21.927/2007, prin care se propune aprobarea tarifului pentru prestarea serviciului de asistenţă tehnică, constatare şi verificare a instalaţiilor de apă şi canalizare efectuat de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico – financiare, patrimoniu şi agriculturăa Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 43, alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.d) şi alin. (6), lit.a-19), art.45, alin.(1), art.49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă tariful de 46,00 lei pentru prestarea serviciului de asistenţă tehnică, constatare şi verificare a instalaţiilor de apă şi canalizare efectuat de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău. 

Art.2.– Prezenta hotărâre se aplică începând cu data aducerii la cunoştinţăpublică prin intermediul presei locale şi postare pe pagina de internet. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunalăşi Protecţia Mediului şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Regia Autonomă Municipală"RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

consilier Dan Pătrăţanu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 29 noiembrie 2007

Nr. 279

 

Hotărârea a fost adoptatăcu 22 voturi pentru, - voturi împotrivăşi - abţineri