ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2008 în municipiul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  22.201/2007, prin care se propune aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2008 în municipiul Buzău;

- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.– Pentru anul fiscal 2008 se menţin nivelurile stabilite prin Hotărârea nr. 185/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, modificată prin Hotărârea nr. 205/2006, pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor prevăzute în mod expres în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Se menţine delimitarea zonelor din intravilanul municipiului pentru determinarea impozitului/ taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren, precum şi bonificaţia maximă prevăzută în Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2008, a impozitului/taxei pe clădiri, pe terenuri şi pe mijlocele de transport, datorate de contribuabili pentru întregul an fiscal 2008.

Facilităţile fiscale acordate în anul 2008 de Consiliul Local al Municipiului Buzău în conformitate cu prevederile art. 286 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexă, care face parte integrală din prezenta hotărâre.

Art.2.– Persoanele fizice şi juridice autorizate care ocupă temporar şi sub orice formă, pe baza aprobărilor legale, terenuri proprietate publică sau privată a municipilui, datorează în anul fiscal 2008, în funcţie de suprafaţa terenului ocupat, următoarele taxe :

-lei / zi / m.p.-

a) construcţii provizorii pentru vânzarea de mărfuri, prestarea

    de servicii sau confecţionarea de produse diverse;                               1,30

b) construcţii provizorii cu destinaţie comercială situate pe

    terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare la stradă;                       1,20

c) construcţiile provizorii cu destinaţie comercială situate pe

    terenurile unităţilor de învătământ, cu vânzare în incintă;                      0,80

d) construcţii provizorii pentru vânzarea ziarelor, revistelor,

    cărţilor şi publicaţiilor;                                                                       0,70

e) terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie publică în

    perioada  01 aprilie – 31 octombrie 2008;                                           1,20

f) panouri şi corpuri de publicitate şi reclamă amplasate provi-

    zoriu;                                                                                              1,20

g) alei de acces la spaţii comerciale sau sedii de firmă, fără  

    utilizarea spaţiilor verzi;                                                                    0,50

h) materiale diverse depozitate provizoriu în faţa imobilului (cu

    excepţia organizărilor de şantier sau punctele de lucru)                       1,20

 

Art.3.– Prevederile art. 2 din prezenta hotărâre nu se aplică terenurilor concesio-nate societăţilor comerciale  "Trans- Bus" S.A. şi "Pieţe Târguri şi Oboare" S.A. Buzău sau terenurilor date în folosinţă gratuită şi temporară Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, societăţi care vor stabili tarife proprii pentru terenurile concesionate sau date în folosinţă gratuită şi temporară.

Art.4.– Ocuparea temporară a terenurilor proprietate publică sau privată prevă-zute la art. 2 din prezenta hotărâre, prin amplasarea de chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere sau obiecte de mobilier urban, astfel cum sunt definite prin Hotărârea Guvernului nr. 584/2001, cu excepţia suprafeţelor din faţa unităţilor de alimentaţie publică (terase provizorii în perioada 01 aprilie – 31 octombrie 2008), a aleilor de acces la spaţiile comerciale sau sediile de firmă, precum şi a terenurilor care se utilizează pentru depozitarea justificată a materialelor diverse în faţa imobilului se face după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a certificatelor de urbanism solicitate de persoanele fizice şi juridice interesate, aprobarea, după caz, a planurilor urbanistice de detaliu (la care se vor anexa acordurile şi avizele prevăzute de lege), documentaţii de urbanism realizate şi/sau obţinute pe risc şi cheltuială proprie, precum şi adjudecarea folosinţei temporare a terenurilor prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile prevăzute de lege.

Art.5.- Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute la art. 2, lit. a), d), e), f), g) şi h) , precum şi redevenţele stabilite prin contractele de concesiune existente în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, actualizate anual în funcţie de rata inflaţiei, se fac venit la bugetul local şi se încasează de către serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei Economice a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute la art. 2, lit. b) şi c) se încasează de către centrele financiare la care sunt arondate unităţile de învăţământ din municipiul Buzău şi se utilizează în regim extrabugetar de către fiecare unitate de învăţământ în parte.

Plata de către contribuabili a taxelor pentru utilizarea locurilor publice se face anticipat în situaţia în care perioada de utilizare a locurilor publice este mai mică de o lună şi lunar în cazul în care perioada de utilizare a locurilor publice este mai mare de o lună.

Art.6.- Taxele pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii prevăzute de art. 2 din prezenta hotărâre nu îi exenorează pe contribuabili de plata impozitului/taxei pe clădiri stabilit/ă în condiţiile prevăzute de Hotărârea nr. 185/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, modificată prin Hotărârea nr. 205/2006.

Art.7.– Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău fără perfectarea acordurilor de folosinţă temporară, precum şi pentru lipsa de folosinţă a acestor terenuri, persoanele fizice sau juridice în cauză vor fi sancţionate contravenţional conform Hotărârii nr. 76/1993 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare şi vor fi obligate, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, la plata unei despăgubiri către bugetul local în sumă de 17,00 lei/m.p./zi.

Art.8.- Nivelul taxelor speciale, stabilite în sume fixe prin diferite hotărâri adoptate în anii anteriori de către Consiliul Local al Municipiului Buzău se indexează, după cum urmează :

 

A.- Taxe stabilite prin Hotărârea nr. 3/1994: 

a) taxa pentru ocuparea terenurilor proprietate publică

    sau privată a municipiului cu garaje (construcţii

    provizorii)                                                                                        8,50 lei/m.p./an

b) taxa pentru folosirea anuală a terenurilor pentru agri-

    cultură                                                                                            1,25 lei/m.p./an

c) taxa pentru verificarea în arhivă a situaţiei juridice a

    terenurilor din intravilan, în vederea atribuirii acestora

    în proprietate conform prevederilor  art. 36 din Legea

    fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările

    ulteriare, precum şi eliberării actului administrativ care atestă

    dreptul de proprietate                                                                        19,00 lei

 

B.- Taxa stabilită conform art. 8 din Metodologia executării lucrărilor tehnico- edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi, aprobată prin Hotărârea nr. 51/1995:

- taxa unică pentru eliberarea agrementului                                 187,00 lei

- taxa pentru viza anuală a agementului                                      112,00 lei

- taxa pentru modificarea sau completarea agrementului              58,00 lei

 

C.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 25/1996 pentru limitarea accesului cu autovehicule în parcul Crâng:

- pentru accesul cu autovehicule proprietatea persoanelor

  fizice                                                                                     5,00 lei/ acces

- pentru accesul cu autovehicule proprietatea persoanelor

  juridice                                                                                  7,00 lei/ acces

- pentru accesul cu autovehicule în vederea aprovizionării

  unităţilor de alimentaţie publică                                                187,00 lei/ lună

- pentru eliberarea permisului de liberă trecere                            28,00 lei/ lună

Taxele prevăzute la pct. C din prezentul articol se încasează de Societatea Comercială "Urbis –Serv" S.R.L. Buzău, din veniturile lunare realizate un procent de 20% făcându-se venit la bugetul local.

 

D.– Taxa stabilită prin Hotărârea nr. 65/1996 pentru ocuparea temporară a locurilor publice în vederea organizărilor de şantier sau punctelor de lucru:               1,50lei/ m.p./zi

 

E.- Hotărârea nr. 49/2000 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea activităţii de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Buzău:

- taxa pentru eliberarea autorizaţiei de traseu                                          1.300,00 lei

- taxa pentru viza trimestrială a autorizaţiei de traseu                              1.300,00 lei

- taxa pentru eliberarea autorizaţiei de traseu după suspendare                650,00 lei

- taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de traseu                         70,00 lei

- taxa pentru eliberarea siglei de traseu                                                  35,00 lei

 

F.- Hotărârea nr. 98/2002 privind stabilirea taxei speciale pentru emiterea acordului unic al Comisiei de acorduri unice = 25% din totalul taxelor stabilite pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

 

G.- Hotărârea nr. 99/2002 privind stabilirea cuantumului taxei pentru revendicarea sau adopţia câinilor  fără stăpân, modificată prin Hotărârea nr. 81/2005:

- taxa pentru revendicarea sau adopţia unui mascul                                 45,00 lei

- taxa pentru revendicarea sau adopţia unei femele                                  65,00 lei

 

H. Art. 3 din Hotărârea nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru autovehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare:

- pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată                              55,00 lei/zi

  până la 3,5 tone pentru circulaţia pe strada Cuză Vodă                         525,00 lei/an

- pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată

  cuprinsă între 7,5 tone şi 12,0 tone pentru circulaţia                              80,00 lei/zi

  pe străzile prevăzute în hotărâre                                                          1.050,00 lei/an

- pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată

  cuprinsă între 12,0 tone şi 16,0 tone pentru circulaţia                            105,00 lei/zi

  pe străzile prevăzute în hotărâre                                                          2.100,00 lei/an

- pentru vehiculele cu gabarit depăşit şi cele care

  transportă mărfuri şi produse periculoase pentru                                   263,00 lei/zi

  circulaţia pe străzile prevăzute în hotărâre                                            2.626,00 lei/an

 

I.- Art. 6 din Hotărârea nr. 189/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi, a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de stabilire a autorizaţiilor de taxi, precum şi stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transporturi locale, cu modificările şi completările ulterioare:

- pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoane/bunuri

  în regim de taxi                                                                                             500,00 lei

- pentru viza autorizaţiei de transport persoane/bunuri

  în regim de taxi                                                                                             250,00 lei

- pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de transport

  persoane/bunuri          în regim de taxi                                                           100,00 lei

- pentru eliberarea autorizaţiei taxi pentru primii 5 ani                                          300,00 lei

- pentru eliberarea autorizaţiei taxi după primii 5 ani                                            200,00 lei

- pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei taxi                                                    100,00 lei

 

J.- Hotărârea nr. 147/2005 privind stabilirea taxei speciale pentru parcarea autoturismelor în parcările publice din municipiul Buzău   1,50 lei

 

K.-Hotărârea nr. 4/2006 privind stabilirea unor taxe speciale pentru finanţarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor

- taxa pentru eliberarea sau prelungirea cărţilor de identitate,

  inclusiv a celor provizorii                                                                     3,00 lei

- taxa pentru înscrierea menţiunilor privind schimbarea

  reşedinţei                                                                                          3,00 lei

- taxa pentru eliberarea unor noi cărţi de identitate în locul

  celor pierdute, furate sau deteriorate                                                    6,50 lei

- taxa pentru înregistrarea cererilor persoanelor fizice sau

  juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent

  de evidenţă a populaţiei                                                                       1,50 lei

 

L.- Hotărârea nr. 131/2007 privind organizarea păşunatului pe păşunile şi terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău:

- taxa de păşunat pentru bovine şi cabaline adulte                       27,00 lei/cap

- taxa de păşunat pentru tineret bovin şi cabalin 1-2 ani               16,00 lei/cap

- raxa de păşunat pentru ovine şi caprine peste 1 an                   11,00 lei/cap

- taxa de păşunat pentru tineret ovin şi caprin sub 1 an                6,00 lei/cap

- taxa anuală de stabulaţie                                                        1,50 lei/m.p.

 

Art.9.- Calcularea cumulată a nivelurilor taxelor prevăzute în prezenta hotărâre se face prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 0,50 lei se majorează la 1,00 leu.

Art.10.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 9 – 16 şi anexa nr. 1 din Hotărârea nr. 185/2006 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2007 în municipiul Buzău, precum şi orice dispoziţii contrare prevăzute în hotărârile Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.11.- Prezenta hotărâre se comunică instituţiei Prefectului judeţului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică în condiţiile prevăzute de lege prin grija secretarului municipiului Buzău.

Art.12.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, societăţile comerciale "Trans-Bus" S.A.,  "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. şi "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, precum şi centrele financiare la care sunt arondate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

consilier Dan Pătrăţanu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 29  noiembrie 2007

Nr. 280

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri