ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru modificarea Hotărārii nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 21.988/2007, prin care se propune modificarea Hotărārii nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău; 

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului  şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 41 şi 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 128, alin. (1), lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin.(6), lit. a-13), art. 45, alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. I.- Litera b) a articolului 2 din Hotărārea nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău, modificată prin Hotărārea nr. 227/2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) şoseaua Brăilei, aleea Industriilor şi şoseaua Spătaru, īn ambele sensuri de circulaţie".

Art.II.- Prezenta hotărāre intră īn vigoare īncepānd cu data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei municipiului Buzău, publicare īn presa locală şi pe pagina de internet.

Art.III.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, cu sprijinul ofiţerilor şi sub-ofiţerilor din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Dan Pătrăţanu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 29 noiembrie 2007      

Nr.  281

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi              - abţineri