ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea majorării nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice internate în cadrul

Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman" Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară :

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 20.867/2007, prin care se propune aprobarea majorării nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice internate în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman" Buzău, începând cu 01 ianuarie 2008;

- raportul nr. 975/2007 al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman " Buzău, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico – financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială.

In temeiul art.36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit.a-2), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.– Se aprobă majorarea la suma de 10 lei/zi/persoană a nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice inter-nate în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman" Buzău.

Art.2.– Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2008.

Art.3.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Buget, Venituri şi Cheltuieli şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Dan Pătrăţanu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 29 noiembrie 2007   

Nr. 282

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri