ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Â R E

privind ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de  apă şi de canalizare - epurare şi canalizare pluvială, precum  şi a tarifelor la canalizare – epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 24.096/2007,  prin care se propune ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de apă şi de canalizare - epurare şi canalizare pluvială, precum şi a tarifelor la canalizare–epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi; 

- Hotărârea nr. 53/2007 a consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău; 

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

- prevederile art. 34, alin. (5) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;

- prevederile art. 17, alin. (1) din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate prin Ordinul nr. 65/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

- avizul nr. 4.638 din 26 noiembrie 2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile  Comunitare de Utilităţi Publice.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d), alin. (4), lit. f) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45 alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare – epurare şi canalizare pluvială, precum şi canalizare – epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi în vederea respectării principiului "poluatorul plăteşte", după cum urmează:

 

 

Preţ/tarif pentru populaţie

Preţ/tarif pentru rest utilizatori

 

lei/mc

lei/mc

Apăpotabilă

1,90

1,60

Canalizare - epurare

0,80

0,67

Canalizare pluvială

-

0,36

Canalizare – epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi din grupa I de risc

 

-

 

0,30

Canalizare – epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi din grupa II de risc

 

-

 

0,38

 

Art.2.- Pentru agenţii economici monitorizaţi, tariful de canalizare-epurare se va determina prin însumarea tarifului de canalizare-epurare aprobat pentru agenţii economici nemonitorizaţi la care se va adăuga tariful de canalizare-epurare ape uzate prevăzut mai sus, aplicabil pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi potrivit grupei de risc.

Art.3.- Preţurile la apăpotabilăşi tarifele la canalizare - epurare pentru populaţie conţin T.V.A. în cota de 19%, iar pentru restul consumatorilor nu conţin T.V.A.

Tarifele la canalizare-pluvialăşi tarifele la canalizare-epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi nu conţin T.V.A. în cotă de 19%.

Art.4.- Prezenta hotărâre se aplicăde operatorul serviciului de alimentare cu apăşi de canalizare din municipiul Buzău începând cu data aducerii la cunoştinţăpublică, data la care orice prevedere contra-răîşi înceteazăaplicabilitatea.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţia Publică Locală şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială "Compania de apă" S.A.  Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Dan Pătrăţanu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău,   20  decembrie 2007

Nr. 324

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 1 abţinere din numărul total de 23 consilieri în funcţie