ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Â R E

privind ajustarea tarifelor pentru serviciile de iarnă (dezăpezire, combatere polei şi activităţi conexe)

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 24.598/2007, prin care se propune ajustarea tarifelor pentru serviciile de iarnă(dezăpezire, combatere polei şi activităţi conexe), care se vor practica de Societatea Comercială "Rer Ecologic Service" S.A. Buzău începând cu data de 01 ianuarie 2008;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 8, alin. (2), lit. j) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. l) din Legea nr. 110/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor.

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (1)  şi art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea nr.  215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se ajustează tarifele pentru serviciile publice de iarnă (dezăpezire, combatere polei şi activităţi conexe) care se vor practica de Societatea Comercială "Rer Ecologic Service" S.A. în municipiul Buzău, prevăzute în anexa care face parte integrantădin prezenta hotărâre.

Art.2.- Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2008, datăla care  orice dispoziţie contrarăîşi înceteazăaplicabilitatea.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunalăşi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială "Rer Ecologic Service" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier  Dan Pătrăţanu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 20 decembrie 2007

Nr. 331

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru,- voturi împotrivă şi -abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.

 

 

 

 

ANEXA

la Hotărârea nr.331 din 20 decembrie 2007

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

TARIFELE

pentru serviciile de iarnă (dezăpezire, combatere polei şi activităţi conexe) valabile de la 01 ianuarie 2008

 

 

DENUMIRE OPERATIUNE

UNITATE DE MASURA

TARIF

Curăţirea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestor pe timp de polei, îngheţ sau ninsoare

1.

sărăriţă (cu apa caldă şi sare)

lei/oră funcţionare

266,15

2.

sărăriţă (cu sare şi nisip)

lei/oră funcţionare

237,93

3.

sărăriţă*

lei/oră funcţionare

129,97

4.

curăţat manual zăpada

lei/m.p.

0,71

5.

curăţat manual gheaţa

lei/m.p.

0,83

6.

împrăştiat manual material antiderapant**

lei/1000 m.p.

1,55

7.

pluguit mecanic***

lei/oră funcţionare

103,01

 

* la acest tarif pentru sărăriţă se adaugă materialul antiderapant solicitat (clorură de calciu, agent deszăpezire-ADD Protect), material care va fi inclus distinct în situaţia de lucrări;

** 0,85 lei din tariful de 1,55 lei îl reprezintă c/valoarea materialului antiderapant (nisip şi sare);

*** tariful s-a calculat ca medie a patru utilaje, mărirea acestuia fiind justificată de achiziţionarea unor utilaje performante (pluguri, abrollkipper, unimog).

 

La tarife se adaugăTVA conform legislaţiei în vigoare.