ROMANIA

JUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

-CONSILIUL LOCAL-

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea tarifelor şi taxelor care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată

sub nr.7.824/2007, prin care se propune aprobarea tarifelor şi taxelor care se vor practica de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico – financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 43, alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.

In temeiul art. 36, alin. (2), lit.d) şi alin. (6), lit.a-19), art.45, alin.(1), art.49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă tarifele şi taxele care se vor practica de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, tarife şi taxe prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data aducerii la cunoştinţă publică prin intermediul presei locale de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, Serviciului Acord Unic, Autorizare, Control Disciplină în Construcţii şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

consilier Enache Netcu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 26 aprilie 2007

Nr. 82

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi 1 abţineri