ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea traseelor care vor fi folosite în municipiul Buzău de operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în regim judeţean şi interjudeţean în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ;

Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 5008/2007 prin care se propune aprobarea traseelor care vor fi folosite în municipiul Buzău de  operatorii de transport în regim judeţean şi interjudeţean în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor;

-referatul Corpului de Control Comercial, Autorizare Liberă Iniţiativă, Transporturi Locale, precum si avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu si agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău ;

-adresa nr.1069/2007 a Autorităţii Rutiere Române -Agenţia A.R.R. Buzău;

-avizul nr. 33653/2007 al Serviciului Poliţiei Rutiere Buzău din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău ;

-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006 ;

-prevederile Ordinului nr. 1892/2006 al ministrului transporturilor, construcţiilor si turismului,

În temeiul art. 36, alin (2), lit. d), alin. 6-14), art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se aprobă traseele care vor fi folosite în municipiul Buzău de  operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în regim judeţean şi interjudeţean în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, după cum urmează:

autovehiculele deservite de autogara Buzău-Nord vor circula pe următoarele rute:

-autovehiculele care deservesc zona de nord a judeţului  Buzău (peste râul Buzău) vor circula pe traseul: pod Mărăcineni-str. Unirii până la ‘’XXL’’ autogara Buzău-Nord şi retur;

 –autovehiculele care deservesc zona de vest a judeţului Buzău (D.N.10) vor circula pe traseul: str. Transilvaniei până la pasajul superior D.N.2-E.85, apoi pe D.N.2-E.85 (variantă)-str. Unirii pâna la ‘’XXL’’-autogara Buzău-Nord şi retur;

autovehiculele deservite de autogara din b-dul Republicii (piaţa ‘’24 Ianuarie’’) vor utiliza următoarele rute de circulaţie:

-autovehiculele care sosesc pe D.N.2B (şoseaua Brăilei) vor circula pe traseul: şoseaua Brăilei-pasaj superior str. Horticolei-b-dul Republicii-autogară şi retur;

-autovehiculele care sosesc pe D.N.2-E.85 (şoseaua Spătarului) vor circula pe traseul: aleea Industriilor-şoseaua Brăilei-pasaj superior str. Horticolei-b-dul Republicii-autogară şi retur;

-autovehiculele care sosesc de pe şoseaua Pogonele (cimitirul Evreiesc) vor circula pe traseul: aleea Industriilor-şoseaua Brăilei-pasaj superior str. Horticolei-b-dul Republicii-autogară si retur;

-autovehiculele care sosesc de pe D.N. 1B (Ploieşti)-vor circula pe traseul: str. Unirii - aleea Industriilor -şoseaua Brăilei - pasaj superior str. Horticolei - b-dul Republicii - autogară şi retur.

Art. 2 Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Corpului de Control Comercial, Autorizare Liberă Iniţiativă, Transporturi Locale şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Locativă, cu sprijinul Autorităţii Rutiere Române – Agenţia ARR Buzău şi Serviciul Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier Netcu Enache

 

Contrasemnează:

Secretarul municipiului Buzău,

Ştefan Nedelcu

 

Buzău, 26 aprilie 2007

Nr. 92

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru,___-_voturi împotrivă şi   1  abţineri