ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă aflate īn proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 24.559/2007, prin care se propune actualizarea tarifelor de bază lunare, pe metru pătrat, al chiriilor pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă aflate īn proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău;

- raportul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (4), lit. a), pct. 16, art. 45, alin. (3), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001  a  administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se actualizează tarifele de bază lunare, pe metru pătrat, al chiriilor pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă aflate īn proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău, tarife prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Tarifele prevăzute la poziţiile 1, 2 şi 3 din anexă pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă, īnchiriate persoanelor cu handicap, invalizilor de război, răniţilor īn timpul Revoluţiei din decembrie 1989 şi urmaşilor eroilor martiri se reduc cu 50%.

Art.2.- Tarifele stabilite conform art.1 din prezenta hotărāre constituie bază de pornire la licitaţiile publice pentru īnchirierea suprafeţelor locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă.

Art.3.– Pentru īnchirierea ocazională a spaţiilor din incinta unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat īn scopul desfăşurării de activităţi instructiv - educative se stabileste tariful de 1,00 leu/mp/zi  şi 0,10 lei/mp/oră.   

Art.4.- Tarifele stabilite prin prezenta hotărāre se aplică īncepānd cu data de 01 februarie 2008, dată la care Hotărārea nr. 208/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă şi Administrare Patrimoniu, Cadastru Urban şi Licitaţii, Serviciului Administrare Fond Locativ şi Compartimentul Audit Public Intern, precum şi centrele financiare ale unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier Dan Pătrăţanu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 31 ianuarie 2008

Nr. 17

 

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi - abţineri din numărul total de 21 consilieri īn funcţie.

 

 

 

ANEXA

la Hotărārea nr. 17 din 31 ianuarie 2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

TARIFELE DE BAZĂ

pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decāt cea de locuinţă aflate īn proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău

 

Specificaţie

Tarif lunar

(lei/mp)

 

1. Activităţi comerciale:

a)       mărfuri alimentare şi nealimentare, alimentaţie publică, consignaţie, flori naturale şi artificiale

 

 

 

14,50

b)       mărfuri de librărie, papetărie, depozite de mărfuri şi dependinţe (vestibul, antreu, hol, oficiu, grup sanitar)

 

5,00

 

2. Activităţi de prestări servicii:

a)       cismărie, croitorie, cojocărie, darac lānă, vopsitorie şi boiangerie, curăţătorie chimică, rame, geamuri, oglinzi, ateliere reparaţii obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mica industrie

 

 

 

5,00

b)       frizerie, coafură, cosmetică

8,00

c)       reparaţii şi īntreţinere auto, birouri de copiat acte şi multiplicat (xerox), telecomunicaţii, service şi servicii foto

 

13,00

 

3. Activităţi de producţie şi desfacere din producţia proprie (panificaţie, cofetărie şi similare)

 

8,50

 

4. Activităţi de comerţ cu ridicata

13,00

 

5. Activităţi social-culturale:

a)       grădiniţe, cămine, creşe, unităţi sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, centre de creaţie, artişti plastici, galerii de artă, biblioteci, cantine de ajutor social

 

 

 

1,00

b)       activităţi instructiv-educative (īnvăţămānt preuniversitar şi universitar) şi activităţi sportive

 

4,00

c)       cabinete medicale şi spaţii īn care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 

3,50

d)       unităţi de asistenţă sanitar-veterinară

4,00

 

6. Sedii şi birouri administrative:

a)       instituţii bugetare, partide şi formaţiuni politice, ligi, fundaţii, asociaţii şi alte organizăţii non-profit

 

 

2,00

b)       activităţi bancare, notariale, avocatură, case de schimb valutar, case amanet, jocuri de noroc, societăţi de investiţii financiare, valori mobiliare şi asigurare

 

 

25,50

c)       societăţi comerciale cu alte activităţi decāt cele prevăzute la pct.5, lit.b)

13,00

 

7. Garaje ( construcţii din zidărie )

a)       unităţi bugetare

 

3,00

b)       societăţi comerciale

4,00

c)       persoane fizice

3,00

 

8. Terenuri īnchiriate īn incinta imobilelor din fondul vechi de locuinţe, ocupate de construcţii provizorii proprietatea chiriaşului

a)       garaje

 

 

3,00

b)       chioşcuri:

-          activităţi comerciale

-          prestări servicii

 

25,50

8,50

 

NOTA:

Īn situaţia īn care īn spaţiul īnchiriat se desfăşoară mai multe categorii de activităţi, tariful lunar al chiriei minime se stabileşte pentru activitatea cu tariful de bază cel mai mare.