ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind ajustarea preţurilor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 43/CLM/2008,  prin care se propune ajustarea  preţurilor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă; 

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin Ordo-nanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile art. 34, alin. (5) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile art. 17, alin. (1) din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate prin Ordinul nr. 65/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

- avizul nr. 3.617 din 14 iulie 2008 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile  Comunitare de Utilităţi Publice.           

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d), alin. (4), lit. f) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45 alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă ajustarea preţurilor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă, după cum urmează:

 

 

Preţ/tarif pentru populaţie

Preţ/tarif pentru rest utilizatori

lei/mc

lei/mc

Apă potabilă

2,62

2,20

 

Art.2.- Preţul la apă potabilă pentru populaţie conţin T.V.A. īn cota de 19%, iar pentru restul consumatorilor nu conţin T.V.A.

Art.3.- Prezenta hotărāre se aplică de Societatea Comercială                " Compania de Apă " S.A. Buzău īn calitate de operator al serviciului public de alimentare cu apă potabilă din municipiul Buzău īncepānd cu data aducerii la cunoştinţă publică, dată la care Hotărārea nr. 145/ 2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se modifică īn mod corespunzător prezentei hotărāri.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţia Publică Locală şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A.  Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Neculai Frānculescu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 31 iulie 2008

Nr. 182

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi  - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie