ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea  domeniului public şi privat al municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 427/2008, prin care se propune stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău;

- raportul comun al Direcţiei Administraţiei Publice Locale şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizele comisilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-16), art. 45, alin. (3), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

CAPITOLUL I

Contravenţii la normele privind asigurarea salubrităţii, menţinerea aspectului gospodăresc şi estetic al municipiului

 

Art.1.- Constituie contravenţii la normele privind asigurarea salubrităţii, menţinerea aspectului gospodăresc şi estetic al municipiului următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, constituie infracţiuni:

a) executarea şi amenajarea în alte locuri decât cele aprobate a platformelor de depozitare şi colectare a deşeurilor menajere şi industriale, precum şi a altor forme de depozitare a rezidurilor de orice fel;

b) neluarea măsurilor necesare pentru întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a platformelor de depozitare şi colectare a deşeurilor menajere, industriale şi a materialelor de orice fel rezultate din demolări, precum şi neluarea măsurilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

c) neridicarea containerelor şi pubelelor pentru colectarea gunoiului menajer conform programului stabilit, precum şi neridicarea zilnică cadavrelor de animale şi păsări şi transportul acestora la puţul sec;

d) depozitarea în alte locuri decât rampa de gunoi, haldele şi locurile special amenajate a gunoiului menajer, pământului, deşeurilor şi rezidurilor de orice natură, a cadavrelor de animale şi păsări;

e) neîmprejmuirea corespunzătoare a şantierelor de construcţii şi punctelor de lucru, nedegajarea după terminarea lucrărilor a pământului, molozului şi altor materiale şi transportarea acestora în locurile special amenajate, neluarea măsurilor de menţinere a ordinii şi curăţeniei în incinta şantierelor de construcţii, precum şi neamenajarea drumurilor de acces;

f) ocuparea fără aprobare legală a domeniului public sau privat al municipiului cu garaje, magazii, adăposturi pentru animale, copertine, împrejmuiri,alte construcţii provizorii sau pentru organizări de şantier şi puncte de lucru;

g) neluarea de către persoanele fizice sau juridice a măsurilor necesare consolidării sau demolării clădirilor care nu prezintă siguranţă în exploatare;

h) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a clădirilor deţinute cu orice titlu, anexelor gospodăreşti, curţilor şi împrejmuirilor acestora, a locurilor de depozitare a materialelor, pomilor şi peluzelor, precum şi neluarea măsurilor de deratizare şi dezinsecţie a imobilelor şi terenurilor aferente;

i) neasigurarea întreţinerii, curăţeniei şi igienei imobilelor deţinute cu orice titlu prin zugrăvirea faţadelor, spălarea geamurilor şi vitrinelor, a firmelor şi panourilor de reclamă şi publicitate;

j) aruncarea gunoiului menajer lângă containere sau pubele, împrăştierea conţinutului acestora, precum şi nespălarea şi dezinfectarea de către unitatea specializată a containerelor şi pubelelor;

k) neasigurarea etanşeităţii şi curăţării mijloacelor de transport la ieşirea din şantiere, staţii de betoane sau balastiere;

l) neluarea măsurilor de curăţare a zăpezii, după depunerea acesteia şi anterior momentului de formare a gheţii, pe aleile de acces şi trotuarele din faţa imobilelor şi terenurilor deţinute cu orice titlu;

m) nerespectarea amplasamentelor aprobate pentru chioşcuri, rulote şi tonete, neîntreţinerea sau neluarea măsurilor de curăţenie în jurul acestora;

n) neluarea de către proprietar a măsurilor de menţinere în bună stare a panourilor şi bannerelor de publicitate şi reclamă amplasate pe domeniul public;

o) lăsarea liberă a animalelor şi păsărilor pe domeniul public sau privat al municipiului, neefectuarea curăţeniei şi igienei la locurile de creştere a animalelor şi păsărilor în zonele unde creşterea acestora este permisă, precum şi neluarea măsurilor necesare evitării impactului nefavorabil asupra mediului înconjurător;

p) distrugerea sau degradarea din culpă a băncilor, aparatelor din locurile de joacă pentru copii, a panourilor de afişaj, coşurilor de gunoi, lămpilor pentru iluminat public, precum şi a altor obiecte de mobilier urban;

r) efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a vehiculelor pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului, precum şi utilizarea garajelor situate pe aceste terenuri în alte scopuri şi pentru alte activităţi decât cea de garare a vehiculelor;

s) desfacerea sau consumul de băuturi alcoolice în pieţe agroalimentare, pe străzi, în săli de spectacole,  mijloace de transport sau alte locuri publice;

ş) aplicarea înscrisurilor sau însemnelor de orice fel pe clădiri, împrejmuiri, monumente, statui, precum şi afişarea sau lipirea în alte locuri decât cele special amenajate a afişelor, reclamelor, anunţurilor, materiale de informare sau publicitate;

t) expunerea mărfurilor şi ambalajelor în afara spaţiilor comer-ciale, precum şi comercializarea mărfurilor în afara acestor spaţii, sau a produselor agroalimentare direct pe sol;

ţ) expunerea pe domeniul public sau în vitrinele magazinelor de pompe funebre a produselor şi articolelor specifice pentru înmormântare, precum şi neluarea măsurilor de dotare a vitrinelor cu geamuri semitransparente şi obloane;

u) obstrucţionarea acţiunii de capturare a câinilor fără stăpân, precum şi abandonarea acestora după adopţie pe domeniul public sau privat al municipiului;

v) plimbatul câinilor de companie fără lesă şi fără luarea măsurilor de salubritate şi curăţenie a domeniului public în urma acestora;

x) aruncarea pe domeniul public (străzi, trotuare, parcuri, spaţii verzi, zone de agrement, staţii ale mijloacelor de transport local şi de taxi, etc.) a resturilor de fructe şi alimente, hârtiilor, sticlelor, paharelor, ambalajelor de orice fel, cojilor de seminţe şi altele;

z) scuturarea covoarelor şi preşurilor, precum şi aruncarea diferitelor obiecte din balcoane şi terase.

Art.2.- Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează cu avetisment sau amendă, după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, contravenţiile prevăzute la lit a) - g);

b) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. h) -  s);

c) cu amendă de la 250 lei la 1.000, contravenţiile prevăzute la lit. ş) – x). 

 

CAPITOLUL II

Contravenţii la normele privind întreţinerea şi folosirea străzilor, aleilor şi altor drumuri publice

 

Art.3.– Constituie contravenţii la normele privind întreţinerea şi folosirea străzilor, aleilor şi altor drumuri publice următoarele fapte, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, constituie infracţiuni:

a) executarea construcţiilor de orice natură, care produc modificări ale traseului, elementelor geometrice sau structurii de rezistenţă ale drumurilor publice;

b) ocuparea, blocarea sau închiderea părţii carosabile a drumurilor publice fără autorizaţia prealabilă eliberată de administratorul drumurilor şi serviciul poliţiei rutiere, exceptând cazurile de avarii anunţate la autorităţile competente a instalaţiilor tehnico-edilitare, intervenţiile pentru înlăturarea incendiilor, calamităţilor sau fenomenelor meteorologice periculoase;

c) executarea oricăror lucrări la utilităţile publice existente pe domeniul public al municipiului fără deţinerea agrementului sau avizul de începere a lucrărilor eliberate de autoritatea publică locală; 

d) neaducerea la starea iniţială, la termenele prevazute în avizele  de începere a lucrărilor, a carosabilului, trotuarelor, zonelor şi spaţiilor verzi deteriorate cu ocazia executării lucrărilor tehnico-edilitare subterane;

e) circulaţia pe drumurile publice modernizate a vehiculelor cu pneuri dotate cu cuie, cu şenile fără bandaje de protecţie, precum şi transportul direct pe partea carosabilă a unor obiecte sau materiale de orice fel;

f) instalarea de mijloace de semnalizare sau modificarea poziţiei acestora, fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente, de natură să inducă în eroare participanţii la trafic; 

g) abandonarea pe partea carosabilă a străzilor, trotuarelor pietonale, aleilor de acces sau în curţile interioare ale blocurilor de locuinţe a vehiculelor, caroseriilor sau altor părţi componente ale acestora;

h) distrugerea sau degradarea din culpă a semafoarelor, indicatoarelor şi semnelor de circulaţie; 

i) organizarea competiţiilor sportive pe drumurile publice fără aprobarea prealabilă a administratorului drumului şi al serviciului poliţiei rutiere, precum şi neluarea tuturor măsurilor pentru asigurarea siguranţei bunurilor şi persoanelor;

j) blocarea accesului la aleile de acces în blocurile de locuinţe, a celor din jurul acestora sau la platformele gospodăreşti;

k) circulaţia vehiculelor pe drumurile publice cu noroi pe roţi, precum şi pierderea, scurgerea sau împrăştierea pe carosabilul drumurilor publice a materialelor de construcţii, carburanţilor şi lubrefianţilor sau a altor materiale şi produse;

l) curăţarea sau spălarea vehiculelor pe drumurile publice, parcările publice, platformelor situate în faţa garajelor, aleile de acces şi curţile interioare ale condominiilor sau în zonele şi spaţiile verzi;

m) parcarea sau staţionarea carelor mortuare pe domeniul public al municipiului, cu excepţia perioadelor strict necesare transportului persoanelor decedate, precum parcarea sau staţionarea carelor mortuare în faţa magazinelor de pompe funebre;

n) amplasarea de panouri publicitare, instalaţii sau alte construcţii care periclitează siguranţa circulaţiei;

o) parcarea pe domeniul public sau privat a municipiului a vehiculelor de transport marfă şi persoane având masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în alte locuri decât cele special amenajate în acest scop şi semnalizate în mod corespunzător;

p) ocuparea locurilor din parcările publice cu plată, fără plata anticipată a taxei de parcare, ocuparea locurilor rezervate persoanelor cu handicap, semnalizate ca atare, precum şi parcarea autovehiculelor în alt mod decât cel stabilit de marcaje şi indicatoare;

r) oprirea autovehiculelor pe trotuare, dacă pentru circulaţia pietonilor nu rămâne un culoar de minimum 1,00 m lăţime situat spre marginea opusă a părţii carosabile;

s) oprirea autovehiculelor pe spaţiile interzise circulaţiei publice, pe trecerile pentru pietoni, în intesecţii, inclusiv cele cu circulaţie în sens giratoriu, precum şi în zona de preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora la o distanţă mai mică de 25,00 m de colţul intersecţiei;

ş) punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui moped neînregistrat în evidenţele autorităţii competente;

t) efectuarea pe drumurile publice, prin sisteme sonore de orice tip, de anunţuri şi reclame publicitare.

Art.4.- Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează cu avetisment sau amendă, după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, contravenţiile prevăzute la lit a) - m);

b) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, contravenţiile prevăzute la lit. n) - t).

 

CAPITOLUL III

Contravenţii la normele privind executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor termice, de apă şi de canalizare

 

Art.5. – Constituie contravenţii la normele privind executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor termice, de apă şi de canalizare următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, constituie infracţiuni:

a) modificarea sau extinderea reţelelor termice sau a celor de apă potabilă prin racordarea de către abonaţi a unor recipiente sub presiune, pompe sau alte instalaţii decât cele autorizate şi fără aprobarea operatorului serviciului public;

b) executarea şi punerea în funcţiune a branşamentelor termice şi de apă potabilă sau a racordurilor de canalizare fără recepţionarea acestora de către operatorul serviciului;

c) rebranşarea la reţeaua termică, de apă potabilă şi de canalizare fără acordul unităţii de distribuţie şi colectare, în situaţiile în care aceasta a luat anterior măsura întreruperii prestării serviciului;

d) deconectarea, fără aprobarea operatorului serviciului, de la reţeaua de apă potabilă sau racordul la canalizare de către persoane fizice sau juridice;

e) deversarea sau evacuarea prin reţeaua de canalizare a substanţelor lichide sau obiectelor de orice fel, care pot afecta sau bloca funcţionarea corespunzătoare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate sau preluarea apelor meteorice;

f) deteriorarea sau blocarea aparatelor de masură şi control a debitelor, indiferent de natura proprietăţii acestora;

g) distrugerea sau degradarea din culpă a capacelor de la căminele de vizitare a instalaţiilor subterane sau colmatarea gagherelor de scurgere a apelor pluviale.

h) depozitarea deşeurilor de orice fel, gunoiului menajer sau a altor materiale în zonele de protecţie ale surselor de apă potabilă, precum şi neîntreţinerea de către operatorul serviciului în stare de funcţionare permanentă a instalaţiilor termice, surselor de apă potabilă şi a staţiei de epurare a apelor uzate;

i) deversarea de către abonaţi a apelor uzate în subsolurile tehnice ale condominiilor;

j) blocarea căilor de acces la centralele şi punctele termice, sursele de apă potabilă, rezervoarele sau dispozitivele de închidere/deschidere a instalaţiilor, precum şi manevrarea de către persoane neautorizate a vanelor de distribuţie a energiei termice şi apei potabile;

k) neasigurarea funcţionării corespunzătoare a instalaţiilor interioare de căldură, apă potabilă şi menajeră şi a celor de canalizare, precum şi neefectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere, reparare sau înlocuire a acestora;

l) lăsarea deschisă în mod nejustificat a robinetelor de la instalaţiile de apă din curte sau a clădirilor de orice fel, precum şi sustragerea din calorifere a apei calde pentru folosirea acesteia în alte scopuri;

m) împiedicarea persoanelor împuternicite de operator pentru efectuarea controalelor şi reviziilor la instalaţiile termice, de apă şi canalizare.

Art.6.- Contravenţiile prevăzute la art. 5 se sancţionează cu avetisment sau amendă, după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, contravenţiile prevăzute la lit a) - i);

b) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, contravenţiile prevăzute la lit. j) - m). 

 

CAPITOLUL IV

Contravenţii la normele privind întreţinerea şi utilizarea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor şi zonelor verzi

 

Art.7. – Constituie contravenţii la normele privind întreţinerea şi utilizarea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor şi zonelor verzi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, constituie infracţiuni:

a) neluarea de către deţinătorii cu orice titlu a măsurilor de întreţinere şi curăţenie a parcurilor, plantaţiilor, spaţiilor, scuarelor şi zonelor verzi, obligaţie care revine şi asociaţiilor de proprietari pentru spaţiile verzi din jurul blocurilor de locuinţe;

b) schimbarea destinaţiei spaţiilor şi zonelor verzi din jurul blocurilor de locuinţe, prin amenajarea de grădini de zarzavat sau parcaje pentru vehicule, distrugerea sau degradarea arborilor şi arbuştilor, a gardurilor vii, a peluzelor şi straturilor de flori;

c) sustragerea pomilor, gardurilor vii, arbuştilor şi trandafirilor după plantarea acestora în spaţiile publice;

d) circulaţia vehiculelor de orice fel în parcurile din municipiu, cu excepţia zonelor special reglementate pentru parcul "Crîng";

e) accesul şi păscutul animalelor în parcuri, scuaruri, spaţiile şi zonele verzi sau zonele de agrement din municipiu;

f) cojirea arborilor şi ruperea crengilor şi florilor din parcurile publice, spaţiile şi zonele verzi;

g) scăldatul, pescuitul şi patinajul în lacurile din parcurile municipiului, cu excepţiile şi în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

h) cositul fără autorizaţie în parcuri, scuaruri, zone verzi, sau alte locuri publice ;

i) escaladarea împrejmuirilor şi circulaţia pe peluzele şi straturile de flori.

Art.8.- Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează cu avetisment sau amendă, după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, contravenţiile prevăzute la lit a) - e);

b) cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. f) - i). 

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art.9.– Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin prezenta hotărâre se face prin proces-verbal încheiat de către:

a) primar, viceprimari, secretar şi funcţionarii publici din serviciile de specialitate ale primarului cu atribuţii în domeniile reglementate prin prezenta hotărâre;

b) persoanele împuternicite în acest scop prin dispoziţia primarului;

c) agenţii comunitari din cadrul Direcţiei Poliţiei Comunitare;

d) ofiţerii şi subofiţerii organelor de poliţie.

Art.10.- În situaţia în care agentul constatator apreciază că fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, acesta va sesiza de îndată organele de urmărire penală competente.

Dacă persoana împuternicită să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute în prezenta hotărâre este competentă să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute şi în alte acte normative superioare, aplicarea sancţiunii se face avându-se în vedere condiţiile concrete în care a fost săvârşită fapta contravenţională.

Art.11.– Dacă prin săvârşirea contravenţiei s-a pricinuit o pagubă domeniului public sau privat al municipiului şi există tarife de evaluare, agentul constatator împuternicit conform prezentei hotărâri să aplice sancţiunea stabileşte prin procesul-verbal şi despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vinovate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal.  

Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, agentul constatator va sesiza în scris, în termen de cel mult 10 zile de la constatare, persoana juridică vătămată, în vederea valorificării pretenţiilor acesteia pe baza dreptului comun.

Art.12.- Dacă contravenientul se angajează sub semnătură să achite, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzută în prezenta hotărâre pentru fapta săvârşită, agentul constatator va face menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii procesului-verbal.

Art.13.- Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.

Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani minimul şi maximul amenzii stabilite în prezenta hotărâre pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi legali ai acestuia.

Art. 14.- Împotriva procesului - verbal de constatare şi de aplicarea sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării procesului verbal sau comunicării acestuia în situaţia în care persoana vinovată nu a fost de faţă la întocmirea procesului–verbal sau a refuzat primirea acestuia.

Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depune la registratura generală a Primăriei municipiului Buzău, ocazie cu care se va înmâna depunătorului dovada cu numărul de înregistrare şi data depunerii plângerii.

Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, împreună cu alte acte relevante, se înaintează de îndată la Judecătoria Buzău, spre competentă soluţionare.

Art.15.- În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.16.– Prezenta hotărâre cu caracter normativ intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare în presa locală şi postarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Buzău, dată la care Hotărârea nr. 76/1993 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

Art.17.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

consilier Dan Pătrăţanu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 31 ianuarie 2008

Nr.18

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru,__-__voturi împotrivă şi__-__abţineri din numărul total de 21 consilieri în funcţie