ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul Buzău, aplicabile īncepānd cu data de 01 septembrie 2008

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 14.070/2008, prin care se propune  modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul Buzău, aplicabile īncepānd cu data de 01 septembrie 2008;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile  art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificat şi completat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. l) şi art. 7, alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007;

- prevederile Regulamentului – cadru (Ordinul nr. 110/2007) şi Caietului de sarcini-cadru (Ordinul nr. 111/2007) al serviciului de salubrizare a localităţilor;

- prevederile art.14 ,  pct. 2 şi art.18 din contractul de concesiune  a serviciilor publice de salubrizare a municipiului Buzău nr.3450/2006.

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit.a)-14, art. 45, alin. (1), lit.c), art. 49 şi art. 115, alin.(1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Īncepānd cu data de 01 septembrie 2008 se modifică tarifele pentru serviciile publice de salubrizare practicate de Societatea Comercială " RER Ecologic Service " S.A. īn municipiul Buzău, tarife prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.2.- Prezenta hotărāre se aplică  īncepānd cu data aducerii la cunoştinţă publică, dată la care  orice dispoziţie contrară īşi īncetează aplicabilitatea.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţiei Publice Locale şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială " RER Ecologic Service " S.A. Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Neculai Frānculescu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 28 august 2008

Nr. 210

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi  - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie.

 

 

A N E X A

la Hotărārea nr. 210 din 28 august 2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

T A R I F E L E

pentru serviciile publice de salubrizare din  municipiul Buzău, īncepānd cu 01 septembrie 2008

 

Nr. crt.

Denumire operaţiune

Unitate de măsură

Tarif aprobat anterior

-lei-

Tarif aplicabil cu 01.09.2008

-lei-

0

1

2

3

4

I.

Măturatul şi spălatul căilor publice:

1.

măturat manual carosabil

lei/1000 m.p.

12,04

14,80

2.

măturat manual trotuar

lei/1000 m.p.

20,21

24,74

3.

răzuit rigola

lei/m.p.

0,19

0,23

4.

curăţat guri de scurgere

lei/buc.

18,23

22,42

5.

colectat, transportat, depozitare gunoi stradal

lei/m.c.

33,00

40,59

lei/tonă

75,00

85,01

6.

măturat mecanizat carosabil

lei/km

24,17

29,72

lei/m.p.

0,015

0,018

7.

stropit carosabil

lei/m.p.

0,0042

0,0051

8.

īncărcat reziduuri īn auto manual

lei/to

5,63

6,92

9.

īntreţinere curăţenie spaţii verzi şi trotuare

lei/1000 m.p.

5,40

6,31

II.

Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special:

1.

agenţi economici, instituţii

lei/m.c.

42,90

54,46

2.

asociaţii locatari, locuinţe individuale

lei/pers./lună

3,95

4,79

III.

Activităţi conexe:

 

 

 

1.

vidanjare ape pluviale

lei/m.c.

19,92

24,98

2.

colectat, transportat, depozitare gunoi-depozite necontrolate

lei/m.c.

33,00

40,59

lei/tonă

75,00

85,01

IV.

Dezinsecţie, deratizare, aviotratament:

1.

dezinsecţie la sol

lei/m.p.

0,018

0,021

2.

dezinsecţie - aviotratament

lei/m.p.

0,030

0,035

3.

deratizare

lei/m.p.

0,016

0,019

V.

Tarif utilaje:

1.

īncărcător ifron (tip ifron)

lei ora/ funcţionare

67,600

93,054

2.

īncărcător ifron (tip wola)

lei ora/ funcţionare

93,750

107,870

3.

tractor cu 2 remorci

lei ora/ funcţionare

49,220

69,630

4.

autobasculantă 16 tone

lei ora/ funcţionare

95,800

122,880

5.

autobasculantă 8 tone

lei ora/ funcţionare

76,080

105,171

6.

abrollkiper

lei ora/

funcţionare

122,260

136,720

 

La tarifele aprobate se adaugă taxa pe valoarea adăugată conform legislaţiei īn vigoare