ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

PROCES – VERBAL

încheiat astăzi, 18 iunie 2008,  în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

Astăzi, 18 iunie 2008, comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa de constituire din data de 18 iunie 2008 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consi-lierilor.

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că alegerea consilierilor nu s-a făcut cu încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau prin fraudă electorală, fapt pentru care a hotărât să propună validarea celor 21 consilieri aleşi.

Comisia de validare constată că primarul ales, al cărui mandat a fost validat şi care a fost ales totodată şi consilier local, a optat în scris pentru funcţia de primar, renunţând la funcţia de consilier local.

Totodată, comisia constată că domnul Preda Cezar – Florin, consilier ales pe lista Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Democrat Liberal şi-a prezentat demisia din funcţia de consilier local.

Faţă de aceste situaţii au fost examinate dosarele primilor supleanţi pentru Consiliul Local al Municipiului Buzău de pe lista Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Social Democrat şi respectiv lista Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Democrat Liberal şi drept consecinţă comisia propune validarea mandatelor de consilieri ale domnilor Dinu Ilie şi respectiv Matei Marin.

In anexă este prevăzută lista consilierilor validaţi în Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Drept care am încheiat prezentul proces - verbal.

 

PREŞEDINTE,                                       SECRETAR,

Iulian – Sorin Lazăr                                Cornel Diaconiţă

 

MEMBRI:

1.-  Petrică Alexa

2.-  Geta Burducea

3.-  Eugen Dumitru

 

 

 

A N E X A

la procesul - verbal din 18 iunie 2008 al Comisiei de validare

 

TABEL NOMINAL

cu consilierii propuşi pentru validare de către Consiliul Local al Municipiului Buzău

 

1

Alexa Petrică

P.N.L.

2

Anghel Ovidiu

P.D.L.

3

Bădulescu Dorin – Valeriu

P.N.L.

4

Bârlă Fănică

P.S.D.

5

Burducea Geta

P.D.L.

6

Ciolacu Ion – Marcel

P.S.D.

7

Diaconiţă Cornel

P.S.D.

8

Dinu Ilie

P.S.D.

9

Dumitru Eugen

P.S.D.

10

Dunel Alexandru

P.S.D.

11

Frânculescu Neculai

P.S.D.

12

Ionescu Constantin

P.D.L.

13

Ioniţă Victor – Stefan

P.S.D.

14

Iovan Cosmin

P.D.L.

15

Lazăr Iulian – Sorin

P.S.D.

16

Matei Marin

P.D.L.

17

Mihalaşcu Gabriel

P.S.D.

18

Musceleanu Constantin

P.S.D.

19

Negoiţă Iulius – Paul

Indep.

20

Pororo Ionel

P.D.L.

21

Pricop Karmencita

P.S.D.

22

Romanescu Cristinel

P.N.L.

23

Topcian Costel

P.S.D.

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- SECRETAR -

 

 

TABEL NOMINAL

cu candidaţii aleşi în Consiliul Local al Municipiului Buzău la scrutinul din 01 iunie 2008

 

 

1

Alexa Petrică

P.N.L.

2

Anghel Ovidiu

P.D.L.

3

Bădulescu Dorin – Valeriu

P.N.L.

4

Bârlă Fănică

P.S.D.

5

Boşcodeală Constantin – Octavian

P.S.D.

6

Burducea Geta

P.D.L.

7

Ciolacu Ion – Marcel

P.S.D.

8

Diaconiţă Cornel

P.S.D.

9

Dumitru Eugen

P.S.D.

10

Dunel Alexandru

P.S.D.

11

Frânculescu Neculai

P.S.D.

12

Ionescu Constantin

P.D.L.

13

Ioniţă Victor – Stefan

P.S.D.

14

Iovan Cosmin

P.D.L.

15

Lazăr Iulian – Sorin

P.S.D.

16

Mihalaşcu Gabriel

P.S.D.

17

Musceleanu Constantin

P.S.D.

18

Negoiţă Iulius – Paul

Indep.

19

Pororo Ionel

P.D.L.

20

Preda Cezar – Florin

P.D.L.

21

Pricop Karmencita

P.S.D.

22.

Romanescu Cristinel

P.N.L.

23

Topcian Costel

P.S.D.

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

H O T Ă R Â R E

privind  validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al Municipiului Buzău

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de constituire;

Având în vedere:

- procesul - verbal al comisiei de validare, prin care se propune validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al Municipiu-lui Buzău la  01 iunie 2008;

- prevederile art. 7 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, ordonanţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

- prevederile art. 10, alin. (2) şi art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 188/2003;

- prevederile art. 6, alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art. 31, alin. (5), art. 33 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se validează mandatele de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău ale candidaţilor aleşi la 01 iunie 2008, după cum urmează: 

 

1

Alexa Petrică

P.N.L.

2

Anghel Ovidiu

P.D.L.

3

Bădulescu Dorin – Valeriu

P.N.L.

4

Bârlă Fănică

P.S.D.

5

Burducea Geta

P.D.L.

6

Ciolacu Ion – Marcel

P.S.D.

7

Diaconiţă Cornel

P.S.D.

8

Dinu Ilie

P.S.D.

9

Dumitru Eugen

P.S.D.

10

Dunel Alexandru

P.S.D.

11

Frânculescu Neculai

P.S.D.

12

Ionescu Constantin

P.D.L.

13

Ioniţă Victor – Stefan

P.S.D.

14

Iovan Cosmin

P.D.L.

15

Lazăr Iulian – Sorin

P.S.D.

16

Matei Marin

P.D.L.

17

Mihalaşcu Gabriel

P.S.D.

18

Musceleanu Constantin

P.S.D.

19

Negoiţă Iulius – Paul

Indep.

20

Pororo Ionel

P.D.L.

21

Pricop Karmencita

P.S.D.

22

Romanescu Cristinel

P.N.L.

23

Topcian Costel

P.S.D.

 

Art.2.- Se constată renunţarea la mandatul de consilier local al domnului Boşcodeală Constantin - Octavian, care a optat pentru funcţia de primar al municipiului şi drept consecinţă declară vacant un mandat de consilier pe lista Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Social Democrat.

Art.3.- Pe locul devenit vacant potrivit art. 2 din prezenta hotărâre se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Dinu Ilie, primul supleant pe lista Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Social Democrat.

Art.4.- Se constată renunţarea la mandatul de consilier local al domnului Preda Cezar – Florin, care a optat pentru funcţia de consilier judeţean şi drept consecinţă declară vacant un mandat de consilier pe lista Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Democrat Liberal.

Art.5.- Pe locul devenit vacant potrivit art. 4 din prezenta hotărâre se validează mandatul de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Matei Marin, primul supleant pe lista Organizaţiei Judeţene Buzău a Partidului Democrat Liberal.

Art.6.- Secretarul municipiului Buzău va comunica prezenta hotărâre consilierilor care au absentat motivat.  

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,

Neculai Frânculescu

 

ASISTENŢI:

Dorin-Valeriu Bădulescu

Ovidiu Anghel

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 18  iunie 2008

Nr. 2/166

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri aleşi, prezenţi la lucrările şedinţei.