ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de constituire;

Având în vedere:

- faptul că mai mult de două treimi din numărul consilierilor aleşi la 01 iunie 2008 ale căror mandate au fost validate au depus jurământul prevăzut de lege; 

- prevederile art. 8, alin. (6) din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, ordonanţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

- prevederile art. 12, alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 188/2003.

În temeiul art. 34 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului Buzău din consilierii aleşi la 01 iunie 2008, ale căror mandate au fost validate şi care au depus jurământul prevăzut de lege, în următoarea componenţă: 

1.- Alexa Petrică.

2.- Anghel Ovidiu

3.- Bădulescu Dorin – Valeriu

4.- Bârlă Fănică     

5.- Burducea Geta

6.- Ciolacu Ion – Marcel

7.- Diaconiţă Cornel

8.- Dinu Ilie

9.- Dumitru Eugen

10.- Dunel Alexandru

11.- Frânculescu Neculai

12.- Ionescu Constantin

13.- Ioniţă Victor-Stefan

14.- Iovan Cosmin

15.- Lazăr Iulian – Sorin

16.- Matei Marin

17.- Mihalaşcu Gabriel

18.- Musceleanu Constantin

19.- Negoiţă Iulius-Paul

20.- Pororo Ionel

21.- Pricop Karmencita

22.- Romanescu Cristinel

23.- Topcian Costel

 

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va comunica prezenta hotărâre autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,

consilier Neculai Frânculescu

 

ASISTENŢI:

consilier Dorin-Valeriu Bădulescu

consilier Ovidiu Anghel

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 18 iunie 2008

Nr. 3/167

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri care au depus jurământul