ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL –

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea listei spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, proprietate privată a municipiului Buzău, care urmează să fie vândute potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub nr. 15.791/2008, prin care se propune aprobarea listei spaţiilor medicale şi terenurilor aferente, proprietate privată a munici-piului Buzău, care urmează să fie vândute potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008;

- raportul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,  precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a  Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 4, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guver-nului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.    

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. b),  art. 45, alin. (1) şi (3), art. 49, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă lista spaţiilor medicale şi terenurile aferente acestora, proprietate privată a municipiului Buzău, care urmează să fie vândute în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008, listă prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotă-râre.

Pentru cabinetul stomatologic nr. 4 din Ambulatoriul de Specialitate " Nicolae Titulescu " procedura de vânzare este suspendată până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti.  

Art.2.- Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică spaţiilor medica-le ale ministerelor cu reţea sanitară proprie.

Art.3.- La stabilirea preţurilor de vânzare a spaţiilor medicale şi  terenurilor aferente acestora, care nu includ şi taxa pe valoarea adău-gată de 19% aferentă preţului de piaţă, evaluatorul selectat va avea în vedere aplicarea coeficientului de 3% pentru zona A de impozitare conform zonării municipiului stabilită prin Hotărârea nr. 100/2002 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă şi Administrare Patrimoniu, Cadastru Urban şi Licitaţii şi Compartimentul Audit Public Intern, precum şi comisia pentru vân-zarea spaţiilor medicale şi comisia de contestaţie vor aduce la înde-plinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Neculai Frânculescu

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 28 august 2008.    

Nr.222

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi împotrivă şi  -  abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.

 

 

 

A N E X A

la Hotărârea nr. 222 din 28 august 2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

L I S T A

spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, proprietatea privată a municipiului Buzău, care urmează să fie vândute în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008

 

I.- Policlinica Stomatologică " N. Titulescu "

 

Nr. crt.

Spaţiul/cameră

Nr.

cadastral

Titulari drept de folosinţă gratuită sau de închiriere

Observaţii

1

2

3

4

5

1

Hol, magazii, grup sanitar

5013/2/1

folosinţă comună

 

2

Laborator analiză anatomo-patologică

(camera 1, 2 şi 3)

5013/2/2

5013/2/9

Tănase-Marinescu Ana

 

3

Cabinet stomatologic

(camra 4)

5013/2/3

Goncearuc Adriana

Mihai Sorin Ariel

procedură de vânzare suspendată

4

Cabinet stomatologic

(camera 6)

5013/2/4

Neagu Mariana

Druţu-Danciu Florenţa

 

5

Cabinet stomatologic

(camera 7)

5013/2/5

Stoica Anca

Stoica Gabriel

 

 

6

Casa scării, hol

5013/2/6

folosinţă comună

 

7

Casa scării

5013/2/7

folosinţă comună

 

8

Cabinet medicină generală

(camera 18)

5013/2/8

Nistor Carmen

 

9

Cabinet stomatologic

(camera 5)

5013/2/10

Ştefănescu Liliana

Drăgan Carmen

 

10

Cabinet medical

5013/2/11

              -

vânzare prin licitaţie  publică

11

Cabinet medical

5013/3/64

              -

vânzare prin licitaţie  publică

12

Laborator tehnică dentară

(camera 13)

5013/3/71

Manole Florian-Daniel

 

13

Cabinet stomatologic

(camera 10)

5013/3/75

Constantin Gabriela

 

14

Radiologie demisol

 

-

vânzare prin licitaţie publică

 

II.- Clădirea radiologie "N. Titulescu"

 

15

Cabinet radiologie

 

S.C. " Rad Elen Car " S.R.L. Buzău

 

 

III.- Ambulatoriul de specialitate "N. Titulescu" – parter

 

1

2

3

4

5

16

Spălătorie

(camera 6)

5013/3/2

folosinţă comună

 

17

Cabinet B.F.T.

(camera 4, 5, 7 şi 10)

5013/3/3 5013/3/4

Dinu Luminiţa

 

18

Cabinet B.F.T.

(camera 1, 3 şi 11)

5013/3/75013/3/26

5013/3/27

Ilioiu Cristina

 

19

Hol, grup sanitar, casa scării

5013/3/8

folosinţă comună

 

20

Casa scării

5013/3/9

folosinţă comună

 

21

Cabinet neurologie

(camera 15)

5013/3/10

Murgociu Dorina

 

22

 

Izolatoare pediatrie şi

fişier pediatrie

(camera 22)

5013/3/11

5013/3/12

Boroş Horia

Covalcică Daniela

Botea Olga

Angelescu Viorica

Manole Cornelia

 

23

Cabinet kinetoterapie

(camerele 23 şi 24)

5013/3/13

Ilioiu Cristina

Grozavu Mihai

 

24

Cabinet pediatrie

(camera 25)

5013/3/14

Covalcică Daniela

 

25

Cabinet pediatrie

(camera 26)

5013/3/15

Boroş Horia

 

26

Casa scării

5013/3/16

folosinţă comună

 

27

Cabinet pediatrie

(camera 27)

5013/3/17

Botea Olga

Angelescu Viorica

 

28

Cabinet pediatrie

(camera 29)

5013/3/19

Manole Cornelia

 

29

Cabinet psihiatrie

(camera 2)

5013/3/22

Maxim Elena

 

30

Cabinet medicină generală

5013/3/23

Paveliuc Cristina

Angelescu Liliana

 

31

Cabinet tratamente oftalmologie

5013/3/24

Stan Carmen

Tache Delia

 

32

Hol, sală tratamente, fişier, grup sanitar

5013/3/25

Paveliuc Cristina

Angelescu Liliana

C.M.A. „Dumitrescu – Iosifescu”

 

33

Cabinet medicină generală

5013/3/28

Nedelcu Doina-Ileana

C.M.A. „Dumitrescu – Iosifescu”

 

 

IV.- Ambulatoriul de specialitate " N. Titulescu " – etaj 1

 

1

2

3

4

5

34

Cabinet O.R.L.

(camerele 79 şi 80)

5013/3/29

Bâldea Vasilica

 

35

Casa scării

5013/3/30

folosinţă comună

 

36

Cabinet radiologie - ecografie

(camerele 44, 45, 46, 47, 48, 49, 100 şi hol)

5013/3/34

5013/3/35

5013/3/77

S.C. " Medicom 94 " S.R.L. Buzău

 

37

Cabinet radiologie -ecografie, hol

(camera 43)

5013/3/36

S.C. . " Medicom Eco " S.R.L. Buzău

 

38

Cabinet cardiologie

(camera 61)

5013/3/37

Negrilă Cornelia

 

39

 

Cabinet endocrinologie

(camera 62)

5013/3/38

Tudose Ion

Vornicu Carmen

 

40

Cabinet medicină internă

(camera 63)

5013/3/39

Capotă Vasile

 

41

Sală tratamente.

(camera 83)

5013/3/40

Negrilă Cornelia

Capotă Vasile

Tudose Ion

Vornicu Carmen

 

42

(camera 82)

5013/3/41

folosinţă comună

 

43

Cabinet tratamente O.R.L.

(camera 67)

5013/3/42

Constantinescu Elena

Simionescu Georgeta

 

44

Cabinet oftalmologie

(camera 64, 64 bis)

5013/3/43

14482-C1-

SC6

Cristescu Marius

 

45

Casa scării

5013/3/44

folosinţă comună

 

46

Cabinet obstetrică - ginecologie

(camera 78 şi 78 bis)

5013/3/45

5013/3/53

Mărculescu Cristina

 

47

Hol, grupuri sanitare

14482-C1-SC5

folosinţă comună

 

48

Cabinet ortopedie

(camerele 68, 69 şi 70)

5013/3/47

Vulpe George-Ovidiu

 

49

Cabinet O.R.L.

(camerele 71 şi 72)

5013/3/48

Constantinescu Elena

Simionescu Georgeta

(SC "ORL Sanioan " SRL)

 

50

Cabinet chirurgie

(camerele 73 şi 74)

5013/3/49

Ioan Adrian-Ion

Simionescu Radu

 

51

Cameră sterilizare

(camera 75)

5013/3/50

folosinţă comună

 

52

Cameră sterilizare

(camera 76)

5013/3/51

folosinţă comună

 

53

Cabinet obstetrică - ginecologie

(camera 77)

5013/3/52

Ştefănescu Crina

 

 

V.- Ambulatoriul de specialitate " N. Titulescu " – etaj 2

 

1

2

3

4

5

54

Sală sindicat, casierie

5013/3/54

folosinţă comună

 

55

Sală protocol, secretariat, birou

(camerele 89 şi 90)

14482-C1-SC2

folosinţă comună

 

56

Sală tratament (camera 88)

14482-C1-SC3

Brâncuş Elena

Pricop Karmencita

Serafimovici Radu

 

57

Casa scării

5013/3/57

folosinţă comună

 

58

Oficiu

5013/3/58

folosinţă comună

 

59

Cabinet medicină internă

(camera 93)

5013/3/62

Pricop Karmencita

 

60

Laborator clinic

(camera 107 -112, 118, 119, 123 –128, 131 – 134, 136, 139)

5013/3/63

5013/3/77

5013/3/72

5013/3/69

5013/3/68

5013/3/82

Albu Adriana

 

 

61

Cabinet medicină internă

(camera 86)

5013/3/66

Serafimovici Radu

 

 

62

Cabinet dermato – venerice

(camerele 103, 104, 105 şi 106)

5013/3/67

Dragomir Mariana

Pătraşcu Elena- Raluca

 

 

63

Hol, grupuri sanitare

5013/3/73

folosinţă comună

 

64

Sală şedinţe

5013/3/74

folosinţă comună

 

65

Depozit

(camera 87)

5013/3/76

folosinţă comună

 

66

Cabinet O.R.L.

(camerele 94 şi 95)

5013/3/78

Bosânceanu Mariana

Mihalcea Mihaela

 

67

 

Cabinet pneumologie

(camera 97)

5013/3/80

Brâncuş Elena

 

68

Casa scării

5013/3/81

folosinţă comună