ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 17.332/2008, prin care se propune aprobarea criteriilor de acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale;

- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi auditul Compartimentului Audit Public Intern;

- prevederile art. 28, alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 57 şi urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006;

- prevederile art. 121–123 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-2), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.  215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promo-varea drepturilor copilului, se aprobă criteriile proprii de acordare a ajutoarelor de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale, criterii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Ajutoarele de urgenţă şi prestaţiile financiare excepţionale se acordă în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie în bugetul local, prin dispoziţia primarului emisă în urma efectuării anchetelor sociale de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău.    

Art.3.- Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 6/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău şi Compartimentului Audit Public Intern, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Costel Topcian

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 25 septembrie 2008   

Nr.243

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru, - voturi împotrivă şi  - abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.

 

 

A N E X A

la Hotărârea nr.243 din 25 septembrie 2008

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

CRITERIILE PROPRII

pentru aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale

 

Ajutorul de urgenţă se acordă familiilor şi persoanelor singure defavorizate, cu domiciliul în municipiul Buzău, care se află în una din următoarele situaţii:

a) familiilor sau persoanelor singure ale căror locuinţe au fost distruse parţial sau total în urma calamităţilor naturale sau fenomenelor meteorologice periculoase (cutremure, inundaţii, alunecări de teren, căderi de arbori, grindină, incendii sau alte situaţii deosebite) şi care fac dovada în acest sens cu acte eliberate de organele competente, în cuantum maxim de până la 3.000 lei, în funcţie de gravitatea acestora;

b) persoanelor care au probleme deosebite de sănătate, dovedite cu acte medicale eliberate de medicul specialist sau care au nevoie de medi-camente, transport în vederea efectuării de tratamente medicale, inter-venţii chirurgicale şi ale căror costuri nu sunt suportate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate, în cuantum maxim de până la 2.000 lei;

c) persoanelor sau familiilor al căror venit net pe membru de familie este de până la 250 lei şi se încadrează în următoarele categorii:

-          pensionari singuri sau familii de pensionari fără susţinători legali;

-          copii orfani de ambii părinţi, cu vârsta sub 25 ani, care urmează o formă de învăţământ superior, rămaşi singuri în gospodăria familială;

-          familii care sunt expuse riscului de a pierde locuinţa prin neplata chiriei sau cheltuielilor de întreţinere aferente locuinţei (energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă potabilă), în cuantum de până la 1.500 lei;

d) pentru decesul persoanei care nu a beneficiat de protecţie socială (şomaj, pensie, ajutor social) până la data decesului, care a avut susţi-nători legali, dar datorită stării lor de sănătate sau situaţiei economice precare nu pot asigura cheltuielile de înmormântare, în cuantum maxim de 1.000 lei;

e) pentru decesul unei persoane neidentificate sau identificate, lipsită de susţinători legali, care să asigure cheltuielile de înmormântare, în cuantum de până la 1.500 lei;

f) persoanelor singure sau familiilor defavorizate, care cu ocazia sărbătorilor religioase (Naşterea şi Invierea Domnulu) nu îşi pot procura minimum de alimente, în cuantum de până la 500 lei (în bani sau alimente).

Pentru ajutorul de urgenţă prevăzut la lit. d) şi e) persoanele îndreptăţite pot opta în schimbul sumei acordate de un loc de veci, sicriu sau mijloc de transport în mod gratuit.

II.- Prestaţiile financiare excepţionale se acordă copiilor al căror familii sau persoane singure au în întreţinere copii şi al căror venit net membru de familie este de până la 250 lei.  

Prestaţiile financiare excepţionale se pot acorda şi sub formă de prestaţii în natură, constând, în principal, în alimente, îmbrăcăminte, manuale şi rechizite sau echipamente şcolare, suportarea cheltuielilor legale de transport, procurarea de proteze, medicamente şi alte accesorii medicale necesare copiilor.

Cuantumul maxim al prestaţiei financiare excepţionale va fi de 500 lei.