ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL –

 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru completarea listei spaţiilor medicale care urmează să fie  vândute potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 17.975/2008, prin care se propune completarea listei spaţiilor medicale care urmează să fie vândute potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008;

- raportul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, auditul Compartimentului de Audit Public Intern, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 4, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.    

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5) lit. b),  art. 45, alin. (1) şi (3), art. 49, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr.  215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă completarea listei spaţiilor medicale care urmează să fie vândute în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 68/2008, cu spaţiul medical în suprafaţă de 31,31 m.p., înscris în cartea funciară nr. 28.746 a municipiului Buzău, avînd numărul cadastral 5013/3/79, spaţiu aflat în folosinţa gratuită şi temporară a Direcţiei Medicale a Serviciului Român de Informaţii.

Art.2.- La stabilirea preţului de vânzare al spaţiului medical şi  terenului indiviz şi aferent acestuia, care nu include şi taxa pe valoarea adăugată de 19% aferentă preţului de piaţă, evaluatorul selectat va avea în vedere aplicarea coeficientului de 3% pentru zona A de impozitare, conform zonării municipiului stabilită prin Hotărârea nr. 100/2002 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă şi Administrare Patrimoniu, Cadastru Urban şi Licitaţii, Biroul Juridic şi Contencios Administrativ, Direcţiei Economice şi comisiile constituite prin dispoziţia primarului municipiului Buzău în componenţa prevăzută de ordonanţa de urgenţă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Costel Topcian

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 25 septembrie 2008.

Nr.252

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi împotrivă şi  - abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.