ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL-

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind acordarea gratuităţii pentru transportul cu mijloacele de transport īn comun ale Societăţii Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău pentru persoanele fără venituri īn vārstă de minim 60 de ani 20651

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară:

Avānd īn vedere:

-          expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 20.551, prin care se propune acordarea gratuităţii pentru transportul cu mijloacele de transport īn comun ale Societăţii Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău pentru persoanele fără venituri īn vārstă de minim 60 de ani;

-          raportul Corpului de Control Comercial, Autorizare Liberă Iniţiativă şi Transporturi Locale, Serviciul Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-          prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.   

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit.) d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.l.- Incepānd cu data de 01 noiembrie 2008 se acordă gra-tuitate pentru transportul cu mijloacele de transport īn comun ale Societăţii  Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău persoanelor fără venituri īn vārstă de minim 60 de ani, cu domiciliul sau reşedinţa īn municipiul Buzău, īn baza unei legitimaţii de călătorie emisă de societatea transportatoare.

Art.2.- Acoperirea financiară a costurilor călătoriilor persoanelor care beneficiază de gratuitate potrivit prezentei hotărāri se asigură prin subvenţe de la bugetul local, prevăzută pentru activitatea de transport aprobată prin bugetul municipiului.        

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Corpului de Control Comercial, Autorizare Liberă Iniţiativă şi Transporturi Locale, Serviciului Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Societatea Comercială " Trans-Bus " S.A. Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Costel Topcian

 

CONTRASEMNEAZĂ;

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

 

Buzău, 30 octombrie 2008

Nr. 280

 

 

Hotărārea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi  - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie.