ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2009 în municipiul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  30.526/2008, prin care se propune aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2009 în municipiul Buzău;

- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.– Pentru anul fiscal 2009 se menţin nivelurile stabilite prin Hotărârea nr. 185/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 205/2006 şi Hotărârea nr. 280/2007, pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor prevăzute în mod expres în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Se menţine delimitarea zonelor din intravilanul municipiului aprobată prin Hotărârea nr. 100/2002 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren, precum şi bonificaţia maximă prevăzută în Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2009, a impozitului/taxei pe clădiri, pe terenuri şi pe mijlocele de transport, datorate de contribuabili pentru întregul an fiscal 2009.

În afara facilităţilor fiscale prevăzute în mod expres de lege, facilităţile fiscale acordate în anul 2009 de Consiliul Local al Municipiului Buzău în conformitate cu prevederile art. 286 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrală din prezenta hotărâre.

Art.2.– Persoanele fizice şi juridice autorizate care ocupă temporar şi sub orice formă, pe baza aprobărilor legale, terenuri proprietate publică sau privată a municipilui, datorează în anul fiscal 2009, în funcţie de suprafaţa terenului ocupat, următoarele taxe :

 

-lei / zi / m.p.-

a)       construcţii provizorii cu destinaţie comercială sau prestări de servicii

1,40

b)       construcţii provizorii cu destinaţie comercială situate pe terenurile unităţilor de învăţământ, cu vânzare la stradă

1,30

c)       construcţiile provizorii cu destinaţie comercială situate pe terenurile unităţilor de învătământ, cu vânzare în incintă

0,90

d)       construcţii provizorii pentru vânzarea ziarelor, revistelor, cărţilor şi publicaţiilor

0,80

e)       terase provizorii în faţa unităţilor de alimentaţie publică în perioada  01 aprilie – 31 octombrie 2009

1,30

f)         panouri, bannere amplasate pe stâlpi ai reţelei electrice şi alte corpuri de publicitate şi reclamă amplasate provizoriu

1,30

g)       alei de acces la spaţii comerciale şi prestări de servicii sau sedii de firmă, fără utilizarea spaţiilor verzi

0,60

h)       materiale diverse depozitate provizoriu în faţa imobilului (cu excepţia organizărilor de şantier sau punctele de lucru )

1,30

 

Art.3.– Prevederile art. 2 din prezenta hotărâre nu se aplică terenurilor aflate în capitolul social sau concesionate societăţilor comerciale "Compania de Apă" S.A., "Prestcom Serv" S.A.,  "Trans- Bus" S.A. şi "Pieţe Târguri şi Oboare" S.A. Buzău sau terenurilor date în folosinţă gratuită şi temporară Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, societăţi pentru care consiliile de administraţie vor stabili tarife proprii. 

Art.4.– Ocuparea temporară a terenurilor proprietate publică sau privată prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre, prin amplasarea de chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere sau obiecte de mobilier urban, astfel cum sunt definite prin Hotărârea Guvernului nr. 584/2001, cu excepţia suprafeţelor din faţa unităţilor de alimentaţie publică ( terase provizorii în perioada 01 aprilie – 31 octombrie 2009 ), a aleilor de acces la spaţiile comerciale şi de prestări servicii sau sediile de firmă, precum şi a terenurilor care se utilizează pentru depozitarea justificată a materialelor diverse în faţa imobilului se face după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a certificatelor de urbanism solicitate de persoanele fizice şi juridice interesate şi, după caz, a planurilor urbanistice de detaliu ( la care se vor anexa acordurile şi avizele prevăzute de lege), documentaţii de urbanism realizate şi/sau obţinute pe risc şi cheltuială proprie, precum şi adjudecarea folosinţei temporare a terenurilor prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile prevăzute de lege.

Pentru amplasarea panourilor de publicitate, cu excepţia panourilor tip L.C.D., pe terenurile situate în intrevilan, aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului, nu se eliberează autorizaţii.

Contribuabilii care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia să depună o declaraţie anuală la Direcţia Economică în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal sau de la amplasarea corpului de reclamă şi publicitate.

Art.5.- Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute la art. 2, lit. a), d), e), f), g) şi h) , precum şi redevenţele stabilite prin contractele de concesiune existente în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, actualizate anual în funcţie de rata inflaţiei, se fac venit la bugetul local şi se încasează de către serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei Economice. 

Taxele pentru folosirea locurilor publice prevăzute la art. 2, lit. b) şi c) se încasează de către centrele financiare la care sunt arondate unităţile de învăţământ din municipiul Buzău şi se utilizează în regim extrabugetar de către fiecare unitate de învăţământ în parte.

Plata de către contribuabili a taxelor pentru utilizarea locurilor publice se face anticipat în situaţia în care perioada de utilizare a locurilor publice este mai mică de o lună şi lunar în cazul în care perioada de utilizare a locurilor publice este mai mare de o lună.

Art.6.- Taxele pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii prevăzute de art. 2 din prezenta hotărâre nu îi exenorează pe contribuabili de plata impozitului/taxei pe clădiri şi terenuri libere stabilit/ă în condiţiile prevăzute de Hotărârea nr. 185/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 205/2006 şi Hotărârea nr. 280/2007.

Art.7.– Pentru ocuparea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului Buzău fără perfectarea acordurilor de folosinţă temporară şi lipsa de folosinţă a acestor terenuri, persoanele fizice sau juridice în cauză vor fi sancţionate contravenţional conform Hotărârii nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău şi vor fi obligate, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, la plata unei despăgubiri către bugetul local în sumă de 18,00 lei/m.p./zi.

Art.8.- Nivelul taxelor speciale, stabilite în sume fixe prin diferite hotărâri adoptate în anii anteriori de către Consiliul Local al Municipiului Buzău se indexează, în funcţie cu rata prognozată a inflaţiei, după cum urmează:

 

A.- Taxe stabilite prin Hotărârea nr. 3/1994, cu modificările ulterioare:

a)       taxa pentru ocuparea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului cu garaje (construcţii provizorii)

9,00 lei/m.p./an

b)       taxa pentru folosirea anuală a terenurilor pentru agricultură

1,40 lei/m.p./an

c)       taxa pentru verificarea în arhivă a situaţiei juridice a terenurilor din intravilan, în vederea atribuirii acestora în proprietate conform prevederilor  art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulteriare, precum şi eliberării actului administrativ care atestă dreptul de proprietate

20,00 lei

 

B.- Taxa stabilită conform art. 8 din Metodologia executării lucrărilor tehnico- edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi, aprobată prin Hotărârea nr. 51/1995, cu modificările ulterioare:

-         taxa unică pentru eliberarea agrementului

200,00 lei

-         taxa pentru viza anuală a agementului

120,00 lei

-         taxa pentru modificarea sau completarea agrementului

63,00 lei

 

C.- Taxele stabilite prin Hotărârea nr. 25/1996 pentru limitarea accesului cu autovehicule în parcul "Crîng", cu modificările ulterioare:

-      pentru accesul cu autovehicule proprietatea persoanelor fizice

5,50 lei/ acces

-      pentru accesul cu autovehicule proprietatea persoanelor juridice

7,50 lei/ acces

-      pentru accesul cu autovehicule în vederea aprovizionării unităţilor de alimentaţie publică existente

200,00 lei/ lună

-      pentru eliberarea permisului de liberă trecere

30,00 lei/ lună

 

Taxele prevăzute la pct. C din prezentul articol se încasează de Societatea Comercială "Urbis –Serv" S.R.L. Buzău, din veniturile lunare realizate un procent de 30% făcându-se venit la bugetul local.

 

D.– Taxa stabilită prin Hotărârea nr. 65/1996 pentru ocuparea temporară a locurilor publice în vederea organizărilor de şantier sau punctelor de lucru, cu modificările ulterioare:

2,00 lei/ m.p./zi

 

E.- Hotărârea nr. 49/2000 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea activităţii de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Buzău:

-          taxa pentru eliberarea autorizaţiei de traseu

1.400,00 lei

 

-          taxa pentru viza trimestrială a autorizaţiei de traseu

1.400,00 lei

 

-          taxa pentru eliberarea autorizaţiei de traseu după suspendare

700,00 lei

 

-          taxa pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de traseu

75,00 lei

 

-          taxa pentru eliberarea siglei de traseu

38,00 lei

 

 

F.- Hotărârea nr. 98/2002 privind stabilirea taxei speciale pentru emiterea acordului unic al Comisiei de acorduri unice, cu modificările ulterioare = 25% din totalul taxelor stabilite pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism

 

G.- Hotărârea nr. 99/2002 privind stabilirea cuantumului taxei pentru revendicarea sau adopţia câinilor  fără stăpân, modificată prin Hotărârea nr. 81/2005, cu modificările ulterioare:

-      taxa pentru revendicarea sau adopţia unui mascul

50,00 lei

 

-      taxa pentru revendicarea sau adopţia unei femele

70,00 lei

 

 

H. Art. 3 din Hotărârea nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru autovehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău, cu modificările şi completările ulterioare:

-      pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone pentru circulaţia pe strada Cuză Vodă

60,00 lei/zi

562,00 lei/an

-      pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 12,0 tone pentru circulaţia pe străzile prevăzute în hotărâre

86,00 lei/zi

1.125,00 lei/an

-      pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 12,0 tone şi 16,0 tone pentru circulaţia pe străzile prevăzute în hotărâre

115,00 lei/zi

2.250,00 lei/an

-      pentru vehiculele cu gabarit depăşit şi cele care transportă mărfuri şi produse periculoase pentru circulaţia pe străzile prevăzute în hotărâre

282,00 lei/zi

2.810,00 lei/an

 

I.- Art. 51 din Hotărârea nr. 72/2008 privind reglementarea activităţilor de transport public în regim de taxi sau de închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul  Buzău:

a)       eliberarea şi vizarea autorizaţie de transport în regim de taxi

550 lei;

 

b)       eliberarea şi vizarea autorizaţie de transport în regim de închiriere

325 lei

 

c)       eliberarea şi vizarea autorizaţiei de dispecerat

325 lei

 

d)       eliberarea autorizaţiei de taxi şi copiilor conforme

325 lei

 

e)       eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor de transport, autorizaţiilor taxi, a copiilor conforme şi a autorizaţiei de dispecerat

110 lei

 

 

J.- Hotărârea nr. 147/2005 privind stabilirea taxei speciale pentru parcarea autoturismelor în parcările publice din municipiul Buzău, cu modifările ulterioare:

1,50 lei

 

K.-Hotărârea nr. 4/2006 privind stabilirea unor taxe speciale pentru finanţarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările ulterioare:

-      taxa pentru eliberarea sau prelungirea cărţilor de identitate, inclusiv a celor provizorii

3,50 lei

-      taxa pentru înscrierea menţiunilor privind schimbarea reşedinţei

3,50 lei

-      taxa pentru eliberarea unor noi cărţi de identitate în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

7,00 lei

-      taxa pentru înregistrarea cererilor persoanelor fizice sau juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

2,00 lei

 

L.- Hotărârea nr. 131/2007 privind organizarea păşunatului pe păşunile şi terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău, cu modificările ulterioare:

-      taxa de păşunat pentru bovine şi cabaline adulte

29,00 lei/cap

 

-      taxa de păşunat pentru tineret bovin şi cabalin 1-2 ani

17,00 lei/cap

 

-      taxa de păşunat pentru ovine şi caprine peste 1 an

12,00 lei/cap

 

-      taxa de păşunat pentru tineret ovin şi caprin sub 1 an

6,50 lei/cap

 

-      taxa anuală de stabulaţie

2,00 lei/m.p

 

 

Art.9.- Calcularea cumulată a nivelurilor taxelor prevăzute în prezenta hotărâre se face prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 0,50 lei se majorează la 1,00 leu.

Art.10.- Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2008, mai mici sau egale cu suma de 10 lei, se anulează.

Art.11.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art.12.- Prezenta hotărâre se comunică instituţiei Prefectului judeţului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică în condiţiile prevăzute de lege prin grija secretarului municipiului Buzău.

Art.13.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate, societăţile comerciale "Compania de Apă " S.A., "Prestcom Serv " S.A, "Trans-Bus" S.A.,  "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. şi "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, precum şi centrele financiare la care sunt arondate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

consilier Costel Topcian

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 27 noiembrie 2008

Nr. 299

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.

 

 

 

A N E X A

la Hotărârea nr. 299 din 27 noiembrie 2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

FACILITĂŢI FISCALE

acordate de Consiliul Local al Municipiului Buzău persoanelor fizice şi juridice în anul 2009

 

 

În afara scutirilor şi facilităţilor prevăzute în mod expres de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Buzău acordă pentru anul fiscal 2009 următoarele scutiri şi facilităţi fiscale:

 

1.- FACILITĂŢI PENTRU PERSOANELE FIZICE

 

Facilităţile fiscale acordate sunt următoarele:

a)       scutirea impozitului pe clădiri şi impozitul pentru terenul de la adresa de domiciliu pentru terenul de la adresa de domiciliu pentru copii orfani de ambii părinţi, în vârstă de până la 18 ani, sau până la 25 de ani dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ;

b)       scutirea impozitului pe clădiri şi impozitul pentru terenul de la adresa de domiciliu pentru contribuabilii care deţin titlu de " Cetăţean de onoare al municipiului Buzău" şi "Omul Anului";

c)       scutirea impozitului pe clădiri şi impozitului pentru terenul de la adresa de  domiciliu al contribuabililor persoane fizice,  în următoarele situaţii:

-          în cazul persoanelor ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară;

-          în cazul persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din indemnizaţia de şomaj;

-          în cazul persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate în ajutor social;

d)       scutirea la plata majorărilor de întârziere evidenţiate la data de 31 decembrie 2008 pentru persoanele ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social, cu obligaţia achitării integrale a creanţelor fiscale principale restante.

În cazul în care contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutire de impozit pe clădiri şi impozitul pentru teren, dar care deţin locuinţa şi terenul aferent acesteia în indiviziune cu alte persoane fizice, scutirea se calculează în mod proporţional cu cota - parte indiviză deţinută în proprietate.

Scutirea sau reducerea de impozit se acordă persoanelor în cauză pe baza cererii acestora, după verificarea fiscală efectuată de inspectorul de sector, sub semnătura şi responsabilitatea acestuia, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilii prezintă actele care atestă situaţia respectivă. Copiile actelor anexate la cerere rămân ca documente oficiale la Direcţia Economică.

În situaţiile în care cu ocazia verificării se constată că soţul/soţia şi copii minori ai acestora mai deţin în proprietate altă locuinţă sau cote - părţi indivize împreună cu alţi moştenitori, scutirea pentru locuinţă şi terenul aferent acesteia nu se acordă. Nu se acordă scutire şi în situaţiile în care se constată că contribuabilii realizează venituri suplimentare faţă de cele declarate pe bază de documente.

Contribuabilii care nu îşi achită integral impozitele şi taxele restante datorate bugetului local nu vor beneficia de facilităţile fiscale prevăzute în prezenta anexă. 

 

2.- FACLITĂŢI PENTRU PERSOANELE JURIDICE

 

Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi terenurile aferente deţinite de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.

Pentru celelalte persoane juridice, Consiliul Local al Municipiului Buzău poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în condiţiile prevăzute de art. 286, alin. (6) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Scutirile şi facilităţile fiscale, prevăzute în mod expres de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în prezenta anexă se aprobă de către:

-          directorul executiv sau directorul executiv adjunct din cadrul Direcţiei Economice, în cazul scutirilor şi facilităţilor fiscale prevăzute în mod expres de lege;

-          primarul municipiului Buzău, în cazul facilităţilor fiscale acordate persoanelor juridice conform art. 285, alin. (2) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

-          Consiliul Local al Municipiului Buzău, în cazul scutirilor prevăzute de art. 286, alin. (4) şi alin. (6) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.