ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Â R E

privind ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare - epurare şi canalizare pluvială, precum şi a tarifelor la canalizare – epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 80/CLM/2008, prin care se propune ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare şi canalizare pluvială, precum şi a tarifelor la canalizare–epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi; 

- Hotărârea nr. 43 din 04 decembrie 2008 a consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile art. 34, alin. (5) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;

- prevederile art. 17, alin. (1) din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate prin Ordinul nr. 65/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

- avizul nr. 5.705 din 04 decembrie 2008 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile  Comunitare de Utilităţi Publice.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d), alin. (4), lit. f) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45 alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.- Se aprobă ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare – epurare şi canalizare pluvială, precum şi canalizare – epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi în vederea respectării princi-piului "poluatorul plăteşte", după cum urmează:

 

 

Preţ/tarif pentru populaţie

Preţ/tarif pentru rest utilizatori

 

lei/mc

lei/mc

Apă potabilă

2.68

2,25

Canalizare - epurare

0,86

0,72

Canalizare pluvială

-

0,38

Canalizare – epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi din grupa I de risc

-

0,32

Canalizare – epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi din grupa II de risc

-

0,40

 

Art.2.- Pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi tariful de canalizare-epurare se va determina prin însumarea tarifului de canalizare-epurare aprobat pentru agenţii economici nemonitorizaţi la care se va adăuga tariful de canalizare-epurare ape uzate prevăzut mai sus, aplicabil pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi potrivit grupei de risc.

Art.3.- Preţurile la apă potabilă şi tarifele la canalizare - epurare pentru populaţie conţin T.V.A. în cota de 19%, iar pentru restul consumatorilor nu conţin T.V.A.

Tarifele la canalizare-pluvială şi tarifele la canalizare-epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi nu conţin T.V.A. în cotă de 19%.

Art.4.- Prezenta hotărâre se aplică de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Buzău începând cu data de 01 ianuarie 2009, dată la care hotărârile nr. 145/2008 şi respectiv nr. 182/2008 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău îşi încetează aplicabilitatea.

Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţia Publică Locală şi Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Cornel Diaconiţă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 23 decembrie 2008

Nr. 326

 

Hotărârea a fost adoptată cu  23 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie