ROMĀNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZAU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind completarea Hotărārii nr. 18/2008 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea  domeniului public şi privat al municipiului Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. S/376/2008, prin care se propune completarea Hotărārii nr. 18/2008 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău;

- raportul Serviciului Gospodărie Comunală şi Protecţia Mediului, precum şi avizele comisilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.           

Īn temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-16), art. 45, alin. (3), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.I.- Hotărārea nr. 18/2008 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea dome-niului public şi privat al municipiului Buzău se completează după cum urmează:

1.- Articolul 3 se completează cu o nouă literă, litera ll, avānd următorul cuprins:

"11) expunerea autoturismelor pe domeniul public al municipiului, īn scopul īnstrăinării către alte persoane fizice sau juridice, mai mult de 24 ore din momentul primei constatări;"

2.- Articolul 9 se completează cu o nouă literă, litera e, avānd următorul cuprins :

"e) ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi."

Art.II.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

consilier Cornel Diaconiţă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Ştefan Nedelcu

 

Buzău, 23 decembrie 2008

Nr. 327

 

Hotărārea a fost adoptată cu  23 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie