ROMANIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Ā R E

pentru modificarea Hotărārii nr. 280/2007 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile  īn anul fiscal 2008 īn municipiul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, īntrunit īn şedinţă ordinară;

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, īnregistrată sub nr. 13/CLM/2008, prin care se propune modificarea literei J) a articolului 8 din Hotărārea nr. 280/2007 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile īn anul fiscal 2008 īn municipiul Buzău, īncepānd cu data de 01 martie 2008;

- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisie pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1.- Litera J) a articolului 8 din Hotărārea nr. 280/2007 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile īn anul fiscal 2008 īn municipiul Buzău se modifică şi va avea următorul cuprins:

"J.- Hotărārea nr. 147/2005 privind stabilirea taxei speciale pentru parcarea autoturismelor īn parcările publice din municipiul Buzău  = 1,00 leu"

Art.2.- Prevederile prezentei hotărāri se aplică īncepānd cu data de 01 martie 2008.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, precum şi Societatea Comercială "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău vor aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri. 

 

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,

consilier Victor-Stefan Ioniţă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 28 februarie 2008

Nr. 51

 

Hotărārea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi īmpotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri īn funcţie