ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social şi Centrului de Zi "Phoenix"

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară :

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 1.472/2008, prin care se propune aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social şi Centrului de Zi "Phoenix"   începând cu 01 martie 2008;

- raportul nr. 768/2008 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico – financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială.

În temeiul art.36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit.a-2), art. 49, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.– Se aprobă majorarea la suma de 7,50 lei/zi/persoană a cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social şi Centrului de Zi " Phoenix " .

Art.2.– Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 martie 2008.

Art.3.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău şi Cantinei de Ajutor Social Buzău, Serviciului Buget, Venituri şi Cheltuieli şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Victor-Stefan Ioniţă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

Ştefan Nedelcu

 

 

Buzău, 28 februarie 2008   

Nr.52

 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi -abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie