ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

- CONSILIUL LOCAL -

 

 

H O T Ă R Â R E

privind reglementarea activităţilor de transport public în regim de taxi sau de închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 1.665/2008, prin care se propune reglementarea activităţilor de transport public în regim de taxi sau de închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul  Buzău;

- raportul Corpului de Control Comercial, Autorizare Liberă Iniţiativă, Transporturi Locale, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, patrimoniu şi agricultură a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative;

- prevederile Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul nr. 207/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

- prevederile Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, aprobate prin Ordinul nr. 243/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul consultativ nr. 2 din 12 februarie 2008 al Camerei Taximetriştilor din judeţul Buzău;

- adresa nr. 1.647.014 din 04 martie 2008 a Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Buzău;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45 alin. (1), art. 49 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea pentru o perioadă de 5 ani, a unui număr maxim de 500 de autorizaţii taxi, eliberate în condiţiile legii, pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane în regim de taxi, corespunzătoare numărului de 142.825 locuitori ai municipiului Buzău, comunicat Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Buzău.

(2) Termenul de 5 ani prevăzut la alin. (1) curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

(3) Numărul de autorizaţii taxi poate fi modificat ca urmare a unui studiu de specialitate realizat la iniţiativa administraţiei publice locale.

(4) Mărirea numărului de autorizaţii taxi în condiţiile alin.(3) se face numai cu acordul Camerei Taximetriştilor din judeţul Buzău şi a altor asociaţii profesionale reprezentative.

(5) Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Buzău, licenţiată cu Autorizaţia nr. 1 / 03.12.2007 de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, va preschimba în mod gratuit, până la 31.03.2008 inclusiv, toate autorizaţiile taxi rămase valabile după verificarea conformităţii acestora potrivit prevederilor legale.

(6) Atribuirea de autorizaţii taxi noi după 31.03.2008 se face până la numărul maxim stabilit potrivit alin. (1), iar ulterior numai prin disponibilizare în condiţiile legii.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare a activităţilor de transport persoane în regim de taxi, de transport bunuri / mărfuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere, precum şi de dispecerat în municipiul Buzău, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. Se aprobă Contractul - cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini pentru efectuarea activităţii de transport în regim de taxi, prevăzut în anexa nr. 3.

Art.5. Se aprobă locurile de aşteptare a clienţilor utilizate de autovehiculele care desfăşoară activitatea de transport persoane/mărfuri în regim de taxi, prevăzute în anexa nr. 4.

Art.6.  Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la cunoştinţă publică în condiţiile prevăzute de lege, dată la care Hotărârea nr. 189/2003,  lit. I) a art. 8 din Hotărârea nr. 280/2007 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi orice altă dispoziţie contrară se abrogă.

 (2) Prevederile art. 1, alin. (5) se aplică începând cu data adoptării hotărârii.

Art.8. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Autorităţii de autorizare din cadrul Corpului de Control Comercial, Autorizare Liberă Iniţiativă, Transporturi Locale, Direcţiei Economice, Direcţiei Poliţiei Comunitare a Municipiului Buzău  şi Compartimentului Audit Public Intern, cu sprijinul Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Buzău, va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI,

consilier Victor-Stefan Ioniţă

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ştefan Nedelcu

 

Buzău, 17 martie 2008    

Nr. 72

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru, ___voturi împotrivă şi ____abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie.

 

********************

 

ANEXA Nr. 1

la Hotărârea nr.72  din 17  martie 2008

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

R E G U L A M E N T

privind activităţile de transport persoane în regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri în regim de taxi, de transport în regim de închiriere şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău

 

 

Capitolul I. DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1. Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea şi coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de autoritatea de autorizare.

Art. 2. Transportul în regim de taxi şi transportul în regim de închiriere se realizează numai de către transportatori autorizaţi, cu autovehicule deţinute cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

Art. 3. In sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) transportator autorizat - persoană fizică, asociaţie familială sau persoană juridică înregistrate la Oficiul Registrul Comerţului, care deţine autorizaţie de transport privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în condiţiile legii;

b) taximetrist - conducător auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi în condiţiile prevăzute de lege;

c) autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizaţia de transport - autorizaţie eliberată în condiţiile legii de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv şi poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz;

d) autorizaţie taxi - copie conformă a autorizaţiei de transport în regim de taxi, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deţinut de acesta cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

e) taxi - autovehicul din categoria autoturisme, cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehicul de transport de mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depăşeşte 3,5 tone, care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

f) aparat de taxat - aparat cu funcţii metrologice şi fiscale, compus dintr-un taximetru şi un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculează şi afişează preţul de plată, emite un bon client la sfărşitul cursei şi memorează datele privind activitatea taxiului, în scopul supravegherii sale fiscale; aparatul de taxat trebuie să emită şi alte documente, conform legii;

g) bon client - bonul fiscal privind preţul transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizării cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul document justificativ pe baza căruia taximetristul încasează şi clientul achită plata prestaţiei respective;

h) lampă taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care, pe laturile faţă şi spate, alături de înscrisul central TAXI, conţine lămpi care indică poziţia «Liber» sau «Ocupat» a taxiului şi care trebuie să fie vizibile de la o distanţă de minimum 100 de metri;

i) loc de aşteptare a clienţilor - spaţiu special amenajat şi semnalizat corespunzător de către autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul Serviciului Poliţiei Rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staţionarea taxiurilor în aşteptare în poziţia «Liber»;

j) RENT CAR - activităţile care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât şi serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;

k) Autoritate de autorizare – serviciul sau compartiment în cadrul autorităţii administraţiei publice locale care evaluaează îndeplinirea cerinţelor în vederea acordării/respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport.

 

Capitolul II. EFECTUAREA SERVICIULUI DE

TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN REGIM DE TAXI

 

Art. 4. (1) Transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Buzău, se execută de către transportatori autorizaţi numai în baza autorizaţiei de transport în regim de taxi, valabilă, emisă de Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Buzău.

(2) Transportatorii autorizaţi au obligaţia să efectueze activitatea de taximetrie doar cu autovehicule pentru care li s-a eliberat autorizaţie de taxi, în baza autorizaţiei de transport emisă în condiţiile art. 11 din prezentul regulament.

Art. 5. (1) În raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situaţii:

a) permanent, în interiorul municipiului Buzău, la cererea clientului;

b) ocazional, între municipiul Buzău şi alte localităţi sau puncte de interes, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligaţia revenirii taxiului în municipiu după executarea cursei;

Art. 6. (1) Taxiurile au acces în condiţii egale şi nediscriminatorii în locurile de aşteptare a clienţilor, în limita locurilor prestabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău.

(2) Accesul în locurile de aşteptare a clienţilor poate fi gratuit sau Consiliul Local al Municipiului Buzău poate institui o taxă generală, plătită de fiecare taxi autorizat.

(3) În lipsa locurilor de aşteptare a clienţilor, taxiurile pot staţiona numai în locurile permise pentru celelalte autovehicule.

(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri şi circula în regim special în zone unde circulaţia este restricţionată, fără a afecta siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

(5) În locurile de aşteptare, taxiurile vor fi angajate de către clienţi după principiul «primul sosit, primul plecat».

(6) Se interzice staţionarea taxiurilor în locurile de aşteptare a clienţilor situate în altă localitate decât localitatea de autorizare care a emis autorizaţiile taxi ale acestora.

(7) Este interzis ca un transportator autorizat în regim de taxi să deţină poziţia de monopol într-o staţie de aşteptare a clienţilor care are caracterul unui loc public.

Art. 7. Autovehiculele autorizate să execute activitatea de taximetrie vor avea următoarele însemne, înscrisuri, elemente de caroserie şi dotări:

a) Linia mediană orizontală a caroseriei, imediat sub nivelul geamului, va fi marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah, de culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 3 x 3 cm şi 5 x 5 cm la celelalte vehicule;

b) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia va avea culoarea galbenă;

c) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe faţă şi spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru şi care conţine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificaţie, văzute din faţă, este următoarea:

- în stânga, o lampă de culoare roşie care, atunci când este aprinsă, indică poziţia «Ocupat» a taxiului, respectiv există comandă client şi prestaţia se tarifează;

- în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică poziţia «Liber» a taxiului, respectiv nu există comandă client;

d) Lampa taxi va fi montată pe un suport metalic perpendicular pe cupola taxiului.

e) În cazul taxiurilor aparţinând transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât pe părţile laterale, opţional, să se poată înscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi care îl deserveşte.

f) Modelul lămpii taxi va fi omologat de R.A.R.

g) Pe portierele din faţă ale taxiului, imediat sub banda tip şah, se aplică înscrisuri privind valorile tarifelor de distanţă (lei/km), practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte, astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri;

h) Ecusoanele aplicate pe portierele din spate ale autovehiculului vor conţine, în mod obligatoriu, înscrisurile prevăzute la art. 11, alin. (7) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament, stabilit ca model unic la nivelul muncipiului Buzău;

i) Staţie emisie-recepţie;

j) Aparat de taxat fiscalizat.

Art. 8. Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului sau pe caseta taxi care reprezintă publicitate pentru terţi nu pot fi realizate şi menţinute fără avizul administraţiei publice locale şi nu vor putea fi admise dacă afectează înscrisurile şi însemnele de pe taxi prevăzute de prezentul regulament.

Art. 9. În cazul în care taxiul este folosit în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, lampa taxi va fi scoasă de pe cupola autovehiculului.

Art. 10. Autorizaţia de transport se eliberează de către Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Buzău pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza emiterii.

Art. 11. Autorizaţia de transport în regim de taxi se eliberează transportatorilor care au sediul sau domiciliul, după caz, în municipiul Buzău, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport;

b) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz;

c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:

-          copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;

-          copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;

d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să rezulte că aceasta:

-          nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;

-          nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;

-          nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;

2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile legii. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;

3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;

4. declaraţie pe propria răspundere, în original, privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;

e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:

1. declaraţie pe propria răspundere, în original, a transportatorului că deţine spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;

2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport.

f) certificat de atestare fiscală că nu are debite la bugetul local al municipiului Buzău.

Art. 12. 0rice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată Autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

Art. 13. (1) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă a autorizaţiei de transport se eliberează de către Autoritatea de autorizare, în limita numărului maxim de locuri aprobate, după depunerea următoarelor documente:

a) autorizaţia de transport - copie;

b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului, din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat, respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing - ­copie;

c) certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român, numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi - copie;

d) declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la care dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat- original;

e) certificat de atestare fiscală că nu are debite la bugetul local al municipiului Buzău - original;

(2) Pentru autovehiculele deţinute în proprietate de către transportatorul autorizat, autorizaţia taxi se atribuie numai pentru acelea care sunt înmatriculate în judeţul Buzău;

(3) Pentru autovehiculele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, autorizaţia taxi se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate acestea;

(4) Autorizaţia taxi se atribuie pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai dacă autoturismele nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei; 

(5) O autorizaţie taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, o singură dată, pentru încă 5 ani, menţinându-se obligatoriu acelaşi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, este deţinut în proprietate sau leasing şi sunt îndeplinite toate cerinţele legale privind prima atribuire;

(6) Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au acelaşi termen de valabilitate cu aceasta. Montarea şi demontarea ecusoanelor pe şi de pe autovehiculele taxi se va face doar de către reprezentanţii autorităţii de autorizare;

(7) Autorizaţia taxi conţine denumirea localităţii de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului, termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizaţiei de transport, numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care este eliberată şi numărul de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit;

(8) Autorizaţia taxi este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat să transmită autorizaţiile taxi, sub orice formă, altui transportator autorizat sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv;

(9) Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de taxi cu un singur autovehicul deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, de către acesta sau de către soţul/soţia acestuia, după caz ;

(10) Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentarii în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat.

Art. 14. (1) Serviciul de transport în regim de taxi se atribuie transportatorilor autorizaţi de către Autoritatea de autorizare prin contract de gestiune încheiat în condiţiile legii.

(2) Odată cu eliberarea autorizaţiilor de transport taxi şi a autorizaţiilor taxi, Autoritatea de autorizare va elibera şi contractele de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi, care se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a valabilităţii autorizaţiilor taxi , dar nu mai mult de 5 ani.

(3) Dacă pe parcursul derulării contractului de atribuire transportatorul autorizat obţine alte autorizaţii taxi, acestea vor fi incluse în contract, prin act adiţional, nemodificându-se durata contractului;

(4) După încetarea contractului de atribuire în gestiune, acesta poate fi reînnoit, pe baza deţinerii în continuare a unor autorizaţii taxi, obţinute în condiţiile legii.

(5) Contractul de atribuire în gestiune va conţine prevederile art. 31, alin. 6 din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

(6) Contractul de atribuire în gestiune se reziliază conform prevederile art. 31, alin. 8 din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Art. 15. (1) Transportatorul autorizat va înlocui la cerere, autovehiculul deţinut în proprietate sau leasing, pentru care a obţinut o autorizaţie taxi, cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi condiţii, în următoarele cazuri:

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;

b) autovehiculul a fost casat;

c) autovehiculul a fost înstrăinat;

d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică decât autovehiculul înlocuit şi obţine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplineşte.

(2) În cazul în care transportatorul nu se încadrează în una din condiţiile prevăzute la alin. (1), autorizaţia taxi nu va fi înlocuită;  autorizaţia taxi nu poate fi înlocuită de o altă persoană fizică sau juridică alta decât titularul contractului de leasing;

(3) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin. (1), autoritatea de autorizare va elibera o nouă autorizaţie taxi, precum şi alte ecusoane cu acelaşi număr de ordine.

Art. 16. (1) Autorizaţia taxi se va găsi obligatoriu, în original, la bordul autovehiculului şi este valabilă numai în prezenţa ecusoanelor şi a următoarelor documente, după caz:

a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului, cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;

b) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului în cazul transportului în regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentanţele sale;

c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile care cad în sarcina transportatorului autorizat;

d) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

e) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane;

f) copia buletinului de verificare metrologică a aparatului de taxat;

g) copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deserveşte sau copia autorizaţiei de dispecerat taxi în cazul taxiurilor transportatorilor care au dispecerat propriu;

h) ecusonul transportatorului autorizat ;

i) legitimaţia conducătorului auto, dacă are calitatea de angajat;

j) lista cu tarifele practicate.

(2) Ecusonul transportatorului autorizat, protejat în folie, se afişează la loc vizibil în interiorul autovehiculului şi cuprinde denumirea transportatorului autorizat, deţinător al autorizaţiei taxi respective, numele şi prenumele taximetristului, fotografia, ştampila transportatorului autorizat, semnatura persoanei desemnate şi data emiterii ecusonului. Emiterea ecusonului taximetristului este în sarcina transportatorului autorizat ;

(3) Lista cu tarifele practicate se afişează la loc vizibil în interiorul autovehiculului şi cuprinde denumirea transportatorului autorizat deţinător al autorizaţiei taxi respective, valoarea tarifelor pe timp de zi şi de noapte practicate, respectiv tariful maximal de distanţă (lei/km), tariful orar (de staţionare) (lei/oră), tarif de pornire (lei), data emiterii, ştampila Autoritatii de autorizare, care are caracter de viză de conformitate, ştampila transportatorului autorizat şi semnătura persoanei desemnate. Lista tarifelor practicate se întocmeşte de către transportatorul autorizat şi se înlocuieşte de către acesta ori de câte ori cel puţin unul din tarife se modifică. Listele tarifelor se depun pentru vizare şi verificare a conformităţii la Autoritatea de autorizare şi în cazul modificării tarifului maximal de distanţă, care nu poate depăşi 2,5 lei/km;

(4) Lipsa, la controlul efectuat de autorităţile abilitate, a unuia sau ambelor ecusoane de pe portiere, precum şi folosirea acestora cu sigiliile deteriorate sau a unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), impune reţinerea autorizaţiei taxi, măsură care se va comunica imediat persoanei desemnată de către reprezentantul autorităţii care realizează controlul, până când se face dovada existenţei şi valabilităţii documentelor respective.

Art. 17. Autorizaţia de transport va fi retrasă în următoarele situaţii:

a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care stau la baza menţinerii valabilităţii acesteia, ori acordarea sau vizarea autorizaţiei a fost realizată pe bază de documente ori de declaraţii false;

b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităţilor serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive;

d) transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

e) transportatorul autorizat foloseşte în activitatea de taximetrie autovehicule pentru care autorizaţiile taxi au fost retrase sau suspendate;

f) la cerere.

Art. 18. Retragerea autorizaţiei de transport în regim de taxi se face prin dispoziţia Primarului municipiului Buzău, la propunerea Autorităţii de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi atribuite pe baza autorizaţiei respective.

Art. 19. Autorizaţia taxi va fi suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri:

a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile atribuirii acesteia;

b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice a autovehiculului;

c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală;

d) au fost săvârşite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranţa serviciului, calitatea şi continuitatea serviciului sau protecţia clientului şi a mediului;

e) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător;

f) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului de înscrisuri, însemne sau accesorii, altele decât cele stabilite prin prezentul regulament şi nevizate de autoritatea de autorizare;

g) când autovehiculele care execută servicii de transport în regim de taxi utilizează însemnele sau dotările specifice ale autovehiculelor care execută serviciul de transport în regim de închiriere;

h) necomunicarea în scris a oricaror modificări a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport în maxim 30 de zile de la data modificărilor respective;

i) transportatorul autorizat nu deţine contract valabil de dispecerizare încheiat în condiţiile legii;

j) lipsa de pe autovehicul a informaţiilor privind tarifele de transport aplicate;

k) lipsa de pe autovehicul a benzii duble de carouri tip şah, sub linia mediană orizontală a caroseriei prevăzută la art. 7, lit a);

1) lipsa culorii galbene a caroseriei autovehiculului. 

Art. 20. Suspendarea autorizaţiei taxi se face prin dispoziţia Primarului municipiului Buzău, la propunerea Autoritătăţii de autorizare şi are drept consecinţă retragerea autovehiculului taxi din activitate pe perioada suspendării.

Art. 21. Autorizaţia taxi va fi retrasă în următoarele cazuri:

a) în cazul imposibilităţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau valabilităţii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele pentru care a fost retinută autorizaţia, în maximum 30 de zile de la reţinerea acesteia;

b) în cazul retragerii autorizaţiei de transport ;

c) a fost obţinută sau vizată pe baza unor documente ori declaraţii false;

d) dacă a fost reţinută de două ori în 12 luni consecutive;

e) dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau parţial, faţă de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni dintr-un an, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse;

f) autorizaţia de transport, autorizaţia taxi şi/sau ecusonele, după caz, au fost încredinţate sau utilizate de alt autovehicul decât pentru cel căruia i-au fost atribuite;

g) încredinţarea de către transportatorul autorizat - persoana fizică - a autovehiculului în vederea efectuării activităţii de taximetrie altor persoane, care nu sunt autorizate pe autovehiculul respectiv;

h) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care autorizaţia taxi este reţinută sau suspendată;

i) dacă deţinătorul legal al autorizaţiei foloseşte pe autovehiculul taxi aparat de taxat nefiscalizat;

j) în cazul în care conducătorul auto nu deţine atestat profesional sau atestatul obţinut are valabilitatea depăşită sau nu are calitatea de angajat ca taximetrist cu contract de muncă;

k) dacă deţinătorul legal al autorizaţiei foloseşte pe autovehiculul taxi alte aparate de taxat, neomologate;

1) transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza menţinerii valabilităţii autorizaţiei;

m) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

n) dacă în termen de maximum 15 zile de la eliberarea autorizatiei taxi transportatorul autorizat nu prezintă dovada fiscalizarii aparatului de taxat;

o) dacă transportatorul autorizat încheie cu terţe persoane fizice sau juridice contracte de subdelegare a serviciului de transport în regim de taxi;

p) la cerere.

Art. 22. Retragerea autorizaţiei taxi se face prin dispoziţia Primarului municipiului Buzău, la propunerea Autorităţii de autorizare şi are drept consecinţă retragerea definitivă a autovehiculului din activitatea de taximetrie.

Art. 23. Dispoziţia primarului de suspendare sau retragere a autorizaţiilor de transport, respectiv a autorizaţiilor taxi, poate fi atacată la instanţa competentă.

Art. 24. Principalele obligaţii ale transportatorilor autorizaţi taxi sunt următoarele:

a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate;

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate şi având însemnele de personalizare şi identificare proprii, stabilite de prezentul regulament;

c) să nu utilizeze ca taximetrişti conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale şi care nu corespund prevederilor Standardului ocupaţional al taximetristului, înregistrând abateri grave în cazierul de conduită profesională;

d) să nu încredinţeze, sub nici o formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociaţie familială;

e) să asigure dispecerizarea activităţii;

f) să asigure clientului şi celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora, pe toată durata transportului;

g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informaţie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa transportului ori a sa personală;

h) să anunţe autoritatea de poliţie, autoritatea fiscală, autoritatea de metrologie şi agenţia service de care depind, în caz de furt sau dispariţie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a staţiei radio de emisie/­recepţie de pe taxi;

i) să înştiinţeze în scris Camera Taximetriştilor din judeţul Buzău asociaţia din care face parte taximetristul, în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

j) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind activitatea de transport desfăşurată;

k) să nu angajeze taximetrişti care nu au fost incluşi în baza de date a Autorităţii de autorizare;

1) să depună documentele pentru vizarea anuală a autorizaţiei de transport şi a autorizaţiilor taxi, cu 10 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii acestora.

Art. 25. Principalele obligaţii ale taximetriştilor sunt următoarele:

a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor Standardului ocupaţional al taximetristului;

b) să deţină atestatul pregătirii profesionale valabil şi să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezentul regulament;

c) să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localităţii şi să respecte solicitările legale ale acestuia;

d) să oprească pe traseu la semnul clientului, când se află în poziţia de operare «Liber», cu excepţia cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau când condiţiile de trafic nu permit această manevră;

e) să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate;

f) să nu pretindă ca plată pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional ori în alte acte antisociale;

h) să anunţe organele de poliţie, în cel mai scurt timp şi cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

i) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau care generează conflicte;

j) să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

1) să asigure integritatea calitativă şi cantitativă a mărfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le însoţeşte pe durata transportului;

m) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

n) să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împutemicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

o) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor;

p) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi cu aparat de taxat defect sau fără a avea sigiliile corespunzătoare;

q) să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul în care îi atenţionează în prealabil că au obligaţia să poarte centura de siguranţă;

r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă;

s) să se supună controlului autorităţilor abilitate şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezentul regulament şi de legislaţia în vigoare;

t) să poarte obligatoriu centura de siguranţă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opţional;

u) să nu utilizeze staţia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea odinii publice;

v) să nu execute curse în afara localităţii de autorizare decât în condiţiile prevăzute la art. 5, lit. b);

x) să nu fumeze şi să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;

y) să menţină linişte, ordinea şi curăţenia în staţiile aprobate, iar în perioada de iarnă să elibereze staţia în vederea intervenţiei utilajelor de deszăpezire;

z) accesul în staţiile de aşteptare călători se va face numai în limita locurilor aprobate.

Art. 26. Principalele obligatii ale clienţilor sunt următoarele:

a) să achite preţul transportului executat;

b) să solicite, să preia şi să păstreze bonul client la coborârea din taxi;

c) să nu plătească serviciile pe care le-a realizat taximetristul decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;

d) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective;

e) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anunţând imediat organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente;

f) să sesizeze Primăria municipiului Buzău şi Filiala Judeţului Buzău a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;

g) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu poartă centura de siguranţă.

Art. 27. Se interzice staţionarea/parcarea altor autovehicule decât taxiurilor în staţiile de aşteptare taxi. 

Art. 28.(1) In cazul disponibilizărilor unor autorizaţii taxi, ajungându-se sub numărul de 500 de autorizaţii, se declanşează procedura de atribuire a acestora, procedură la care au prioritate transportatori autorizaţi înscrişi pe lista de aşteptare.

(2) Prin prioritate acordată transportatorilor autorizaţi înscrişi în listă se înţelege asigurarea numai a acestora a dreptului de a participa în prima procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi respective.

(3) Autorizaţiile taxi rămase neatribuite după prima atribuire prevazută la alin. 2 vor fi atribuite într-o nouă procedură de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat.

(4) Indiferent de ordinea de pe lista de aşteptare, toţi înscrişii au drepturi egale în ceea ce priveşte prioritatea. Prioritatea se acordă numai în raport cu transportatorii autorizaţi neînscrişi în lista de aşteptare.

Art. 29. Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi constă în acordarea de punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute mai jos, pentru fiecare autovehicul precizat în declaraţia pe propria răspundere că este deţinut sau va fi deţinut ca autovehicul nou, utilizat pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi.

Art. 30. Pentru departajarea solicitanţilor se vor acorda puncte, după cum urmează:

A) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei:

-          până la 1 an = 60 puncte; între 1 şi 3 ani =40 puncte; între 3 şi 5 ani = 30 puncte; între 5 şi 10 ani =10 puncte; peste 10 ani = 0 puncte.

B) clasificarea autovehiculelor conform normelor de poluare:

-          peste euro 4 = 60 puncte; euro 4  =40 puncte; euro 3 =20 puncte; euro 2 =10 puncte;  euro 1 şi non euro = 0 puncte.

C) volumul util al porpagajului:

-          peste 500 mc = 20 puncte; între 400 şi 500 mc = 15 puncte; între 300 şi 399 mc  =10 puncte; între 200 şi 299 mc = 5 puncte; sub 200 mc = 0 puncte.

D) tipul instalaţiei de climatizare:

-          cu reglare automată dubluclimatronic = 50 puncte; cu reglare automată – climatoric = 40 puncte; cu reglare manuală = 30 puncte; fără instalaţie de climatizare = 0 puncte.

E) numărul elementelor de protecţie (airbag-uri) :

-          peste 4 airbag-uri = 50 puncte; între 2 şi 4 airbag-uri = 40 puncte; 1 airbag = 10  puncte; nici un aibaerg = 0 puncte.

F) echiparea cu ABS:

-          existent = 10 puncte; inexistent = 0 puncte.

G) vechimea transportatorului în activitatea de transport în regim de  taxi:

-          peste 10 ani = 15 puncte; între 5 şi 10 ani = 10 puncte; între 1 şi 5 ani = 5 puncte;  sub 1 an = 0 puncte.

H) modul de deţinere a autovehiculului:

-          în proprietate = 10 puncte; în baza unui contract de leasing = 5 puncte.

I) posibilitatea achitării contravalorii transportului:

-          cu cardul = 5 puncte; cash = 0 puncte.

J) perete despărţitor între locurile de faţă şi cele din spate:

-          existent = 5 puncte; inexistent = 0 puncte.

K) sistem de monitorizare GPS:

-          existent = 5 puncte; inexistent = 0 puncte.

L) modul de dispecerizare al activităţii:

-          prin dispecereat propriu = 5 puncte; în baza unui contract de prestări - servicii = 0 puncte.

M) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate:

-          peste 12 ore = 20 puncte; între 8 şi 12 ore = 10 puncte; 8 ore = 0 puncte.

Art. 31. În caz de egalitate la punctajul obţinut va fi declarat câştigător transportatorul care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul A (vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei); în cazul în care egalitatea se menţine se trece la următorul criteriu, procedura continuând până la epuizarea criteriilor în vederea departajării transportatorilor.

Art. 32. Un transportator autorizat poate participa la procedura de  atribuire a unei autorizaţii taxi pentru transportul de persoane numai dacă depune la Autoritatea de autorizare următoarele documente:

a) cererea de participare la procedura de atribuire;

b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;

c) declaraţia pe propria răspundere că deţine autovehicule proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor pe care acesta le îndeplineşte sau declaraţia pe propria răsundere că deţine sau va deţine, în termen de maxim 6 luni autovehicule în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;

d) scrisoarea de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare.

e) dacă în termen de 6 luni de la data desfăşurării procedurii de atribuire transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizaţilor taxi pentru autovehiculele declarate deţinute sau că vor fi deţinute în proprietate ori în temeiul unui contrcat de leasing, aceste autorizaţii taxi se retag şi se va reţine corespunzător garanţia depusă.

Art. 33. Atribuirea autorizatiilor taxi se anulează şi nu se mai eliberează în următoarele cazuri :

a) precizările referitoare la autovehicul prezentat în declaraţia pe propria răspundere nu corespund cu realitatea, asigurându-i un punctaj inferior celui obţinut la aplicarea punctajelor pentru criteriile de departajare precizate în declaraţie;

b) dacă în termen de maxim 6 luni de la atribuire, transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.

Art. 34. (1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se anunţă public de către autoritatea de autorizare la sediul Primăriei municipiului Buzău şi în mijloacele media locale cu cel putin 60 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea cererilor de înscriere în procedură.

(2) Anunţul public va cuprinde datele prezentate la art. 18 alin. (2) din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

(3) După data limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi, în termen de 10 zile, Autoritatea de autorizare va analiza cererile şi documentele depuse, va aplica criteriile de departajare şi va stabili transportatorul autorizat căruia i se va atribui autorizaţia respectivă.

(4) Lista cu autorizatiile taxi atribuite va fi făcută publică în maximum 3 zile după finalizarea atribuirii prevăzute la alin. (3);           

(5) În termen de 15 zile de la publicarea listei de la alin. (4) se pot depune contestaţii la sediul Primăriei municipiului Buzău privind deficienţele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor;

Art. 35. Transportatorii autorizaţi care nu au îndeplinit punctajul necesar pentru atribuirea unei autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se consideră înscrisi de drept, la cererea lor, în procedurile de atribuire a următoarelor autorizaţii taxi disponibile din cele stabilite conform prezentei hotărâri.

Art. 36. Conform prevederilor Ordinului nr. 365/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea de autorizare va deţine o bază de date privind activitatea profesională, evidenţa abaterilor de la conduita profesională, a sancţiunilor pentru aceste abateri pentru persoane care au calitatea de persoane desemnate, reprezentând transportatorii autorizaţi, taximetriştii şi alte persoane care desfăşoară activităţi în executarea serviciilor de transport în regim de taxi.

 

Capitolul III. EFECTUAREA SERVICIULUI DE DISPECERAT TAXI

 

Art. 37. (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza municipiului Buzău de către orice persoană juridică, autorizată de Autoritatea de autorizare, în condiţiile legii.

(2) Autorizaţia de dispecerat taxi se obţine în baza următoarelor documente:

a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului;

b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie/recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare;

c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;

d) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu.

(3) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu condiţia vizării acesteia în condiţiile prevăzute de lege, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleaşi condiţii ca la emitere, şi este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a municipiului Buzău;

(4) Activitatea de dispecerat se desfăşoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizaţi care desfăşoară servicii de transport în regim de taxi în municipiul Buzău;

(5) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii autorizaţi trebuie să conţină clauzele prevăzute la art. 37, lit. a), b), c), e), f), g), h) din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

(6) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice sau tarife diferenţiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevăzut în contractul de dispecerizare.

(7) Dispeceratul poate pune la dispoziţia transportatorilor autorizaţi pe care îi deserveşte staţii radio de emisie/recepţie pentru dotarea taxiurilor, pe bază de contract de închiriere, încheiat în condiţii nediscriminatorii.

Art. 38. (1) - Autorizaţia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasă de către emitent în următoarele cazuri:

a) autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;

b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care menţin valabilitatea acesteia;

c) dispeceratul deserveşte taxiuri dotate cu staţii radio neînregistrate în registrul de evidenţă a acestora;

d) dispeceratul deserveşte autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizaţii taxi sau deţin autorizaţii taxi atribuite de autorităţile de autorizare ale altor localităţi;

e) dispeceratul deserveşte autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere;

f) dispeceratul impune transportatorilor autorizaţi deserviţi practicarea unor tarife destinate controlului pieţei şi eliminării concurenţei;

g) la cerere.

Art. 39. Retragerea autorizaţiei de dispecerat taxi se face prin dispoziţia Primarului municipiului Buzău, la propunerea Autorităţii de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de operator dispecer.

Art. 40. Principalele obligatii ale dispeceratelor taxi sunt următoarele:

a) dispeceratul trebuie să ţină un registru special de evidenţă a elementelor de identificare a tuturor staţiilor radio de emisie-recepţie, aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului şi duratei de valabilitate ale autorizaţiei taxi;

b) să comunice, la solicitarea autorităţilor de control abilitate, informaţiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;

c) să nu deservească taxiuri dotate cu staţii radio de emisie/recepţie deţinute ilicit sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;

d) dispeceratele sunt obligate ca în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, la cererea expresă a acestuia, să îl informeze în legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică taxiurile deservite şi să respecte preferinţa clientului;

e) să controleze respectarea de către transportatorii autorizaţi a obligaţiilor ce derivă din prevederile contractelor de dispecerizare încheiate cu aceştia;

f) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizaţi;

g) să nu aplice practici prin care să deţină controlul asupra pieţei taximetriei, să provoace distorsiuni ale concurenţei sau să elimine concurenţa, precum şi practici monopoliste;

h) să dispecerizeze numai transportatorii autorizaţi care desfăşoară serviciul de transport în regim de taxi în  municipiul Buzău;

i) să prezinte până la data de 5 ale fiecărei luni, un tabel nominal cu indicativele şi numerele de înmatriculare ale autovehiculelor taxi deservite, pentru care se asigură dipecerizarea;

j) orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de autorizare a dispeceratelor taxi se comunică, pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată Autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective;

k) să depună documentele pentru vizarea autorizaţiei pentru activitatea de dispecerat taxi cu 10 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii acestora.

 

Capitolul IV. EFECTUAREA SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN REGIM DE INCHIRIERE (RENT CAR)

 

Art. 41. (1) Transportul în regim de închiriere se execută de către transportatori autorizaţi numai în baza autorizaţiei de transport în regim de închiriere, valabilă, emisă de Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Buzău;

(2) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane executat de transportatori autorizaţi, cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei contractate, pe bază de documente fiscale, conform legii. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în municipiul Buzău după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să deţină atestat profesional şi să fie angajat al transportatorului autorizat.

(3) Transportatorul autorizat respectiv poate executa şi serviciul de închiriere de autoturisme fără conducător auto, pe care le pune la dispoziţia clienţilor pe bază de contract.

(4) Serviciul de închiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de către orice operator economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului în condiţiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare emis de acesta şi a copiilor conforme emise de Autoritatea de autorizare;

(5) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, clienţii suportă, în afara contractului, costurile carburanţilor consumaţi, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurării pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.

(6) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, după caz, nu poate închiria autoturismul dacă clientul nu face dovada că deţine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului fără conducător auto se va menţiona expres în contractul de închiriere, care trebuie să conţină şi prevederi privind obligaţiile clientului privind restituirea vehiculului.

(7) Pentru executarea serviciului de transport în regim de închiriere de autoturisme cu conducător auto, la bordul autoturismului trebuie să existe:

a) copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere, care este valabilă în prezenţa următoarelor documente:

-          certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu anexa privind I.T.P. valabilă;

-          asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate pentru riscurile care cad în sarcina transportatorului autorizat;

-          asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

-          certificatul de atestare profesională a conducătorului auto;

b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipată a întregului transport contractat;

c) contractul încheiat între transportatorul autorizat şi client;

d) documentele stabilite conform legislaţiei în vigoare privind circulaţia rutieră;

e) ecusoane aplicate pe parbrize;

(8) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme fără conducător auto, la bordul autoturismului trebuie să existe copia conformă a autorizaţiei de transport, eliberată, la cerere, de către Autoritatea de autorizare pentru o durată de 5 ani. Copia conformă este valabilă în prezenţa următoarelor documente sau însemne, respectiv:

a) certificatul de înmatriculare al autoturismului, cu anexa privind I.T.P. valabilă;

b) asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora pentru riscuri care cad în sarcina transportatorului autorizat;

c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

d) contractul de închiriere al autoturismului şi documentele de plată anticipată a serviciului;

e) ecusoane aplicate pe parbrize;

(9) La efectuarea controlului, în cazul lipsei documentelor sau însemnelor prevăzute la alin (7) şi alin (8) se impune reţinerea copiei conforme a autorizaţiei de transport, după caz, comunicându-se imediat această măsură persoanei desemnate,de către reprezentantul autorităţii care realizează controtrolul, până când se face dovada prezenţei şi valabilităţii documnetelor respective.

(10) Este interzis a se executa transport în regim de închiriere cu autoturisme destinate transportului în regim de taxi; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau staţii radio de emisie/recepţie şi să nu aibă înscrisuri, însemne, dotări şi accesorii stabilite pentru taxiuri, conform legii.

(11) Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere sau în efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme trebuie să aibă ataşate, vizibil, pe colţul stânga jos al parbrizelor, faţă şi spate, câte un ecuson realizat şi eliberat de Autoritatea de autorizare, pentru întreaga perioadă de valabilitate a copiei conforme, conform modelului prezentat în anexa 2 din prezentul regulament;

(12) Transportatorii autorizaţi sau operatorii economici, după caz, sunt obligaţi ca, pe cheltuială proprie, să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, după caz, conducătorului autovehiculului.

Art. 42. (1) Eliberarea autorizatiei de transport în regim de închiriere se face în urma depunerii următoarelor documente:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei în regim de închiriere;

b) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, cu domiciliul, respectiv sediul în municipiul Buzău;

c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:

1.         copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;

2.         copie de pe certificatul de atestare profesională a conducătoarului auto;

d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:

-          nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;

-          nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;

-          nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;

2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;

3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;

4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de închiriere, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;

e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;

(2) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată Autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

(3)Autorizaţia de transport este unică, netransmisibilă şi se eliberează de către Autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată, este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza emiterii.

Art. 43. (1) Odată cu emiterea autorizaţiei de transport în regim de închiriere şi a copiilor conforme, Autoritatea de autorizare va emite fiecărui transportator autorizat şi contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de închiriere. Acesta va fi atribuit pe o perioada egală cu perioada maximă de valabilitate a copiilor conforme, dar nu mai mult de 5 ani.

(2) După încetarea contractului de atribuire în gestiune, acesta poate fi reînoit, pe baza deţinerii în continuare a unor copii conforme, obţinute în condiţiile legii.

Art. 44. (1) Retragerea autorizatiei de transport în regim de închiriere se poate face în următoarele situaţii:

a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care stau la baza menţinerii valabilităţii acesteia, ori acordarea sau vizarea autorizaţiei a fost realizată pe bază de documente ori de declaraţii false;

b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităţilor serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive;

d) transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

e) transportatorul autorizat nu poate face dovada, în maximum 30 de zile de la data reţinerii copiei conforme, a existenţei sau valabilităţii ecusoanelor ori a unora dintre documentele care au stat la baza reţinerii;

f) la cerere.

(2) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează prin dispoziţia primarului, la propunerea Autorităţii de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor copiilor conforme, atribuite pe baza autorizaţiei respective.

(3) Dispoziţia primarului de retragere a autorizaţiilor de transport în regim de închiriere poate fi atacată la instanţa competentă.

Art. 45. Principalele obligatii ale transportatorilor autorizaţi care efectuează serviciul de transport în regim de închiriere, precum şi a serviciului de închiriere de autovehicule, sunt următoarele:

a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de închiriere în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate;

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât pentru cel pentru care a fost autorizat, cu autovehicule care au însemnele de personalizare şi identificare proprii, stabilite;

c) să nu utilizeze conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale pentru serviciul de închiriere executat cu un autovehicul cu conducător auto;

d) să asigure clientului şi celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora, pe toată durata transportului;

e) să asigure posibilitatea conducătorului auto să poată transmite la societate orice informaţie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa transportului ori a sa personală;

f) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind activitatea de transport desfăşurată.

 

Capitolul V. SERVICIUL DE TRANSPORT BUNURI / MĂRFURI ÎN REGIM TAXI

 

Art. 46. Transportul de mărfuri sau bunuri în regim de taxi se execută cu autovehicule cu sau fără remorcă destinate acestui scop, a căror masă maximă autorizată să nu depăşească 3,5 tone.

Art.47. Transportatorul poate obţine autorizaţii de transport bunuri şi mărfuri în regim de taxi, după caz, eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul primăriei, pe baza următoarelor documente:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport;

b) copia de pe certificatul de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

c) declaraţia pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiu de parcare pentru autovehicul/autovehiculele cu care execută serviciul, deţinute în proprietate sau în contract de leasing, pe toată durata  contractului de atribuire în gestiune a serviciului;

Art. 48. Pe portierele cabinei va fi aplicat un ecuson valabil pe întreaga valabilitate a autorizaţiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 1a prezentul regulament.

Art. 49. Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autorizaţiilor de transport taxi, autorizaţiilor taxi, autorizaţiilor de transport în regim de închiriere, a copiilor conforme şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi, se comunică de către transportatorul autorizat Autorităţii de autorizare în termen de maxim 15 zile de la data constatării, după publicarea într-un cotidian local, acestea înlocuindu-se cu documente noi, cu plata tarifelor aferente.

Art. 50. (1) Activitatea de transport persoane în regim de taxi, în regim de închiriere, de transport de bunuri/mărfuri în regim de taxi, poate fi întreruptă din motive imputabile transportatorului autorizat pe o perioadă de maxim 6 luni de la data înregistrării cererii, cu condiţia depunerii la Autoritatea de autorizare a autorizaţiilor respective, a ecusoanelor aferente şi a certificatului fiscal din care să reiasă că nu are debite la bugetul local;

(2) Neridicarea autorizaţiilor după termenul prevăzut la alin. (1), atrage după sine retragerea acestora şi a ecusoanelor aferente.

 

Capitolul VI. TARIFE

 

Art.51.(1) Pentru eliberarea documentelor solicitate Autorităţii de autorizare se percep următoarele tarife:

a) eliberarea şi vizarea autorizaţie de transport în regim de taxi = 500 lei;

b) eliberarea şi vizarea autorizaţie de transport în regim de închiriere = 300 lei;

c) eliberarea şi vizarea autorizaţiei de dispecerat = 300 lei;

d) eliberarea autorizaţiei de taxi şi copiilor conforme = 300 lei;

e) eliberarea de duplicate ale autorizaţiilor de transport, autorizaţiilor taxi, a copiilor conforme şi a autorizaţiei de dispecerat = 100 lei.

(2) Încasările realizate din aplicarea tarifelor prevăzute la alin. 1 se fac venit la bugetul local al Primăriei municipiului Buzău şi nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată.

 

Capitolul VII. SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢIl

 

Art.52. Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 la 500 lei -pentru nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) şi (6) ; art. 16, alin. (2) ; art. 25, lit. a), c), e), i), j), k), m), o), u), x), y), z) ; art. 26, lit. b), d) ; art. 41, alin. (7) şi (8);

b) cu amendă de la 500 la 1000 lei  -pentru nerespectarea prevederilor art. 7, lit. a), b), c), d), i); art. 9; art. 16, alin. (1), (3) şi (4); art. 24, lit. b), c), d), e), j), k) şi 1); art. 25, lit. p) şi s); art. 27; art. 40, lit. i) şi k); art. 41, alin. (Il); art. 45, lit. b), c) şi f), art. 48;

c) cu amendă de la 1000 la 5000 lei - pentru nerespectarea prevederilor art. 7, lit. g); art. 8; art. 12; art. 25, lit. b), g), r) şi v); art. 26, lit. a) şi e); art. 37, alin. (4); art. 40, lit. b), d), e) şi j); art. 41, alin. (10), art. 42, alin (2);

d) cu amendă de la 1500 la 2500 lei - pentru nerespectarea prevederilor art. 4, alin (2);

e) cu amendă de la 5000 la 25000 lei - pentru nerespectarea prevederilor art. 7, lit. j; art. 40, lit a), c), f), g) şi h);

f) cu amendă de la 25000 la 50000 lei - pentru nerespectarea prevederilor art. 4, alin. (1); art. 10; art. 37; art. 41, alin 1.

Art. 53. Contravenţiilor prevăzute la art. 52 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 54. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament se face de către Primarul municipiului Buzău şi împuterniciţii acestuia, agenţii Direcţiei Poliţiei Comunitare a Municipiului Buzău şi lucrătorii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Buzău - Serviciul Poliţiei Rutiere.

 

Capitolul VIII. DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 55. (1) Corpul de Control Comercial, Autorizare Liberă Iniţiativă, Transporturi Locale, denumit şi Autoritatea de autorizare, va preschimba la cerere toate autorizaţiile taxi valabile, potrivit legii, cu noile tipuri de autorizaţii taxi până la data de 31.03.2008.

(2) După 31.03.2008, Autoritatea de autorizare va atribui şi viza autorizaţiile de transport şi autorizaţiile taxi până la numărul maxim stabilit, iar ulterior numai prin disponibilizare în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

Art.56. In măsura în care prezentul regulament nu dispune sunt aplicabile prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi Normele metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative.

Art. 57. La data intrării în vigoare a hotărârii de aprobare a prezentului regulament, Regulamentul de organizare şi efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Buzău, a criteriilor de selecţie a operatorilor taxi şi taximetriştilor independenţi, precum şi numărul maxim de autovehicule destinate să efectueze activitatea de taximetrie, aprobate prin Hotărârea nr. 189/2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, îşi încetează aplicabilitatea.

 

*****************

 

 

ANEXA Nr. 1

la Regulamentul privind activitatea de transport

persoane în regim de taxi

 

Model de ecuson pentru  activitatea de transport

 persoane în regim taxi

 

 


 


********************

 

ANEXA Nr. 2

la Regulamentul privind activitatea de

transport persoane în regim de închiriere

 

 

 

Model ecuson pentru  activitatea de transport persoane

în regim de închiriere

 

 


 

 

 


******************

 

ANEXA Nr. 3

la Regulamentul privind activitatea de

transport bunuri/mărfuri în regim taxi

 

 

Model ecuson pentru serviciul de

transport bunuri/mărfuri în regim de taxi

 

 


 


**********************

 

 

ANEXA Nr. 2

la Hotărârea nr. 72   din 17  martie 2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

CONTRACT-CADRU

de atribuire în gestiune a serviciului de transport

 în regim de taxi sau în regim de închiriere

 

 

1. PĂRŢI CONTRACTANTE

 

Municipiul Buzău, reprezentat de ing. Constantin Boşcodeală - Primarul municipiului Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Unirii nr. 163, având cont de decontare nr. RO15TREZ16621180250XXXXX, deschis la Trezoreria Buzău şi cod fisca1 4233874,

 

şi

 

Transportatorul autorizat ................................................................. cu autorizaţia de transport nr. ..........eliberată la data de ................, cu  sediul/ domiciliul în municipiul Buzău, str ............................., nr......, bloc .... scara..., etaj ..... ap...., judeţul Buzău, având cod unic de înregistrare  ............  ,cod fiscal ................... şi cont curent nr. ............................................., deschis la ........, reprezentat(ă) prin ................................. cu domiciliul în municipiul Buzău, ................................................, în calitate de PRESTATOR, s-a încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. SCOPUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Art. 1. Obiectul contractului constă în atribuirea gestiunii delegate a serviciului de transport persoane în regim de taxi/închiriere de către municipiul Buzău, în calitate de persoană juridică.

Art. 2. Contractul se încheie în baza prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

 

III. DURATA CONTRACTULUI

 

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând de la data de...................., până la data de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

Art. 4. Obligaţiile municipiului Buzău:

a) să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi transportatorii autorizaţi ;

b) să asigure accesul transportatorului autorizat la realizarea serviciului de transport public local într-un mediu concurenţial şi transparent;

c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea transportatorului autorizat;

d) să respecte obligaţiile pe care şi le-a asumat prin contractul de atribuire a gestiunii;

e) să  asigure locurile de aşteptare a clienţilor conform aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău;

f) să controleze, să conducă şi să coordoneze serviciul de transport în regim de taxi sau în  regim de închiriere pe raza administrativ - teritorială.

Art. 5. Obligaţiile transportatorului autorizat:

a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi/ închiriere în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate;

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât cele pentru care a fost autorizat;

c) să nu utilizeze conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale sau fără a fi angajat ca taximetrist cu contract individual de muncă;

d) să nu încredinţeze altei persoane, sub nici o formă, conducerea autovehiculului pentru a realiza serviciul pentru care a fost autorizat, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociaţie familială;

e) să asigure dispecerizarea activităţii;

f) să asigure clientului şi celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora, pe toată durata transportului;

g) să furnizeze, la solicitarea Autorităţii de autorizare, informaţiile privind activitatea de transport desfăşurată;

h) să anunţe în tennen de 30 de zile Autoritatea de autorizare de orice modificare intervenită asupra datelor autorizaţiei de transport referitoare la schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului transportatorului autorizat sau persoanei desemnate;

i) să plătească la bugetul local tarifele datorate pentru eliberarea documentelor de către Autoritatea de autorizare;

j) să respecte prevederile Regulametului privind activitatea de transport în regim de taxi , în regim de închiriere şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

 

V. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 

Art.6. Modificările reglementate ale contractului de atribuire a serviciului de transport în regim de taxi/închiriere, precum şi reînnoirea acestuia în condiţiile prevăzute de regulament se fac prin acte adiţionale.

 

VI. INCETAREA CONTRACTULUI

 

Art. 7. Contractul de atribuire în gestiune se reziliază în următoarele situaţii:

a) a fost retrasă autorizaţia de transport eliberată transportatorului autorizat;

b) au fost retrase toate autorizaţiile de taxi sau copiile conforme care au făcut obiectul contractului;

 c) nerespectarea repetată a obligaţiilor contractuale;

d) la expirarea termenului contractului.

Art.8. Lista autorizaţiilor taxi sau copiile conforme eliberate, precum şi caietul de sarcini privind efectuarea serviciului de transport în regim de taxi/închiriere în municipiul Buzău fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.9. Prezentul contract, încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, intră în vigoare la data semnării.

 

Inregistrat sub nr. ............ din ........................

 

 

 

PRIMAR,                                                                      PRESTATOR,

ing. Constantin Boşcodeală

 

 

 

LISTA

CU AUTORIZATIILE TAXI SAU

COPIILE CONFORME ELIBERATE

 

 

 

Marca

 

Număr înmatriculare

Termenul de valabilitate al autorizaţiei taxi sau al copiei conforme

Numărul de ordine al autorizaţiei taxi sau al copiei conforme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************

 

ANEXA Nr. 3

la Hotărârea nr.72 din 17 martie 2008

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

 

CAIET DE SARCINI

privind efectuarea serviciului de transport în regim de

taxi sau în regim de închiriere în municipiul Buzău

 

 

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

 

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport persoane în regim de taxi/închiriere.

Art. 2. Caietul de sarcini a fost elaborat în concordanţă cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, în regim de închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Art. 3. Transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere se realizează numai de transportatori autorizaţi, cu autovehicule deţinute cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

Art. 4.(1) Transportator autorizat este persoana fizică, asociaţia familială sau persoana juridică, cu domiciliul, respectiv sediul în municipiul Buzău, înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi care deţine autorizaţie de transport privind transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere, eliberată de Autoritatea de autorizare, în condiţiile legii.

(2) Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de taxi cu un singur autovehicul deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, de către acesta sau de către soţul/soţia acesuia, după caz ;

(3) Odată cu eliberarea autorizaţiilor de transport taxi şi a autorizaţiilor taxi, Autoritatea de autorizare va elibera şi contractele de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi, care se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a valabilităţii autorizaţiilor taxi, dar nu mai mult de 5 ani.

 

II. AUTOVEHICULUL TAXI

 

Art. 5. Autovehiculele autorizate să execute activitatea de taximetrie vor avea următoarele dotări, marcaje sau înscrisuri:

a) linia mediană orizontală a caroseriei, imediat sub nivelul geamului, va fi marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah, de culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 3 x 3 cm şi respectiv 5 x 5 cm pentru autovehiculele pentru transport bunuri sau marfuri; 

b) pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic caroseria acestuia va avea culoarea galbenă;

c) dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe faţă şi spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru şi care conţine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificaţie, văzute din faţă, este următoarea:

- în stânga, o lampă de culoare roşie, care, atunci când este aprinsă, indică poziţia «Ocupat» a taxiului, respectiv există comandă client şi prestaţia se tarifează;

- în dreapta, o lampă de culoare verde, care, atunci când este aprinsă, indică poziţia «Liber» a taxiului, respectiv nu există comandă client;

d) lampa taxi va fi montată pe un suport metalic, perpendicular pe cupola taxiului;

e) în cazul taxiurilor aparţinând transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât pe părţile laterale, opţional, să se poată înscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi care îl deserveşte;

f) modelul lămpii taxi va fi omologat de R.A.R. ;   

g) pe portierele din faţă ale taxiului, imediat sub banda tip şah, se aplică înscrisuri privind valorile tarifelor maximale de distanţă, practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte, care nu pot depăşi 2,50 lei/km, astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri;  

h) ecusoanele aplicate pe portierele din spate ale autovehiculului vor conţine în mod obligatoriu înscrisurile prevăzute la art. 11, alin. (7) din Legea nr.38/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

i) staţie emisie/recepţie;

j) aparat de taxat fiscalizat.

Art. 6. Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului sau pe caseta taxi care reprezintă publicitate pentru terţi nu pot fi realizate şi menţinute fără avizul administraţiei publice locale şi nu vor putea fi admise dacă afectează înscrisurile şi însemnele de pe taxi prevăzute de regulament.

Art. 7. În cazul în care taxiul este folosit în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, lampa taxi va fi scoasă de pe cupola autovehiculului.

 

III. AUTORIZAŢIA TAXI

 

Art. 8. Autorizaţia taxi sau orice copie conformă a autorizaţiei de transport se eliberează de către Autoritatea de autorizare în condiţiile legii şi este actul care dă dreptul transportatorului autorizat să utilizeze un autovehicul deţinut cu titlul de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, după caz.

Art. 9. Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au acelaşi termen de valabilitate cu aceasta. Montarea şi demontarea ecusoanelor pe şi de pe autovehiculele taxi se va face doar de către reprezentanţii Autorităţii de autorizare;

Art. 10. Autorizaţia taxi este unică şi netransmisibi1ă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat să transmită autorizaţiile taxi, sub orice formă, altui transportator autorizat sau oricărei alte persoane pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv.

Art. 11. Odată cu eliberarea autorizaţiilor de transport taxi şi a autorizaţiilor taxi, Autoritatea de autorizare va elibera şi contractele de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi, care se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a valabilităţii autorizaţiilor taxi, dar nu mai mult de 5 ani.

Art. 12. Principalele obligatii ale transportatorilor autorizaţi taxi sunt următoarele:

a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate;

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate şi având însemnele de personalizare şi identificare proprii, stabilite de regulament;

c) să nu utilizeze ca taximetrişti conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale şi care nu corespund prevederilor Standardului ocupaţional al taximetristului, înregistrând abateri grave în cazierul de conduită profesională;

d) să nu încredinţeze altui taximetrist, sub nici o formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociaţie familială;

e) să asigure dispecerizarea activităţii;

f) să asigure clientului şi celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului;

g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informaţie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa transportului ori siguranţa sa personală;

h) să anunţe autoritatea de poliţie, autoritatea fiscală, autoritatea de metrologie şi agenţia service de care depind, în caz de furt sau dispariţie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a staţiei radio de emisie/recepţie de pe taxi;

i) să înştiinţeze în scris, Camera Taximetriştilor a judeţului Buzău sau asociaţia profesională din care face parte taximetristul, în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

j) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind activitatea de transport desfăşurată;

k) să nu angajeze taximetrişti care nu au fost incluşi în baza de date a autorităţii de autorizare.

Art. 13. Principalele obligaţii ale taximetriştilor sunt următoarele:

a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de bună practică conform prevederilor Standardului ocupaţional al taximetristului;

b) să deţină atestatul pregătirii profesionale valabil şi să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de lege;

c) să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localităţii şi să respecte solicitările legale ale acestuia;

d) să oprească pe traseu la semnul clientului, când se află în poziţia de operare «Liber», cu excepţia cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau când condiţiile de trafic nu permit această manevră;

e) să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate;

f) să nu pretindă ca plată pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional ori în alte acte antisociale;

h) să anunţe organele de poliţie, în cel mai scurt timp şi cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

i) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau care generează conflicte;

j) să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

1) să asigure integritatea calitativă şi cantitativă a mărfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le însoţeşte pe durata transportului;

m) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

n) să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împutemicite pentru verificarea aparatului de taxat;

o) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor;

p) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi cu aparat de taxat defect sau fără a avea sigiliile corespunzătoare;

q) să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul în care îi atenţionează în prealabil că au obligaţia să poarte centura de siguranţă;

r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă;

s) să se supună controlului autorităţilor abilitate şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de regulament şi de legislaţia în vigoare;

t) să poarte obligatoriu centura de siguranţă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opţional;

u) să nu utilizeze staţia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

v) să nu execute curse în afara localităţii de autorizare decât în condiţiile prevăzute la art. 5, lit. b) din regulament;

x) să nu fumeze şi să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

y) să menţină liniştea, ordinea şi curăţenia în staţiile aprobate, iar în perioada de iarnă să elibereze staţia în vederea intervenţiei utilajelor de deszăpezire.

z) accesul în staţiile de aşteptare călători se va face numai în limita locurilor aprobate.

 

III. TRANSPORTUL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE (RENT CAR)

 

Art. 14. (1) Transportul în regim de închiriere se execută de către transportatori autorizaţi numai în baza autorizaţiei de transport în regim de închiriere, valabilă, emisă de Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Buzău;

(2) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a serviciilor contractate, pe bază de documente fiscale, conform legii. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în municipiul Buzău după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie să deţină obligatoriu atestat profesional şi să fie angajat al transportatorului autorizat.

(3) Transportatorul autorizat respectiv poate executa şi serviciul de

 închiriere de autoturisme fără conducător auto, pe care le pune la dispoziţia clienţilor pe bază de contract.

(4) Serviciul de închiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de către orice operator economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului în condiţiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare emis de acesta şi a copiilor conforme emise de Autoritatea de autorizare;

(5) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, clienţii suportă, în afara contractului, costurile carburanţilor consumaţi, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurării pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului.

(6) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, după caz, nu poate închiria autoturismul dacă clientul nu face dovada că deţine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului fără conducător auto se va menţiona expres în contractul de închiriere, care trebuie să contină şi prevederi privind obligaţiile clientului privind restituirea vehiculului.

(7) Este interzis a se executa transport în regim de închiriere cu autoturisme destinate transportului în regim de taxi; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau staţii radio de emisie/recepţie şi să nu aibă înscrisuri, însemne, dotări şi accesorii stabilite pentru taxiuri, conform legii.

(8) Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere sau în efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme trebuie să aibă ataşate, vizibil, pe colţul stânga jos al parbrizelor faţă şi spate, câte un ecuson realizat şi eliberat de Autoritatea de autorizare, pentru întreaga perioadă de valabilitate a copiei conforme, conform modelului prezentat în anexele la regulament.

(9) Transportatorii autorizati sau operatorii economici, după caz, sunt obligaţi ca, pe cheltuială proprie, să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, după caz, conducătorului autovehiculului.

Art. 15. (1) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizatiei de transport se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată Autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

(2) Autorizaţia de transport este unică, netransmisibilă şi se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată, este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza emiterii.

Art. 16. (1) Autorizaţia de transport poate fi retrasă în următoarele situaţii:

a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care stau  la baza menţinerii valabilităţii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizaţiei a fost realizată pe bază de documente ori de declaraţii false;

b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităţilor serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive;

d) transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

e) transportatorul autorizat nu poate face dovada, în maximum 30 de zile de la data reţinerii copiei conforme, a existentei sau valabilităţii ecusoanelor ori a unora dintre documentele care au stat la baza reţinerii;

f) la cerere.

(2) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează prin dispoziţia primarului, la propunerea Autorităţii de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor copiilor conforme atribuite pe baza autorizaţiei respective.

Art. 17. Principalele obligaţii ale transportatorilor autorizaţi care efectuează servicii de transport în regim de închiriere, precum şi a serviciului de închiriere de antovehicule, sunt următoarele:

a) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât pentru cel pentru care a fost autorizat, cu autovehicule care au însemnele de personalizare şi identificare proprii, stabilite;

b) să nu utilizeze conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale pentru serviciul de închiriere executat cu un autovehicul cu conducător auto;

c) să asigure clientului şi celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului;

d) să asigure posibilitatea conducătorului auto să poată transmite la societate orice informaţie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa transportului ori a sa personală;

e) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind activitatea de transport desfăşurată.

 

********************

 

ANEXA Nr. 4

la Hotărârea nr.72 din 17 martie 2008

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

LOCURILE DE ASTEPTARE A CLIENTILOR

utilizate de autovehiculele care desfasoara activitatea

de transport persoane/marfa in regim de taxi

 

 

Nr. crt

Locurile de aşteptare a clienţilor

Nr. locuri

Detalii

1

Str. Transilvaniei

12

Zona O.M.V.-centrul de afaceri

2

Str. Unirii Nord

12

Zona bl. 25

3

Micro 14

12

Zona Complexului comercial

4

Str. Stadionului

13

Intersectie str. Gen. Gr. Bastan

5

Str. Maresal Al. Averescu

16

Zona Parc Cr[ng

6

Str. Unirii-Sud

11

Zona Restaurant ‘’Buzau’’

7

Centru

13

Zona bl. P.T.T.R.

8

Str. Independentei

15

Zona Restaurant ‘’Miorita’’

9

Gara CFR

26

 

10

Sala Sporturilor

12

Zona bl. 1A

11

Str. Al. Marghiloman

8

Intersectia cu str. Teatrului

12

Str. Dorobanti

13

Zona bl. A10-A11

13

Cartier Dorobanti 2

9

Zona bl. B14-B15

14

Str. Transilvaniei

9

Zona fabricii de bere

15

Str. Transilvaniei

9

Zona S.C. ‘’ROMCARBON’’ S.A.

16

B-dul Garii

8

Zona restaurant ‘’TESS JUNIOR’’

17

Str. Pacii

8

Intersectie cu str. Independentei (marfa)

18

Str. Agriculturii

4

Intersectie cu str. Republicii

19

Str. Gen. Gr. Bastan

5

Intrarea a doua Spitalul Judetean

20

B-dul N. Balcescu

5

Zona Scoala nr. 1 (week-end)

21

B-dul N. Titulescu

5

Ambulatoriul de specialitate (alee acces radiologie)