CAIET  DE SARCINI

pentru servicilu de alimentare cu apa in Municipiul Buzau

 

CAP. I.

Obiectul caietului de sarcini

 

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apa , stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranta.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinta în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apa ,  in Municipiul Buzau.

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării serviciului de alimentare cu apa,  in Municipiul Buzau şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza.

Art.4. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranta în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce deriva din actele normative şi reglementările în vigoare, în legatura cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apa .

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de alimentare cu apa  şi care sunt în vigoare.

Art.5. Serviciul public de alimentare cu apa  trebuie sa asigure prestarea serviciului de alimentare cu apa în regim de continuitate, asigurând Qmax. = 600 l/s, Qmax zi = 51.840 mc /zi, Qmax an 18.922 mii mc/an si presiunea de serviciu minima 5 mCA pentru toţi utilizatorii din aria de prestare

Art.6. Operatorul se angajează sa contracteze şi sa menţină următoarele tipuri de asigurări:

a) asigurare impotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare;

b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale fata de terţi în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii)

c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

Art.7. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare.

 

CAP. II

Cerinţe organizatorice minimale

 

Art.8. Operatorul serviciului de alimentare cu apa  va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de munca;

c) respectarea indicatorilor de performanta şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;

d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apa , în condiţiile legii;

e) producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile;

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa,  în condiţii de siguranta şi eficienta tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;

g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabilă;

h) monitorizarea stricta a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, în concordanta cu normele igienico-sanitare în vigoare;

i) captarea apei brute,  numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

) întreţinerea şi menţinerea în stare permanenta de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa ;

k) contorizarea cantităţilor de apa captate, inmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;

l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

m) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele publice, utilizata în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare ;

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa ;

o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa  la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performanţe de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forte proprii şi cu terţi;

r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamatiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

s) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor;

t) ţinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;

u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;

Art.9. Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu intocmit pe baza Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apa .

Art.10. Conditiile minime de realizare a investitiilor si a cheltuielilor pe care le va face operatorul sunt:

Lucrarile de investitii in sistemul de alimentare cu apa  sunt suportate din:

-         bugetul local,

-         bugetul central,

-         fonduri europene,

-         alte surse atrase.

Costurile de operare sunt suportate de operator in limita cotelor aprobate prin tarife.

Bransamentele noi conform Regulamentului seviciului , pentru abonatii casnici se suporta de catre acestia, iar dupa executie vor fi predate cu titlu gratuit Consiliului Local al Minicipiului Buzau.

Bransamentele noi pentru agentii economici se executa si suporta de fiecare agent economic.

Bransamentele de apa   predate operatorului sunt intretinute, exploatate si reparate pe cheltuiala operatorului.

Extinderile de retele apa in Municipiul Buzau se executa din sursele bugetului local.

Lucrarile de inlocuire a retelelor publice de apa se executa din fondurile bugetului local.

 

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa

 

Art.11. Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apa sunt prezentate în Anexa nr.1A (1A1 – Scheme monofilare sursa Cring, 1A2 – Scheme monofilare sursa SUD, 1A3 – Scheme monofilare sursa apa ZAHAR, 1A4 – Scheme monofilare sursa apa EST).

Art.12. Datele privind reţelele electrice de forta şi de iluminat sunt prezentate în Anexa nr. 1A(1A1 – Scheme monofilare sursa apa CRING, 1A2 – Scheme monofilare sursa SUD, 1A3 – Scheme monofilare sursa apa ZAHAR, 1A4 – Scheme monofilare sursa apa EST).

Art.13. Caracteristicile centralelor termice ce deservesc componentele sistemului de alimentare cu apa sunt prezentate în Anexa nr. 2A

Art.14. Caracteristicile reţelelor de  gaze naturale, apa-canalizare sunt prezentate în Anexa 3A.

Art.15. Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat în in Anexa 4A .

 

SECŢIUNEA 1

Captarea apei brute ( Apa din subteran)

 

Art.16. Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de captare a apei, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Buzau.

Art.17. Sursele de apa folosite pentru alimentarea cu apa se situeaza în aria administrativ - teritoriala Municipiului Buzau.

Art.18. Situaţia surselor de apa de adancime este cea prezentată în Anexa nr. 5A1, 5A2.

Art.19. Planul de situaţie cu amplasarea tuturor puţurilor (de investigare, supraveghere, exploatare), a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în Anexa nr. 6A1 ;6 A2

Art.20. Instalaţiile electrice aferente captarii apei cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate in anexa 1A.

Art. 21 In prezent sunt in curs de executie lucrarile conform PROIECT ISPA «Reabilitarea, extinderea si modernizarea retelelor de apa si canalizare in municipiul Buzau». Perioada de executie a lucrarilor este 2007 – 2010. Principalele lucrari ce se vor executa sunt cele precizate un anexa 4A.

În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar se au in vedere:

a) lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii de apa captata  şi caracteristicile acestora este prezentată în anexa nr.7A ;

b) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din statia de captare este prezentată în Anexa 8A ;

c) schema statiei de captare a apei, cu pozitionarea utilajelor, construcţiilor şi echipamentelor, planul de amplasare şi poziţia armaturilor în schema normală de funcţionare, conform Anexa 9A1; 9A2 ; 9A3 ; 9A4.

d) instalatiile  electrice de imbunatatire a factorului de putere, conform Anexei 10A;

e) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în Anexa nr. 11A MEMORANDUM

f) Activitatea se va desfasurare cu respectarea specificatiilor tehnice a normelor specifice si a reglementarilor din domeniu;

Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare aprobat si untocmit conform Ordin 88 /2007 al ANRSC;

Caietul de sarcini  al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin 89/2007 al ANRSC;

Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin nr. 90/2007 al ANRSC;

Legea nr. 107/1996  Lege apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 10/1995,privind calitatea in constructii;

HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica;

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

HG 472/2000  privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

Legea 458/2002 – privind calitatea apei.

Reglementarile minime obligatorii referitoare la protectia muncii,la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului de alimentare cu apa sunt:

1.Sa detina autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, eliberat de organisme abilitate in acest sens;

2.Sa precizeze – numarul autorizatiei;

-         data eliberarii autorizatiei;

-         autoritatea emitenta;

3.Sa respecte prevederole Legii securitatii in munca nr. 319/2006.

4.Sa respecte prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 – aprobate prin HGR nr. 1425/2006 – Cap III. Sectiunea 2

5.Sa detina Autorizatie de mediu cu precizarea datelor de identificare a autorizatiei:

numarul autorizatiei;

Data eliberarii;

Autoritatea emitenta;

Art.22. Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor din statia de captare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Tratarea apei brute

 

In cadrul serviciului de alimentare cu apa a Minicipiului Buzau, alimentare cu apa  din subteran, tratarea cu apa se face doar prin clorinare cu clor gazos.

Art.23. Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de tratare a apei, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Buzau .

Art.24.  Statia de tratare a apei brute este amplasata , in incinta  fiecarei statii de pompare apa potabila din Municipiul Buzau.

Art. 25. Planul de situaţie cu amplasarea zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în Anexele 9 A.

Art.26. Alimentarea cu energie electrica a statiei de tratare a apei  se asigura din tabloul de distributie generala a statiilor de pompare apa, din cadrul fiecarei surse de apa.

Art.27. Lista statiilor de tratare a apei in cadrul surselor de apa din Municipiului Buzau este  prezenta in anexa 12A

Art.28. Componenta obiectelor statiei de tratare este prezentată în Anexa 13 A.

Art.29. In prezent sunt in curs de executie lucrarile conform PROIECT ISPA «Reabilitarea, extinderea si modernizarea retelelor de apa si canalizare in municipiul Buzau. Perioada de executie a lucrarilor este 2007 – 2010. Principalele lucrari ce se vor executa sunt cele precizate un ANEXA 4A.

In vederea determinarii costurilor de exploatare si a personalului necesar se vor avea in vedere urmatoarele:

a) lista dotărilor laboratorului chimic sunt prezentate in anexa 14A;

b) schema statiei de tratare a apei, cu pozitionarea utilajelor şi poziţia armaturilor în schema normală de funcţionare, conform ANEXELE 9A;

c) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, sunt prezentaţi în ANEXA 4A ;

e) Activitatea se va desfasurare cu respectarea specificatiilor tehnice a normelor specifice si a reglementarilor din domeniu;

Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare aprobat si intocmit conform Ordin /2007 al ANRSC;

Caietul de sarcini  al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin 89/2007 al ANRSC;

Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin nr. 90/2007 al ANRSC ;

Legea nr. 107/1996  Lege apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 10/1995,privind calitatea in constructii

HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

HG 472/2000  privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

Legea 458/2002 – privind calitatea apei.

- reglementarile minime obligatorii referitoare la protectia muncii,la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului de aplimentare cu apa  sunt:

1.Sa detina autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, eliberat de organisme abilitate in acest sens;

2.Sa precizeze – numarul autorizatiei;

data eliberarii autorizatiei;

autoritatea emitenta;

3.Sa respecteprevederole Legii securitatii in munca nr. 319/2006.

4.Sa respecte prevederile Normelor metodologice deaplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 – aprobate prin HGR nr. 1425/2006 – Cap III. Sectiunea 2

5.Sa detina Autorizatie de madiu cu precizarea datelor de identificare a autorizatiei:

numarul autorizatiei;

Data eliberarii;

Autoritatea emitenta;

Art.29. Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor din statia de tratare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;   

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Transportul apei potabile

 

Art.30. Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de transport a apei potabile , în aria administrativ-teritorială a Minicipiului Buzau.

Art.31.  Planul de situaţie cu amplasarea aductiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în anexa nr.6A  6A1

Art.32.  Caracteristicile aductiunii sunt prezentate în Anexa nr.15 A

Art. 33. În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, se au in vedere :

Art. 34. In prezent sunt in curs de executie lucrarile conform PROIECT ISPA «  Reabilitarea , extinderea si modernizarea retelelor de apa si canalizare in municipiul Buzau. Perioada de executie a lucrarilor este 2007 – 2010. Principalele lucrari ce se vor executa sunt cele precizate un anexa 4A.

a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora sunt prezentate în în Anexa nr.15 A;

b) lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica aferente transportului apei potabile/brute este prezentată în Anexa 8A;

c) schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice şi functionale,conform  ANAXA 6A ;

d) Activitatea se va  desfasurare cu respectarea specificatiilor tehnice a normelor specifice si a reglementarilor din domeniu;

- Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizareaprobat si untocmit conform Ordin /2007 al ANRSC;

- Caietul de sarcini  al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin 89/2007 al ANRSC;

- Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin nr. 90/2007 al ANRSC;

- Legea nr. 107/1996  Lege apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 10/1995,privind calitatea in constructii;

- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica

- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

- HG 472/2000  privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

- Legea 458/2002 – privind calitatea apei.

 - reglementarile minime obligatorii referitoare la protectia muncii,la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului de aplimentare cu apa si de canalizare sunt:

1.Sa detina autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, eliberat de organisme abilitate in acest sens;

2.Sa precizeze – numarul autorizatiei;

- data eliberarii autorizatiei;

- autoritatea emitenta;

3.Sa respecte prevederole Legii securitatii in munca nr. 319/2006.

4.Sa respecte prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 – aprobate prin HGR nr. 1425/2006 – Cap III. Sectiunea 2

5.Sa detina Autorizatie de madiu cu precizarea datelor de identificare a autorizatiei:

- numarul autorizatiei;

- Data eliberarii;

- Autoritatea emitenta;

Art. 34.  Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea conductelor de transport;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;

l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Inmagazinarea apei

 

Art. 35. Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de inmagazinare a apei, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Buzau.

Art. 36. Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile sunt amplasate în aria administrativ – teritiriala a Municipiului Buzau, in incinta statiilor de pompare din cadrul fiecarei surse de apa potabila.

Art. 37. Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare, a zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate în Anexele 9 A.

Art. 38. Componenta obiectelor statiei de inmagazinare a apei sunt prezentate în Anexa nr. 16 A.

În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, se au in vedere urmatoarele:

a) schema statiei de inmagazinare a apei, cu pozitionarea rezervoarelor şi poziţia armaturilor în schema normală de funcţionare, conform Anexa 9A

b) Activitatea se va desfasurare cu respectarea specificatiilor tehnice a normelor specifice si a reglementarilor din domeniu;

- Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizareaprobat si untocmit conform Ordin /2007 al ANRSC;

- Caietul de sarcini  al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin 89/2007 al ANRSC;

- Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin nr. 90/2007 al ANRSC;

- Legea nr. 107/1996  Lege apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 10/1995,privind calitatea in constructii;

- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica

- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

- HG 472/2000  privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

- Legea 458/2002 – privind calitatea apei.

- Reglementarile minime obligatorii referitoare la protectia muncii,la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului de aplimentare cu apa si de canalizare sunt:

1.Sa detina autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, eliberat de organisme abilitate in acest sens;

2.Sa precizeze – numarul autorizatiei;

- data eliberarii autorizatiei;

- autoritatea emitenta;

3.Sa respecteprevederole Legii securitatii in munca nr. 319/2006.

4.Sa respecte prevederile Normelor metodologice deaplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 – aprobate prin HGR nr. 1425/2006 – Cap III. Sectiunea 2

5.Sa detina Autorizatie de madiu cu precizarea datelor de identificare a autorizatiei :

- numarul autorizatiei;

- Data eliberarii;

- Autoritatea emitenta;

Art. 40.  Prestarea activităţii de inmagazinare a apei se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei;

d) întreţinerea instalaţiilor;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Distribuţia apei potabile

 

Art.41.  Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de distribuire a apei potabile , în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriuul Municipiului Buzau.

Art.42. (1) Principalele date aferente utilizatorilor ce fac obiectul serviciului de distribuţie a apei potabile sunt cele din anexa nr. 17A (format electronic – cu datele privind consumatorii de apa din Municipiul Buzau, racordati la sistemul centralizat de distibutie apa)

(2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza cărora se face facturarea cantităţii de apa furnizate sunt cele din anexa nr.17A (format electronic – cu datele privind consumatorii de apa din Municipiul Buzau, racordati la sistemul centralizat de distibutie apa).

(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele din anexa nr.17 A format electronic – cu datele privind consumatorii de apa din Municipiul Buzau, racordati la sistemul centralizat de distibutie apa).

Art. 43 Inventarul statiilor de pompare, repompare şi a statiilor de pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în anexa nr.18 A1 ; 18 A2 ;18 A3

Art. 44. Inventarul hidrantilor şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile este prezentat în anexa nr.19 A1; 20 A2.

Art. 45. Bransamentele şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în Anexa nr.17 A (format electronic – cu datele privind consumatorii de apa din Municipiul Buzau, racordati la sistemul centralizat de distibutie apa).

Art. 46 Planul reprezentând reţeaua de distribuţie a apei este prezentat în  Anexa nr.20 A (in format electronic)

Art. 47. În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar se au in vedere: 

In prezent sunt in curs de executie lucrarile conform PROIECT ISPA «  Reabilitarea , extinderea si modernizarea retelelor deapa si canalizare in municipiul Buzau. Perioada de executie a lucrarilor este 2007 – 2010. Principalele lucrari ce se vor executa sunt cele precizate un anexa 4A.

a) graficele de variatie a consumului de apa minim, mediu şi maxim, aferent utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 10 ani, sunt prezentate in Anexa 21 A  ;

b) variatia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani este prezentată in Anexa 22 A  ;

c) variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în ANEXA 23 A;

d) graficul de variatie a ratei de suportabilitate în ultimii 5 ani, calculată conform prevederilor pct. 6.3.5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, este prezentat in Anexa 24 A;

e) Activitatea se va desfasurare cu respectarea specificatiilor tehnice a normelor specifice si a reglementarilor din domeniu;

- Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare aprobat si untocmit conform Ordin /2007 al ANRSC;

- Caietul de sarcini  al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin 89/2007 al ANRSC;

- Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin nr. 90/2007 al ANRSC;

- Legea nr. 107/1996  Lege apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 10/1995,privind calitatea in constructii

HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica

- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

- HG 472/2000  privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

- Legea 458/2002 – privind calitatea apei.

Reglementarile minime obligatorii referitoare la protectia muncii,la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului de aplimentare cu apa si de canalizare sunt:

1.Sa detina autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, eliberat de organisme abilitate in acest sens;

2.Sa precizeze – numarul autorizatiei;

- data eliberarii autorizatiei;

- autoritatea emitenta;

3.Sa respecteprevederole Legii securitatii in munca nr. 319/2006.

4.Sa respecte prevederile Normelor metodologice deaplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 – aprobate prin HGR nr. 1425/2006 – Cap III. Sectiunea 2

5.Sa detina Autorizatie de madiu cu precizarea datelor de identificare a autorizatiei:

- numarul autorizatiei;

- Data eliberarii;

- Autoritatea emitenta;

Art.. 48. Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile se va efectua astfel încât sa se realizeze:

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;

b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

g) măsurarea cantităţii de apa intrata/livrata în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea contoarelor de apa în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările metrologice în vigoare;

h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

i) furnizarea continua a apei către următoarele instituţii publice:

- spitale;

- policlinici;

- cămine de bătrâni;

- leagane de copii;

- grădiniţe;

- crese;

- cămine pentru persoane cu handicap;

- centre de resocializare a minorilor;

- şcoli.

Art.49.    În activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incident care afectează sau poate afecta siguranta, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului;

c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apa furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinta aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturandu-se separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu;

e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:

- planificarea anuala a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei potabile;

- data şi ora întreruperii furnizarii apei;

- data şi ora reluarii furnizarii apei;

f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizarii apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi în contract, după:

- reparaţii planificate;

- reparaţii accidentale;

g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;

h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu apa. În acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;

bilanţul de apa la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţe.