CAIET DE SARCINI

al serviciului de canalizare

 

 

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

 

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de  canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în condiţii de eficienta şi siguranta.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinta în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public  de canalizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii  de canalizare şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de baza.

Art. 4.(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranta în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce deriva din actele normative şi reglementările în vigoare, în legatura cu desfăşurarea serviciului  de canalizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizarii/prestării serviciului de canalizare şi care sunt în vigoare.

Art. 5.  Serviciul public de canalizare trebuie sa asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate, asigurând Q = 690 l/s, Q =  59.616mc /zi,Q = 21.759.840 mc /an  cu functionare gravitationala.

Art. 6. Operatorul se angajează sa contracteze şi sa menţină următoarele tipuri de asigurări:

a) asigurare impotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse sistemului public de alimentare cu apa şi de canalizare;

b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale fata de terţi în caz de deces, vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii);

c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

Art. 7. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare.

 

CAP. II

Cerinţe organizatorice minimale

 

Art.8.  Operatorul serviciului  de canalizare va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de munca;

c) respectarea indicatorilor de performanta şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului  de canalizare;

d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de canalizare, în condiţiile legii;

e) preluarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;

f) exploatarea  sistemelor de canalizare în condiţii de siguranta şi eficienta tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;

g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor  de canalizare şi de epurare a apelor uzate;

i) descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanenta de funcţionare a sistemelor  de canalizare;

l) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

m) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele publice, utilizata în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul statiilor de tratare şi epurare;

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului  de canalizare;

o) furnizarea/prestarea serviciului  de canalizare la toţi utilizatorii din raza de operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

p) aplicarea de metode performanţe de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forte proprii şi cu terţi;

r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor şi reclamatiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

s) evidenta orelor de funcţionare a utilajelor;

t) ţinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;

u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare;

Art. 9. Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul de serviciu întocmit pe baza Regulamentului-cadru al serviciului de canalizare.

Art. 10. Conditiile minime de realizare a investitiilor si a cheltuielilor pe care le va face operatorul sunt:

1.Lucrarile de investitii in sistemul de canaliyare  sunt suportate din :

-         bugetul local,

-         bugetul central,

-         fonduri europene,

-         alte surse atrase.

Costurile de operare sunt suportate de operator in limita cotelor aprobate prin tarife.

Racordurile noi conform Regulamentului seviciului , pentru abonatii casnici se suporta de catre acestia, iar dupa executie vor fi predate cu titlu gratuit Consiliului Local al Minicipiului Buzau.

Racordurile  noi pentru agentii economici se executa si suporta de fiecare agent economic.

5. Racordurile de canalizare predate operatorului sunt intretinute, exploatate si reparate pe cheltuiala operatorului.

6. Extinderile de retele  de canalizare  in municipiul Buzau se executa din sursele bugetului local si alte surse atrase;

7.Lucrarile de inlocuire a retelelor publice de canalizare se executa din      fondurile bugetului local.

 

CAP. IV

Serviciul de canalizare

 

Serviciul de canalizare in Municipiul Buzau se desfasoara in sistem gravitational si nu implica existenta unor instalatii electrice, termice, de gaze si de aer comprimat

Art. 11. Programul de reabilitare a sistemului de canalizare este prezentat în anexa nr. 1C.

 

SECŢIUNEA 1

Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori

 

Art.12. Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori, în condiţiile legii, la tarifele reglementate, pe raza teritorial-administrativă a Municipiului Buzau.

Art. 13. Principalele date aferente utilizatorilor care beneficiază de activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate sunt cele din anexa nr.2 C

Art. 14. Racordurile şi elementele componente ale acestora sunt prezentate în anexa nr. 2 C.

Art. 15. Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate şi ale gurilor de scurgere sunt prezentate în anexa nr.3C

Art.16. Planul reprezentând sistemul de canalizare este prezentat în anexa nr. 1 C (in format electronic)

Art.17. În vederea determinării costurilor de furnizare şi a personalului necesar, în caietul de sarcini se vor trece şi dezvolta ca articole distincte, după caz:

a) descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate în anexa nr.1C ;

b) graficele de variatie a cantităţii de ape uzate, minima, medie şi maxima, aferentă utilizatorilor în ultimii 5 ani, sunt prezentate în anexa nr.4C ;

c) variatia tarifului în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr. 5C ;

d) variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani este prezentată în anexa nr. 6C;

Art. 18. Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel încât sa se realizeze:

a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;

b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competenta;

d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare;

f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;

Art. 19. În activitatea sa operatorul va asigura:

a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de canalizare aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) instituirea unui sistem prin care sa poată primi informaţii sau sa ofere consultanţa şi informaţii privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranta, functionalitatea şi/sau alţi indicatori de performanta ai serviciului;

c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucţiune/cerinta aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea şi modificările survenite la actele normative din domeniu;

e) informarea utilizatorilor cu care se afla în relaţii contractuale despre:

- planificarea anuala a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;

- data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;

- data şi ora reluarii serviciului;

f) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor;

g) bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizează serviciul.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Epurarea apelor uzate

 

Art.20.  Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de epurare a apelor uzate, în condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasati pe teritoriul Municipiului Buzau.

Art. 21. Instalaţiile electrice aferente statiei de epurare cu schemele monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control, sunt prezentate în anexa nr. 1C.

Art. 22. Componenta partii mecanice a statiei de epurare a apei uzate este prezentată în anexa nr. 1C.

Art. 23. Componenta partii biologice a statiei de epurare a apei uzate este prezentată în anexa nr. 1C.

Art. 24. Componenta statiei de pompare a apelor uzate este prezentată în anexa nr. 1C.

Art. 25. Caracteristicile bazinelor de retenţie sunt precizate in anexa 1C.

Art. 26. Caracteristicile colectoarelor şi gurilor de deversare în emisar a apelor convenţional curate şi a celor epurate sunt precizatein Anexa 1 C.

Art. 27. În vederea determinării costurilor de exploatare şi a personalului necesar, se va analiza anexa 1C:

a) schema statiei de epurare şi de tratare a namolurilor cu pozitionarea utilajelor şi poziţia armaturilor în schema normală de funcţionare conform anexei 1C;

b) indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi, sunt prezentaţi în anexa nr. 7C MEMORANDUM;

c) Activitatea se va  desfasurare cu respectarea specificatiilor tehnice a normelor specifice si a reglementarilor din domeniu ;

- Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si canalizare aprobat si intocmit conform Ordin /2007 al ANRSC ;

- Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin 89/2007 al ANRSC ;

- Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare intocmit conform Ordin nr. 90/2007 al ANRSC;

- Legea nr. 107/1996  Lege apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 10/1995,privind calitatea in constructii;

- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica

- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

- HG 472/2000  privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

- Legea 458/2002 – privind calitatea apei.

- Reglementarile minime obligatorii referitoare la protectia muncii,la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului de aplimentare cu apa si de canalizare sunt:

1.Sa detina autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, eliberat de organisme abilitate in acest sens;

2.Sa precizeze – numarul autorizatiei;

data eliberarii autorizatiei;

autoritatea emitenta;

3.Sa respecteprevederole Legii securitatii in munca nr. 319/2006.

4.Sa respecte prevederile Normelor metodologice deaplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 – aprobate prin HGR nr. 1425/2006 – Cap III. Sectiunea 2

5.Sa detina Autorizatie de madiu cu precizarea datelor de identificare a autorizatiei:

numarul autorizatiei;

Data eliberarii;

Autoritatea emitenta;

Art. 28. Prestarea activităţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât sa se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a functionarii instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

c) controlul calităţii apei epurate şi a namolurilor supuse valorificării;

d) întreţinerea instalaţiilor din statia de epurare;

e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranta;

f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;

h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;

i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru asigurarea continuităţii şi calităţii deversate în emisar, a namolurilor supuse valorificării sau depozitarii;

j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficienta economică având ca obiectiv reducerea costurilor;

k) menţinerea capacităţilor de epurare şi exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;

l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficientei în exploatare şi încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante;

m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de reparaţii/revizii/extinderi/modificări, la instalaţii şi echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;

o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.